ASUS ukázal tromfy. Notebooky, telefóny a tablety

ASUS po­čas aty­pic­kej tla­čo­vej kon­fe­ren­cie s náz­vom ASUS­gni­to pred­sta­vi­la v Bra­tis­la­ve svo­je naj­nov­šie pro­duk­ty zo seg­men­tu ultra­ten­kých a her­ných no­te­boo­kov, te­le­fó­nov a tab­le­tov.

Spo­loč­ným pr­vkom všet­kých pred­sta­ve­ných pro­duk­tov je sna­ha „náj­sť neu­ve­ri­teľ­né" a zlep­šo­vať kaž­do­den­né di­gi­tál­ne ži­vo­ty ľu­dí. Mo­bil­né za­ria­de­nia ta­kis­to spá­ja fi­lo­zo­fia Ze­nu s iko­nic­kým di­zaj­nom, pre­cíz­nym spra­co­va­ním a pok­ro­či­lou fun­kcio­na­li­tou.

Zú­čas­tne­ní no­vi­ná­ri si spo­loč­ne s pro­duk­to­vý­mi ma­na­žér­mi ASU­Su za­spo­mí­na­li aj na os­tat­né pro­duk­ty, kto­ré spo­loč­nosť ASUS vy­ro­bi­la v mi­nu­los­ti. Za­hra­li si hru, in­špi­ro­va­nú re­lá­ciou In­kog­ni­to. Tak­tiež si moh­li vy­skú­šať, aké nád­her­né sel­fie fo­tog­ra­fie pro­du­ku­je te­le­fón ASUS Zen­Fo­ne Sel­fie. Fo­tog­ra­fie náj­de­te na ofi­ciál­nom In­stag­ram úč­te spo­loč­nos­ti ASUS - @asusczsk

Cha­rak­te­ris­ti­ka pred­sta­ve­ných pro­duk­tov:

No­te­boo­ky

ASUS Zen­Book UX305 - Zen­Book UX305CA je navr­hnu­tý tak, aby ste si ho moh­li vziať kam­koľ­vek so se­bou. Vďa­ka hmot­nos­ti iba 1,2 kg a hrúb­ke len 1,23 cm je je­ho pre­ná­ša­nie veľ­mi po­hodl­né. Ne­vyz­na­ču­je sa však len úžas­nou krá­sou a níz­kou hmot­nos­ťou: je zá­ro­veň veľ­mi vý­kon­ný a po­nú­ka naj­nov­šie špič­ko­vé tech­no­ló­gie. Zen­Book UX305CA vám umož­ní vy­ko­ná­vať všet­ky neu­ve­ri­teľ­né čin­nos­ti, o kto­rých ste vždy sní­va­li, nech už ste kde­koľ­vek.

No­te­book je dos­tup­ný vo ver­zii s naj­nov­ší­mi pro­ce­sor­mi In­tel Co­re až do i7 (UX305UA) a In­tel Co­re m3 (UX305CA). V oboch prí­pa­doch po­nú­ka nád­her­ne os­trý dis­plej s roz­lí­še­ním až 3200 × 1800, 4 ale­bo 8 GB ope­rač­nú pa­mäť a SSD úlo­žis­ko až do 512 GB. Zen­Book má v se­be pre­din­šta­lo­va­ný ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10 a na jed­no na­bi­tie vy­dr­ží fun­go­vať až 12 ho­dín.

Viac in­for­má­cií na https://www.asus.com/sk/No­te­books/Zen­book-Se­ries-Pro­ducts/

ASUS ROG G752 je naj­nov­ší her­ný no­te­book spo­loč­nos­ti ASUS. Za­uj­me prev­rat­ným vy­ho­to­ve­ním s povr­cho­vou úp­ra­vou v ti­tá­no­vo si­vej far­be a oran­žo­vo-čer­ve­ný­mi mo­tív­mi. Je jas­ným dô­ka­zom evo­lú­cie znač­ky. ROG G752 vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10, pro­ce­sor In­tel Sky­la­ke Co­re i7 6. ge­ne­rá­cie, až 64 GB pa­mä­te RAM DDR4 a naj­nov­šiu gra­fic­kú kar­tu NVI­DIA Ge­For­ce GTX. Po­nú­ka pre­to vý­ni­moč­ný vý­kon pri hra­ní hier. Na­vy­še je vy­ba­ve­ný aj exklu­zív­nym sys­té­mom chla­de­nia Mo­bi­le 3D Va­por Cham­ber, kto­rý za­ru­ču­je účin­nej­šie chla­de­nie, a pod­svie­te­nou her­nou klá­ves­ni­cou s fun­kciou An­ti-ghos­ting umož­ňu­jú­cou sú­čas­né stla­če­nie až 30 klá­ve­sov pre pres­né za­dá­va­nie prí­ka­zov a ov­lá­da­nie v hrách. Je to uni­kát me­dzi her­ný­mi no­te­book­mi.

Viac in­for­má­cií, vrá­ta­ne star­šie­ho mo­de­lu ASUS ROG G751, náj­de­te na https://www.asus.com/sk/No­te­books/Ga­ming-Se­ries-Pro­ducts/

Smar­tfó­ny

ASUS Zen­Fo­ne Sel­fie pred­sta­vu­je do­ko­na­lé spo­je­nie fo­toa­pa­rá­tu a smar­tfó­nu. Chvá­li sa prev­rat­ným spo­je­ním mó­dy, tech­no­ló­gie a kva­lit­né­ho spra­co­va­nia, kto­ré­ho vý­sled­kom sú vý­kon­ný pred­ný a za­dný fo­toa­pa­rát, rôz­ne špe­ciál­ne re­ži­my fo­tog­ra­fo­va­nia, ply­nu­lé roz­hra­nie Ze­nUI a úžas­ný dis­plej s de­tail­ným ob­ra­zom umož­ňu­jú­cim vy­tvá­ra­nie do­ko­na­lých sel­fie, kto­ré vás za­chytia vo va­šej pl­nej krá­se.

Špe­cia­li­tou toh­to te­le­fó­nu je vý­ni­moč­ný pred­ný fo­toa­pa­rát Pixel­Mas­ter. Po­nú­ka roz­lí­še­nie 13 Mpx, sve­tel­nosť f/2,2 a ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív so zá­be­rom 88 stup­ňov, aby ste za­chy­ti­li z kaž­dé­ho ús­me­vu čo naj­viac. Je­di­neč­ný re­žim Sel­fie Pa­no­ra­ma umož­ňu­je fo­tog­ra­fo­vať sel­fie so šír­kou zá­be­ru až 140 stup­ňov, tak­že sa na sním­ku voj­de všet­ko a všet­ci.

ASUS Zen­Fo­ne 2 La­ser je skve­le spra­co­va­ný smar­tfón, kto­rý v se­be kom­bi­nu­je nád­her­ný di­zajn in­špi­ro­va­ný ze­no­vou fi­lo­zo­fiou, fan­tas­tic­ký vý­kon, os­trý ob­raz a ply­nu­lé in­tui­tív­ne pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie - ako ce­lok bol navr­hnu­tý tak, aby sa stal va­ším do­ko­na­lým spo­loč­ní­kom. Zen­Fo­ne 2 La­ser (ZE500KL) sa pý­ši neu­ve­ri­teľ­ne štíh­ly­mi 3,5 mm hra­na­mi. Ide o di­zaj­no­vú perlič­ku, kto­rá nie­len­že vzbu­dí po­zor­nosť oko­lia, ale pris­pie­va zá­ro­veň k fan­tas­tic­kej er­go­nó­mii, vďa­ka kto­rej sa Zen­Fo­ne 2 La­ser neu­ve­ri­teľ­ne po­hodl­ne dr­ží.

Smar­tfón je vy­ba­ve­ný 13 Mpx fo­toa­pa­rá­tom s tech­no­ló­giou Pixel­Mas­ter a sve­tel­nos­ťou f/2,0, kto­rý umož­ňu­je vy­tvá­rať sním­ky vo vy­so­kom roz­lí­še­ní prak­tic­ky ih­neď po stla­če­ní spúš­te. Úpl­ne no­vá fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia po­mo­cou la­se­ra zni­žu­je roz­ma­za­nie a zlep­šu­je sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu. Vý­sled­kom je tak­mer okam­ži­té za­os­tre­nie v prie­be­hu iba 0,3 se­kun­dy, a to aj pri sla­bom os­vet­le­ní. Auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie po­mo­cou la­se­ra zrý­chľu­je do­kon­ca aj fo­tog­ra­fo­va­nie zblíz­ka, ke­dy vy­rov­ná­va do­da­toč­nú vzdia­le­nosť, kto­rú vy­tvá­ra šo­šov­ka za­ťa­hu­jú­ca sa pri kom­po­zí­cii sním­ky. Vý­sled­kom sú tak­mer do­ko­na­lé fo­tog­ra­fie.

Ďal­šie in­for­má­cie o te­le­fó­noch Zen­Fo­ne náj­de­te na: https://www.asus.com/sk/Pho­ne/Zen­Fo­ne-Pro­ducts/

Tab­le­ty

Tab­le­ty ASUS Zen­Pad sú dos­tup­né v 7, 8 a 10-pal­co­vom pre­ve­de­ní. Vy­uží­va­jú naj­nov­šie pro­ce­so­ry In­tel Atom a po­nú­ka­jú kva­lit­ný IPS dis­plej v ši­ro­kouh­lom for­má­te, ale aj vo ver­zii s po­me­rom strán 4:3. K dis­po­zí­cii je uni­kát­ne prís­lu­šen­stvo, kto­ré predĺži vý­drž ba­té­rie (ASUS Power Ca­se) ale­bo po­núk­ne extra rep­ro­duk­to­ry a 5.1-ka­ná­lo­vý pries­to­ro­vý zvuk (ASUS Audio Co­ver). 10-pal­co­vý mo­del dopĺňa do­ko­va­cia sta­ni­ca s klá­ves­ni­cou.

Je­di­neč­ným pro­duk­tom me­dzi tab­let­mi od ASU­Su je ASUS Zen­Pad S 8.0 (Z580CA) s 8-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 2048 × 1536, pro­ce­so­rom In­tel Atom Z3580 a až 4 GB ope­rač­nej pa­mä­te. Tab­let má vo vý­ba­ve naj­nov­ší USB ko­nek­tor ty­pu C a vďa­ka tech­no­ló­gii ASUS Vi­sual­Mas­ter po­nú­ka neu­ve­ri­teľ­ne realis­tic­ký ob­raz.

Vý­ni­moč­né je aj je­ho spra­co­va­nie. Tab­let má hrúb­ku len 6,6 mm a hmot­nosť iba 298 g. Je­ho dis­plej za­ují­ma 74 % čel­nej plo­chy - ide o neu­ve­ri­teľ­ný tech­no­lo­gic­ký po­čin, kto­rý bo­lo mož­né do­siah­nuť zmen­še­ním šír­ky rám­če­ka na maximál­ne mi­ni­mum.

Ďal­šie in­for­má­cie o tab­le­toch Zen­Pad náj­de­te na https://www.asus.com/sk/Tab­lets/Zen­Pad-Pro­ducts/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter