ČR: Ostatní prepredávajú, my i vyrábame – výrobky českej firmy ELKO EP nájdete po celom svete

Ju­bi­lej­ní 1 000 000. vlas­tní vý­ro­bek na no­vé SMD lin­ce je jas­ným důka­zem, že EL­KO EP si na vlas­tní pro­duk­ci za­klá­dá a je na ni prá­vem pyš­ná.

Před přib­ližně dvěma le­ty fir­ma in­ves­to­va­la něko­lik mi­lionů ko­run do nej­mo­dernější lin­ky pro povr­cho­vou mon­táž ploš­ných spojů (SMD). Právě z té­to lin­ky le­tos na po­dzim vy­šel ju­bi­lej­ní mi­lion­tý vý­ro­bek.

Z to­ho­to čís­la mám sa­mozřejmě ra­dost. Nav­zdo­ry ce­losvěto­vé­mu tren­du dlou­ho­době in­ves­tu­je­me do vlas­tní­ho vý­vo­je, vý­ro­by, mo­der­ni­zu­je ko­mu­ni­ka­ci se zá­kaz­ní­kem i expe­di­ci. A jed­noz­načně se to vy­plá­cí," říká jed­na­tel a za­kla­da­tel fir­my Jiří Ko­neč­ný. „Pro­to­že ví­me všech­no o kaž­dém dí­lku té vel­ké sta­veb­ni­ce, jsme vždy krok před kon­ku­ren­cí. Ta z vel­ké větši­ny pro­duk­ty pou­ze přep­ro­dá­vá, kdež­to u nás se vše ro­dí."

A zá­kaz­ní­ci si to­ho­to nad­stan­dar­du sa­mozřejmě ce­ní. Vý­rob­ky čes­ké fir­my EL­KO EP se dos­ta­ly do ví­ce než 66 ze­mí svě­ta a pop­táv­ka po nich neus­tá­le ros­te. EL­KO EP na­víc patří me­zi největší ev­rop­ské hrá­če v ob­las­ti chyt­rých elek­troin­sta­la­cí pro byd­le­ní, tzv. iNELS - Smart Ho­me&Buil­ding So­lu­tions. Své vý­rob­ky má do­ko­na­le pod kon­tro­lou od je­jich vý­vo­je a be­ta­tes­to­vá­ní, přes vý­ro­bu až po je­jich expe­di­ci.

Proh­lédněte si ce­lý pos­tup vý­ro­by od vý­vo­je pro­duk­tu až po je­ho expe­di­ci na vi­deu. Ane­bo se přij­ďte po­dí­vat osobně. Těší­me se na vás!Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter