Kaspersky Safe Kids pomáha rodičom chrániť ich deti

Čas, kto­rý dnes de­ti trá­via na inter­ne­te rôz­ny­mi on­li­ne ak­ti­vi­ta­mi, sa stá­le predl­žu­je. Ro­di­čia s úmys­lom ochrá­niť svo­je de­ti pred nás­tra­ha­mi vir­tuál­ne­ho sve­ta sú nú­te­ní hľa­dať no­vé spô­so­by za­bez­pe­če­nia. Spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab pri­chá­dza s no­vým mul­tip­lat­for­mo­vým rie­še­ním Kas­per­sky Sa­fe Kids. Väč­ši­na fun­kcií toh­to rie­še­nia je bez­plat­ná.

Pod­ľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab a spo­loč­nos­ti B2B Inter­na­tio­nal, v Euró­pe viac než po­lo­vi­ca z opý­ta­ných ro­di­čov (52%) uvied­la, že po­čet hro­zieb, kto­rým sú vy­sta­ve­né ich de­ti na inter­ne­te neus­tá­le na­ras­tá. Kaž­dý tre­tí z nich (30%) na­vy­še priz­nal, že ne­do­ká­žu kon­tro­lo­vať, čo ich de­ti vi­dia ale­bo ro­bia na inter­ne­te. Od­bor­ní­ci z Kas­per­sky Lab sú pres­ved­če­ní, že ochra­na de­tí v on­li­ne pros­tre­dí si vy­ža­du­je špe­ciál­ny prís­tup. Ro­di­čia sa mu­sia so svo­ji­mi deť­mi ot­vo­re­ne roz­prá­vať o bez­peč­nos­ti vo vir­tuál­nom pros­tre­dí, učiť ich, ako sa sprá­vať zod­po­ved­ne a bez­peč­ne, a v ne­pos­led­nom ra­de vy­uží­vať dos­tup­né tech­no­lo­gic­ké mož­nos­ti ochra­ny.

Te­ší nás, že mô­že­me ro­di­čom pos­kyt­núť nás­troj, kto­rý im umož­ní ochrá­niť ich de­ti pred nep­rí­jem­ný­mi dôs­led­ka­mi vy­uží­va­nia inter­ne­tu aj na­priek to­mu, že de­ti čas­tok­rát ve­dia o tech­no­ló­giách viac ako ich ro­di­čia. Rie­še­nie Kas­per­sky Sa­fe Kids bo­lo vy­vi­nu­té s oh­ľa­dom na sprá­va­nie sa mla­dis­tvých. Umož­ňu­je im bez­peč­ne ob­ja­vo­vať ky­ber­ne­tic­ký svet. Ro­di­čom za­se pos­ky­tu­je mož­nosť ochrá­niť svo­je de­ti bez to­ho, aby ich ob­me­dzo­va­li v ak­ti­vi­tách," po­ve­dal Alexan­der Ero­feev, mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ Kas­per­sky Lab.

Väč­ši­na z fun­kcií Kas­per­sky Sa­fe Kids je bez­plat­ná, ro­di­čia sa však mô­žu roz­hod­núť aj pre pré­mio­vú pla­te­nú ver­ziu. Rie­še­nie Kas­per­sky Sa­fe Kids je dos­tup­né pre sys­té­my Win­dows, Mac, An­droid aj iOS. Pou­ží­va­nie toh­to rie­še­nia si vy­ža­du­je len re­gis­trá­ciu na por­tá­li My Kas­per­sky, vy­tvo­re­nie pro­fi­lu pre svo­je di­eťa a stiah­nu­tie ap­li­ká­cie pre pre­fe­ro­va­nú plat­for­mu (ale­bo in­šta­lá­ciu na za­ria­de­ní di­eťa­ťa z ob­cho­du App Sto­re).

Ro­di­čia mô­žu rie­še­nie sa­mi ma­na­žo­vať, te­da spra­vo­vať pros­tred­níc­tvom vy­tvo­re­né­ho úč­tu My Kas­per­sky, kto­rý im umož­ňu­je nas­ta­viť vlas­tné pra­vid­lá. Po­mo­cou nich mô­žu ro­di­čia sle­do­vať koľ­ko ča­su trá­via de­ti na za­ria­de­ní, aké ap­li­ká­cie sťa­hu­jú, aké webo­vé strán­ky pre­ze­ra­jú, ich po­lo­hu či ok­ruh kon­tak­tov:

  • Pou­ží­va­nie za­ria­de­ní. Čas­to sa stá­va, že de­ti stra­tia po­jem o ča­se, keď sú na svo­jich za­ria­de­niach on­li­ne. Sa­fe Kids dá­va ro­di­čom mož­nosť ur­čiť, ako dl­ho mô­že byť za­ria­de­nie vy­uží­va­né ale­bo vy­me­dziť ho­di­ny a dni v týž­dni, ke­dy má di­eťa po­vo­le­né byť on­li­ne. Fun­kcia „ti­me ma­na­ge­ment" do­kon­ca umož­ní za­blo­ko­vať za­ria­de­nie pri prek­ro­če­ní li­mi­tu (nep­la­tí pre za­ria­de­nia iOS) ale­bo ich Sa­fe Kids jed­no­du­cho upo­zor­ní, že čos­ko­ro vy­pr­ší ich li­mit bez blo­ko­va­nia.
  • Pou­ží­va­nie ap­li­ká­cií. Exis­tu­je množ­stvo ap­li­ká­cií, kto­ré pred­sta­vu­jú po­ten­ciál­ne ne­bez­pe­čen­stvo pre de­ti, napr. tie, kto­ré zob­ra­zu­jú ná­si­lie. S rie­še­ním Sa­fe Kids je mož­né vy­me­dziť ap­li­ká­cie, kto­ré si mô­že di­eťa nain­šta­lo­vať ale­bo ot­vo­riť, a to pod­ľa ve­ku ale­bo ka­te­gó­rie. Aj tu ma­jú ro­di­čia mož­nosť špe­ci­fi­ko­vať čas, kto­rý di­eťa mô­že strá­viť pri pou­ží­va­ní ur­či­tej ap­li­ká­cie. Ka­te­go­ri­zá­cia je dos­tup­ná na za­ria­de­niach ty­pu Win­dows, Mac OS X a An­droid.
  • Ak­ti­vi­ta na webe. Ochrá­niť de­ti pred mož­ný­mi hroz­ba­mi inter­ne­tu umož­ňu­je tiež filtro­va­nie webo­vých strá­nok pod­ľa ka­te­gó­rií, napr. od­strá­ne­nie strá­nok s ob­sa­hom pre dos­pe­lých, vul­ga­riz­ma­mi ale­bo in­for­má­cia­mi o dro­gách. Tie­to strán­ky mô­žu byť rov­na­ko od­strá­ne­né aj zo zob­ra­ze­ných vý­sled­kov po­pu­lár­nych vy­hľa­dá­va­čov ako Goog­le, Yan­dex, Bing, či Yahoo. Ro­di­čia ma­jú tiež mož­nosť ne­bez­peč­né ap­li­ká­cie ale­bo strán­ky okam­ži­te za­blo­ko­vať ale­bo nas­ta­viť va­ro­va­nie pre de­ti pri ot­vo­re­ní strá­nok.
  • Ak­ti­vi­ta na Fa­ce­boo­ku. Pros­tred­níc­tvom úč­tu My Kas­per­sky ma­jú ro­di­čia mož­nosť sle­do­vať his­tó­riu ak­ti­vi­ty di­eťa­ťa na Fa­ce­boo­ku - zme­ny v pria­teľ­stvách, či ak­tuál­ne zve­rej­ne­né sta­tu­sy. Ten­to mo­ni­to­ring umož­ňu­je ro­di­čom prom­ptne rea­go­vať v prí­pa­de, že za­zna­me­na­jú aký­koľ­vek náz­nak neš­tan­dar­dné­ho sprá­va­nia.
  • Ho­vo­ry a SMS. Dopl­nko­vou fun­kciou pre za­ria­de­nia An­droid je šta­tis­ti­ka kon­tak­tov, od kto­rých va­še di­eťa pri­jí­ma SMS sprá­vy ale­bo ho­vo­ry (text sprá­vy sa ne­zob­ra­zu­je v zmys­le ochra­ny súk­ro­mia). To­to rie­še­nie do­kon­ca umož­ňu­je ro­di­čom vy­brať sku­pi­nu kon­tak­tov, kto­ré po­va­žu­je za po­doz­ri­vé a v prí­pa­de aké­ho­koľ­vek kon­tak­tu s di­eťa­ťom, dos­ta­ne ro­dič okam­ži­tú no­ti­fi­ká­ciu.
  • Ur­če­nie po­lo­hy. Tá­to fun­kcia po­má­ha ro­di­čom zis­tiť, kde sa ich di­eťa prá­ve na­chá­dza a rov­na­ko ur­čiť ok­ruh po­hy­bu - pred­pok­la­da­ný po­hyb di­eťa­ťa v ur­či­tých ča­so­vých ob­do­biach. V prí­pa­de, že sa di­eťa ocit­ne mi­mo špe­ci­fi­ko­va­nej ob­las­ti, ro­dič bu­de okam­ži­te upo­zor­ne­ný no­ti­fi­ká­ciou. To­to pra­vid­lo je dos­tup­né len pre za­ria­de­nia An­droid and iOS za pred­pok­la­du, že za­ria­de­nie má ak­ti­vo­va­né GPS a je pri­po­je­né na inter­net.

V prí­pa­de, že je di­eťa vy­sta­ve­né hroz­be dos­ta­ne ro­dič ale­bo člen ro­di­ny e-mail ale­bo sprá­vu vo for­me tzv. push-no­ti­fi­ká­cie (ro­dič mu­sí mať na svo­jom za­ria­de­ní nain­šta­lo­va­nú ro­di­čov­skú ver­ziu Sa­fe Kids). Pros­tred­níc­tvom úč­tu My Kas­per­sky mô­že ro­dič sle­do­vať aj su­már a de­tail­né šta­tis­ti­ky ak­ti­vi­ty di­eťa­ťa na inter­ne­te v rôz­nom ča­so­vom roz­sa­hu (deň, týž­deň, me­siac).

In­for­má­cie, kto­ré ro­dič zís­ka pri pou­ží­va­ní rie­še­nia Sa­fe Kids mu dá­va­jú príl­eži­tosť roz­prá­vať sa so svo­jim di­eťa­ťom ove­ľa kon­krét­nej­šie, navr­hnúť spô­so­by ako nap­ra­viť chy­by, či po­núk­nuť po­moc a ochra­nu v tom správ­nom ča­se.

Pre ro­di­čov má­me aj nie­koľ­ko ďal­ších od­po­rú­ča­ní:

  • V prí­pa­de, že di­eťa vy­uží­va nie­koľ­ko za­ria­de­ní na­raz je naj­lep­šie in­šta­lo­vať ochran­né rie­še­nia na kaž­dé z nich.
  • Od­po­rú­ča­me nain­šta­lo­vať ochran­né rie­še­nia aj na do­má­ce za­ria­de­nia, pre­to­že aj pod do­zo­rom ro­di­čov si di­eťa mô­že pre­ze­rať nev­hod­né strán­ky ale­bo sa sprá­vať ne­zod­po­ved­ne.
  • Od­po­rú­ča­me de­ťom vy­svet­liť, pre­čo ta­ký prog­ram pou­ží­va­me a pre­čo je dô­le­ži­té neig­no­ro­vať od­po­rú­ča­nia bez­peč­nos­tných rie­še­ní.
  • Spo­lu s nás­troj­mi ro­di­čov­skej kon­tro­ly od­po­rú­ča­me vy­uží­vať aj on­li­ne bez­peč­nos­tné rie­še­nia, aby sa tak vy­hli ky­ber­ne­tic­kým hroz­bám ako sú mal­vé­ry, či pod­vod­né strán­ky.

Viac in­for­má­cií o rie­še­ní Kas­per­sky Sa­fe Kids nád­je­te tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter