Na vianočné prekvapenia minú ľudia na Zľavomate vyše 50 eur

Kla­sic­ké dar­če­ky idú ten­to rok bo­kom, ľu­dia dá­va­jú pred­nosť ori­gi­nál­nym via­noč­ným prek­va­pe­niam. Tren­dom sú anti­stre­so­vé ma­ľo­van­ky pre dos­pe­lých, fil­mo­vé hrač­ky, ob­ra­zy z vlas­tných fo­tog­ra­fií, bio pro­duk­ty či sel­fie ty­če. Ok­rem to­va­ru si ľu­dia poch­va­ľu­jú po­by­ty, kto­rých sú­čas­ťou sú aj ski­pa­sy, zá­žit­ko­vé dar­če­ky v po­do­be ka­pi­tán­ske­ho ale­bo le­tec­ké­ho kur­zu, jázd na su­per dra­hých autách či úni­ko­vých hier pre ce­lú par­tiu. Vy­plý­va to z ak­tuál­nych vý­sled­kov naj­väč­šie­ho zľa­vo­vé­ho por­tá­lu Zľa­vo­mat.sk

„Zá­kaz­ní­ci Zľa­vo­ma­tu my­slia na Via­no­ce včas a dar­če­ky poc­ti­vo zhro­maž­ďu­jú už od po­lo­vi­ce no­vem­bra. Naj­viac ľu­dí na­ku­pu­je via­noč­né dar­če­ky prá­ve v tých­to dňoch - na za­čiat­ku de­cem­bra. Náj­de sa aj pár ones­ko­ren­cov, kto­rí si ná­kup ne­chá­va­jú na pos­led­nú chví­ľu. V tom­to má Zľa­vo­mat op­ro­ti ka­men­ným pre­daj­niam vý­ho­du - zá­kaz­ník mô­že kú­piť dar­ček aj na Šted­rý deň," uvie­dol Šte­fan Mi­ho, mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér Zľa­vo­mat.sk, kto­rý pat­rí do sku­pi­ny Sle­vo­mat Group.

Pre po­hodl­nej­ší vý­ber dar­če­kov Zľa­vo­mat vy­no­vil on­li­ne po­moc­ní­ka - Dar­če­ko­vý za­me­ria­vač. S je­ho po­mo­cou­si mô­žu zá­kaz­ní­ci po­hodl­ne vy­filtro­vať, do akej su­my (10 €, 20 €, 40 € ale­bo 80 €) chcú vi­dieť po­nu­ku dar­če­kov. Vďa­ka to­mu sa im zob­ra­zu­jú nao­zaj len tie po­nu­ky, na kto­ré ma­jú roz­po­čet, a zá­ro­veň uše­tria čas. „Na Zľa­vo­ma­te sa dá vy­brať pek­ný dar­ček už od pár eur, ale po­nú­ka­me aj exklu­zív­ne ve­ci ako nap­rík­lad in­te­li­gent­ný vy­sá­vač, drah­šie do­vo­len­ky či ope­rá­cie očí. Prie­mer­ný via­noč­ný ná­kup má ak­tuál­ne hod­no­tu nad 50 eur," dopl­nil Šte­fan Mi­ho.

Zá­ujem o zľa­vo­vý por­tál Zľa­vo­mat ras­tie pred Via­no­ca­mi dvoj­ná­sob­ne a po­nu­ky si den­ne pre­ze­ra­jú stá­ti­sí­ce ľu­dí „Mno­hí zá­kaz­ní­ci ve­dia pres­ne, čo chcú, ale kaž­dý rok pri­bú­da­jú ta­kí, kto­rí hľa­da­jú in­špi­rá­cie a ná­pa­dy. S nás­tu­pom smar­tfó­nov a mo­bil­ných za­ria­de­ní, vďa­ka kto­rým mô­žu byť zá­kaz­ní­ci neus­tá­le pri­po­je­ní k inter­ne­tu, sa me­ní aj pro­fil ty­pic­ké­ho zá­kaz­ní­ka Zľa­vo­ma­tu. Sa­mot­ná zľa­va už nie je hlav­ným mo­ti­vá­to­rom na ná­kup, ľu­dia skôr vy­hľa­dá­va­jú ra­dosť z ob­ja­vo­va­nia no­vých ve­cí pre se­ba i svo­jich blíz­kych, kde­koľ­vek sa prá­ve na­chá­dza­jú," do­dal Šte­fan Mi­ho.

Ti­py Zľa­vo­ma­tu na ori­gi­nál­ne dar­če­ky:

 • PRE DE­TI:

  Krea­tív­na hrač­ka ki­ne­tic­ký pie­sok s for­mič­ka­mi v dvoch far­bách, ce­na 13,99 eura · Bá­bi­ky z Ľado­vé­ho krá­ľov­stva, ce­na od 8,99 eura · Ná­pa­di­té 3D sta­veb­ni­ce z dre­va - rôz­ne dru­hy, ce­na od 2,10 eura

  PRE MU­ŽOV:

 • Out­doo­ro­vý ná­ra­mok 4 v 1 (ob­sa­hu­je pa­ra­šu­tis­tic­kú šnú­ru s nos­nos­ťou 249 kg, mag­né­zio­vé kre­sad­lo, sig­na­li­zač­nú píš­ťal­ku, ná­ra­mok), ce­na 6,49 eura
 • Pre­chod jas­ky­ňou s jas­ky­niar­mi a vý­ba­vou, ce­na 29 eur
 • Jaz­da na lam­bor­ghi­ni ale­bo nis­sa­ne ako vo­dič ale­bo spo­lu­jaz­dec, ce­na od 39 eur

PRE ŽE­NY:

 • Via­noč­né krá­ľov­ské thaj­ské ba­líč­ky pre re­lax, krá­su a lás­ku (re­laxač­né pro­ce­dú­ry), ce­na od 19,90 eura
 • La­dies Night Ma­gic Mi­ke XXL - vy­stú­pe­nie­naj­lep­šej strip­tí­zo­vej sku­pi­ny Euró­py, ce­na od 14,99 eura
 • Kur­zy ma­ľo­va­nia ba­ti­ko­va­nou tech­ni­kou na hod­váb, taš­ky a trič­ká, ce­na od 12,50 eura

PRE RO­DI­NU:

 • Ce­lo­den­ný re­lax v Aquapar­ku AquaCi­ty Pop­rad ale­bo Wellness cen­tre - Fi­re & Water Wellness & Spa, ce­na od 10,90 eura

  Špič­ko­vý wellness po­byt v naj­lep­šie hod­no­te­nom ho­te­li Aquater­mal***, ce­na od 109 eur · Vy­vo­la­nie 100 prin­to­vých fo­tog­ra­fií 10 × 15 cm ale­bo 11,5 × 15 cm, ce­na 7,99 eura

  PRE PAR­TIU A KO­LE­GOV:

- Ad­re­na­lí­no­vá hra The Room pre 5 ľu­dí, na vý­ber sú až tri úni­ko­vé mies­tnos­ti, ce­na 29,90 eura
 • Zá­žit­ko­vý let ba­ló­nom pre 1 až 5 ľu­dí,ce­na od 89 eur

Viac in­špi­rá­cií na dar­če­ky náj­de­te na Zľa­vo­mat.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter