ČSOB: Bezpečnosť zvyšuje aj obozretné správanie na sociálnych sieťach

Bez­peč­nosť je pre ban­ky na pr­vom mies­te, kon­ti­nuál­ne in­ves­tu­jú fi­nan­cie aj do bez­peč­nos­tných sys­té­mov na ich vý­voj a neus­tá­le vy­lep­šo­va­nie. Na to, aby sa pod­vod­ní­kom ne­da­la žiad­na šan­ca, je však dô­le­ži­té dodr­žia­vať zá­klad­né bez­peč­nos­tné zá­sa­dy aj zo stra­ny klien­tov. ČSOB pre­to pre­ven­tív­ne pri­ná­ša nie­koľ­ko prak­tic­kých rád.

Na so­ciál­nych sie­ťach opatr­ne

Tzv. „boom" so­ciál­nych sie­tí je tren­dom dneš­nej do­by a množ­stvo ľu­dí na nej zve­rej­ňu­je fak­ty neu­ve­do­mu­júc si, že čas­tok­rát po­nú­ka­jú o se­be ve­rej­nos­ti cit­li­vé in­for­má­cie, kto­ré mô­že niek­to zneu­žiť.

O zá­klad­ných bez­peč­nos­tných ra­dách, že si tre­ba udr­žia­vať „čis­té" PC, mať naj­ak­tuál­nej­ší bez­peč­nost­ný sof­tvér, webo­vý pre­hlia­dač či ope­rač­ný sys­tém sa už po­pí­sa­lo ve­ľa. Má­lo ľu­dí si ale uve­do­mu­je, že svo­ju bez­peč­nosť mô­žu zvý­šiť aj svo­jím sprá­va­ním prá­ve na so­ciál­nych sie­ťach. „Ľudia by si ma­li uve­do­miť, že je to ve­rej­ný pries­tor. Bez­peč­nos­tné opat­re­nia na so­ciál­nej sie­ti sí­ce chrá­nia pou­ží­va­te­ľa pred os­tat­ný­mi člen­mi so­ciál­nej sie­te, ale člo­vek si mu­sí uve­do­miť, že čo­koľ­vek, čo na so­ciál­nu sieť vlo­ží, je ve­rej­né, pre­to­že zve­rej­ne­ná in­for­má­cia aj na­priek bez­peč­nos­tným nas­ta­ve­niam je dos­tup­ná mi­ni­mál­ne ma­ji­te­ľom so­ciál­nej sie­te," vy­svet­ľu­je Mi­chal On­dro­vič, expert Od­de­le­nia vý­vo­ja ka­ná­lov ČSOB.

"So­ciál­ne in­ži­nier­stvo"

Po­zor na tzv. so­ciál­nych in­ži­nie­rov. So­ciál­ne in­ži­nier­stvo to­tiž vy­uží­va nás­tro­je na ma­ni­pu­lá­ciu ľu­dí, kto­rých cie­ľom je zís­kať dô­ver­né in­for­má­cie, prí­pad­ne do­nú­tiť člo­ve­ka ku kon­krét­nej čin­nos­ti, nap­rík­lad k pre­vo­du fi­nan­čných pros­tried­kov. Ide o pod­vod­ní­kov, kto­rí mô­žu na­vo­diť s člo­ve­kom pros­tred­níc­tvom so­ciál­nej sie­te ko­mu­ni­ká­ciu vy­dá­va­júc sa nap­rík­lad za čle­na ro­di­ny či zná­me­ho. „Pros­tred­níc­tvom so­ciál­nej sie­te mô­žu tak­to od člo­ve­ka vy­má­miť pe­nia­ze, po­koj­ne aj ma­lú su­mu, pri­čom mô­žu pou­žiť rôz­ne tri­ky. Nap­rík­lad poš­lú link so žia­dos­ťou o klik­nu­tie naň a za­sla­nie prís­pev­ku pros­tred­níc­tvom pod­vod­nej strán­ky," opi­su­je mož­né prak­ti­ky pod­vod­ní­kov Mi­chal On­dro­vič.

Pri pou­ží­va­ní so­ciál­nych sie­tí od­po­rú­ča­me kvô­li bez­peč­nos­ti po­lo­žiť si tie­to otáz­ky:

- Kto má prís­tup k in­for­má­ciám, kto­ré zve­rej­ním?
- Aké úda­je zdie­ľa­jú mo­ji pria­te­lia na so­ciál­nej sie­ti s tre­tí­mi stra­na­mi?
- Bu­de mo­jím pria­te­ľom vy­ho­vo­vať, ak bu­dem zdie­ľať in­for­má­cie o nich s tre­tí­mi stra­na­mi?
- Ve­rím kaž­dé­mu, s kým som v spo­je­ní na so­ciál­nych sie­ťach?

Pre­ven­cia pro­ti ví­ru­som vo všeo­bec­nos­ti
Keď sa po­zrie­me na jed­no­du­ché pri­rov­na­nie, po­čí­tač je ako ľud­ský or­gan­izmus. Vie­me, že o zdra­vie sa tre­ba pre­ven­tív­ne sta­rať, aby te­lo v po­riad­ku fun­go­va­lo.

Po­dob­ne je to aj pri po­čí­ta­čoch. Pred ví­rus­mi a škod­li­vý­mi vplyv­mi ho ľu­dia do­ká­žu ochrá­niť jed­no­du­chý­mi pre­ven­tív­ny­mi krok­mi.

Po­nú­ka­me nie­koľ­ko zá­klad­ných prak­tic­kých rád:

- nek­li­kať na po­doz­ri­vé lin­ky,
- po­zor na skrá­te­né lin­ky,
- neot­vá­rať nez­ná­me príl­ohy v e-mai­loch,
- pou­ží­vať anti­ví­rus a pra­vi­del­ne ho ak­tua­li­zo­vať.

Opa­ko­va­nie je mat­kou múd­ros­ti. Nie­koľ­ko bez­peč­nos­tných zá­sad pre prih­la­so­va­nie sa do elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva

Bez­peč­nosť elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva je na maximál­nej úrov­ni, no z hľa­dis­ka pre­ven­cie pri­ná­ša­me opäť nie­koľ­ko prak­tic­kých zá­klad­ných rád.

Do elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva sa prih­la­so­vať len cez ofi­ciál­nu strán­ku ban­ky

Ak dos­ta­ne­te link na prih­lá­se­nie sa do elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva, nek­li­kaj­te naň a do inter­net­ban­kin­gu sa tým­to spô­so­bom nep­rih­la­suj­te.

Pra­vid­lo čís­lo je­den je prih­la­so­vať sa cez ofi­ciál­nu strán­ku ban­ky. „Do inter­ne­to­vé­ho ban­kov­níc­tva sa nep­rih­la­suj­te ani tak, že si ho za­dá­te do vy­hľa­dá­va­ča. Naj­bez­peč­nej­šia for­ma je ísť pria­mo na strán­ku svo­jej ban­ky a tou­to ces­tou sa prih­lá­siť do inter­net­ban­kin­gu," zdô­raz­ňu­je Mi­chal On­dro­vič.

V pre­hlia­da­či si pre sto­per­cen­tnú is­to­tu skon­tro­luj­te ad­re­su strán­ky, na kto­rej sa na­chá­dza­te. V ČSOB má ad­re­sa nas­le­du­jú­ci tvar:

  • https://ib24.csob.sk/ - ak pou­ží­va­te služ­bu Inter­net­Ban­king,
  • https://bb24.csob.sk/ - ak pou­ží­va­te služ­bu Bu­si­nes­sBan­king.

Zá­ro­veň si skon­tro­luj­te, či sa ved­ľa ad­re­sy strán­ky na­chá­dza iko­na bez­peč­nos­tné­ho zá­mku. Dvoj­kli­kom na tú­to iko­nu over­te plat­nosť a iden­ti­tu strán­ky. Server­ov­ý cer­ti­fi­kát pre ČSOB je vy­da­ný spo­loč­nos­ťou Glo­bal­Sign.

Zá­le­ží nám na Va­šej bez­peč­nos­ti. Má­te po­doz­re­nie? Kon­tak­tuj­te nás non­stop!Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter