Nikon: Maťko a Kubko ožívajú vo fotografiách Tomáša Halásza

Via­no­ce sú úz­ko spä­té s roz­práv­ka­mi - de­ti, ale ani tí skôr na­ro­de­ní si ne­ne­cha­jú ujsť svo­je ob­ľú­be­né prí­be­hy. Prá­ve v tom­to ča­rov­nom ob­do­bí sa spo­loč­nosť Ni­kon roz­hod­la ove­riť plat­nosť sta­ré­ho prís­lo­via „Je­den ob­rá­zok je viac než ti­síc slov" a po­žia­da­la uz­ná­va­ných sve­to­vých fo­tog­ra­fov, aby na­fo­ti­li zná­me roz­práv­ko­vé prí­be­hy.

V pro­jek­te naz­va­nom #PicWorth1000Words špič­ko­ví fo­tog­ra­fi z Veľ­kej Bri­tá­nie, Špa­nielska a Ta­lian­ska roz­prá­va­jú prí­be­hy Sne­hu­lien­ky, Ma­lej mor­skej pan­ny a Čer­ve­nej čia­poč­ky úpl­ne no­vým, net­ra­dič­ným spô­so­bom - len sé­riou 4 fo­tog­ra­fií. Cris­ti­na de Mid­del vo svo­jej mo­der­nej ver­zii roz­práv­ky o Ma­lej mor­skej pan­ne od Han­sa Chris­tia­na An­der­se­na pre­nies­la dej prí­be­hu do Mexika, ta­lian­sky fo­tog­raf Dan Ban­ni­no sa za­se in­špi­ro­val štý­lom ma­lia­rov pät­nás­te­ho sto­ro­čia v zno­vuz­ro­de­nom prí­be­hu Sne­hu­lien­ky od bra­tov Grim­mov­cov z ro­ku 1812. San­dro Gior­da­no pred­sta­vu­je od­váž­ny no­vý poh­ľad na Čer­ve­nú čia­poč­ku, kto­rá sa v up­ra­ve­nej inter­pre­tá­cii ne­do­ká­že vy­rov­nať s tlak­mi mo­der­nej spo­loč­nos­ti.

Aby však Slo­ven­sko ne­zos­ta­lo uk­rá­te­né, bol os­lo­ve­ný aj slo­ven­ský Ni­kon am­ba­sá­dor - fo­tog­raf To­máš Ha­lász, kto­rý je zná­my vďa­ka fo­to­do­ku­men­tu „Ces­ta do pa­lá­ca" o pred­vo­leb­nej kam­pa­ni pre­zi­den­ta A. Kis­ku. K reali­zá­cii si vy­bral fo­toa­pa­rát Ni­kon D810 s ob­jek­tí­vom Nik­kor 24-70/2.8 ED, ná­me­tom mu bo­la ob­ľú­be­ná slo­ven­ská roz­práv­ka o Mať­ko­vi a Kub­ko­vi - Pás­li ov­ce va­la­si, na kto­rej naj­mä vďa­ka je­ho ve­čer­níč­ko­vej po­pu­la­ri­te vy­rás­tlo nie­koľ­ko ge­ne­rá­cií.

Pri pro­jek­te som sa za­mys­lel, ako by asi vy­ze­ra­li pos­ta­vič­ky z môj­ho det­stva, ke­by ži­li v dneš­nej do­be," ho­vo­rí o svo­jej in­špi­rá­cii To­máš Ha­lász a do­dá­va: „Ve­rím, že by sa stá­le ve­no­va­li pas­tier­stvu, aj keď mož­no viac pre udr­žia­va­nie pas­tvi­ny, ako pre vý­ro­bu pro­duk­tov. Mož­no by vy­me­ni­li ov­ce za ko­zy, prav­de­po­dob­ne by no­si­li rif­le, pou­ží­va­li mo­bi­ly a ro­bi­li si sel­fie na inter­net. Ale ur­či­te by za­cho­va­li aj časť slo­ven­ských tra­dí­cií."

Šty­ri net­ra­dič­ne po­ňa­té fo­tog­ra­fie mo­der­nej ver­zie o pas­tie­roch oží­va­jú v neob­vyk­lom fo­tog­ra­fic­kom prí­be­hu, aby pri­po­me­nu­li, že raz vi­dieť je viac než ti­síc slov. Zá­ro­veň na­bá­da­jú ne­báť sa v tom­to ma­gic­kom ob­do­bí uniesť fan­tá­ziou a napl­no si ho vy­chut­nať.

TIP: Pre tých, kto­rí ma­jú ra­di fo­tog­ra­fo­va­nie, pri­ná­ša Ni­kon za­ují­ma­vú sú­ťaž. Sta­čí, aby na svoj in­stag­ra­mo­vý pro­fil pri­da­li 1-4 fo­tog­ra­fie na tú­to té­mu, ozna­či­li ich has­hta­gom #PicWorth1000Words a #som­ni­kon a sú v hre o štý­lo­vý fo­toa­pa­rát Ni­kon J5. Viac in­for­má­cií na https://www.fa­ce­book.com/som­NI­KON ale­bo http://ni­kon­blog.cz/picworth1000words/

Ďal­šie in­for­má­cie náj­de­te na strán­ke Ni­kon.sk, Ni­kon­blog.cz a na Fa­ce­boo­ku Ni­kon SK.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter