ČR: Toshiba predstavuje vrcholnú konfiguráciu 14 "notebooku Tecra Z40 v horčíkovej šasi

Tos­hi­ba Euro­pe GmbH před­sta­vu­je čes­ké­mu a slo­ven­ské­mu tr­hu vr­chol­nou kon­fi­gu­ra­ci pres­tiž­ní­ho pro­fe­sio­nál­ní­ho no­te­boo­ku Tec­ra Z40, kte­rý na pr­vní poh­led za­uj­me vel­mi leh­kým a přitom od­ol­ným hořčí­ko­vým ša­si. Ten­to no­te­book byl vy­vi­nut předev­ším pro fi­rem­ní klien­te­lu, nic­méně svým pro­ve­de­ním a vý­ko­nem os­lo­vu­je i kon­co­vé uži­va­te­le, kteří chtějí ele­gan­tní přenos­ný po­čí­tač nej­vyš­ší ka­te­go­rie. No­vá kon­fi­gu­ra­ce Tec­ra Z40-B-11M je osa­ze­na pro­ce­so­rem In­tel® Co­re™ i7, LTE mo­de­mem, SSD dis­kem s ka­pa­ci­tou 256 GB, dis­ple­jem s roz­li­še­ním 1 600 x 900 bodů a vá­ží méně než 1,5 kg.

Mo­del Tos­hi­ba Tec­ra Z40 je navr­žen tak, aby per­fektně udr­žo­val rov­no­vá­hu me­zi mo­bi­li­tou, ve­li­kos­tí dis­ple­je a přitom pos­kytl maximál­ní vý­kon pro všech­ny potřeby pro­fe­sio­nál­ní­ho vy­uži­tí, včetně zpra­co­vá­ní mno­ha úloh naj­ed­nou. Stejně ja­ko všech­ny no­te­boo­ky řad Tec­ra a Por­té­gé má mat­ný dis­plej a na spod­ní straně je vy­ba­ven do­ko­va­cím ko­nek­to­rem, kte­rý je uni­ver­zál­ní pro všech­ny ak­tuál­ní no­te­boo­ky Tos­hi­ba. Všech­ny je­ho por­ty jsou v pl­né ve­li­kos­ti, včetně HDMI a VGA. Ty za­jiš­ťu­jí snad­né připo­je­ní ke všem typům mo­ni­torů, dis­plejů i pro­jek­torů, ať bu­de­te pre­zen­to­vat kde­ko­li. Vy­so­kou bez­peč­nost a spe­ci­fic­ké fi­rem­ní vy­uži­tí podtr­hu­je čteč­ka otisků prstů a čteč­ka Smart ka­ret. Pro případ ztrá­ty ne­bo od­ci­ze­ní no­te­boo­ku a ochra­nu cit­li­vých fi­rem­ních dat je v mo­de­lu Tec­ra Z40 in­teg­ro­ván vlas­tní BIOS, TPM čip, a da­ta na SSD dis­ku jsou plně šif­ro­vá­na.

Kon­fi­gu­ra­ce Z40-B-11M je ur­če­na těm, kteří ne­ma­jí rá­di kom­pro­mi­sy. Sr­dcem to­ho­to přís­tro­je je pro­ce­sor In­tel® Co­re™ i7 i75600U tak­to­va­ný na frek­ven­ci 2,6 GHz, kte­rý pod­po­ru­je 8 GB ope­rač­ní pamě­ti a rych­lý 256 GB disk SSD. Pro prá­ci na ces­tách je klí­čo­vá vý­drž na ba­te­rie, kte­rá do­sa­hu­je se 14″ dis­ple­jem úc­ty­hod­ných 151 ho­din.

Ten­to no­te­book byl vy­vi­nut pro pou­ži­tí ve fi­rem­ní sféře, kte­rá pou­ží­vá mnoh­dy vlas­tní inter­ní sys­té­my. Pro­to ma­jí uži­va­te­lé na vý­běr různé ver­ze ope­rač­ní­ho sys­té­mu. Předin­sta­lo­ván je sys­tém Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal, přiba­le­ny jsou DVD dis­ky se sys­té­mem Win­dows 8 a sa­mozřej­mos­tí je ta­ké stá­le bez­plat­ná mož­nost up­gra­du na Win­dows 10.

„Na­še no­te­boo­ky mu­sí­te dr­žet v ru­ce, abys­te po­cho­pi­li roz­díl. Větši­na zá­kaz­níků, kteří mě­li někdy mož­nost vy­zkou­šet si mag­ne­zio­vé přís­tro­je Por­té­gé či Tec­ra, si je v dob­rém smys­lu za­pa­ma­tu­je," říká To­máš Ko­neč­ný, B2B Ac­count Ma­na­ger for Di­gi­tal pro­ducts & servic­es spo­leč­nos­ti Tos­hi­ba pro ČR a Slo­ven­sko. „Tec­ra Z40 je skvělým řeše­ním pro uži­va­te­le, kteří pra­cu­jí s do­ku­men­ty a ta­bul­ka­mi v te­ré­nu, potřebu­jí větší dis­plej, ale 15″ no­te­book je pro ně vzhle­dem k potřebě vy­so­ké mo­bi­li­ty příliš vel­ký. Jsme rá­di, že může­me na tr­hu před­sta­vit to nej­lep­ší a nej­vý­konnější, co Tec­ra Z40 na­bí­zí."

Tec­ra Z40 patří me­zi pré­mio­vé přís­tro­je, je­jichž od­ol­nost by­la tes­to­vá­na v la­bo­ra­tor­ních pod­mín­kách ne­zá­vis­lé­ho zku­šeb­ní­ho ús­ta­vu TÜV Rhein­land®, ve kte­rém pro­šel sa­dou zá­těžo­vých testů High­ly Ac­ce­le­ra­ted Li­fe Tests (HALT). Při nich je si­mu­lo­ván ži­vot­ní cyk­lus no­te­boo­ku a je­ho konstruk­ce je vy­sta­vo­vá­na zá­těžo­vým testům v ob­las­ti vib­ra­cí, tep­lot­ních změn, ná­hod­ných pádů a tla­ku na ví­ko. V praxi ověřil by­tel­nost mag­ne­zio­vých ša­si no­te­booků Tos­hi­ba ta­ké Dan Přibáň, se kte­rým ab­sol­vo­va­ly ces­tu žlu­tým Tra­ban­tem napříč Af­ri­kou, Již­ní Ame­ri­kou i Aus­trá­lií a In­do­né­sií.

Tos­hi­ba Tec­ra Z40-B-11M je ny­ní na čes­kém a slo­ven­ském tr­hu a je k ní pos­ky­to­vá­na stan­dardně 3le­tá zá­ru­ka on­si­te s op­ra­vou u zá­kaz­ní­ka a zá­ro­veň Zá­ru­ka spo­leh­li­vos­ti (Re­lia­bi­li­ty gua­ren­tee), kte­rá pla­tí po do­bu jed­no­ho ro­ku od za­kou­pe­ní přís­tro­je. Ta za­jiš­ťu­je, že po­kud no­te­book vy­po­ví služ­bu během pr­vní­ho ro­ku od za­kou­pe­ní kvů­li vý­rob­ní vadě, zís­ká zá­kaz­ník kromě bez­plat­né op­ra­vy zpět i ce­lou pořizo­va­cí ce­nu přís­tro­je. Do­po­ru­če­ná kon­co­vá ce­na to­ho­to přís­tro­je je 45 790 Kč, res­pek­ti­ve 1 669 € včetně DPH.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter