TRANSCEND JetFlash 890S – malý flash disk s USB C a USB 3.1

Fir­ma TRAN­SCEND roz­šiřuje svou na­bíd­ku o no­vý mo­del flash dis­ku - Jet­Flash 890S. No­vin­ka je dos­tup­ná v pro­ve­de­ní 64 GB, 32 GB a 16 GB a na­bí­zí dva nej­novější ko­nek­to­ry USB 3.1 a USB-C.

Dva ko­nek­to­ry: USB Ty­pe-A a Ty­pe-C

Dí­ky tech­no­lo­gii USB 3.1 (Gen 1) a vý­kon­né­mu řadi­či Jet­Flash 890S za­jiš­ťu­jí pod­statně vy­šší přeno­so­vou rych­lost než je to u flash dis­ků pou­ží­va­jí­cích roz­hra­ní USB 2.0.

Port ty­pu C pod­po­ru­je za­říze­ní, kte­rá vy­uží­va­jí to­to nej­novější roz­hra­ní. USB-C zís­ká­vá stá­le na větší po­pu­la­ritě vzhle­dem k ma­lým rozměrům a sku­teč­nos­ti, že ne­zá­le­ží na orien­ta­ci ko­nek­to­ru. Je sym­et­ric­ký, což od­stra­ňu­je největší ne­vý­ho­du os­tat­ních USB zá­str­ček. Port ty­pu A, což je stan­dar­dní USB ko­nek­tor, za­jiš­ťu­je pod­po­ru star­ších za­říze­ní, včetně za­říze­ní vy­ba­ve­ných USB 2.0. Flash disk má kryt, kte­rá chrá­ní port ty­pu C pro­ti poš­ko­ze­ní. Aby se za­brá­ni­lo ztrátě zá­tky, lze jej na­sa­dit i na port ty­pu A.

Tech­no­lo­gie COB (Chip On Board)

Jet­Flash 890S je vy­ro­ben z kva­lit­ní­ho ko­vu. Dí­ky pou­ži­té vý­rob­ní tech­no­lo­gii COB (Chip On Board)men­ší rozměry, je leh­čí a na­bí­zí vy­šší přeno­so­vou rych­lost než stan­dar­dní mo­de­ly flash dis­ků. Je ta­ké zce­la od­ol­ný pro­ti pra­chu a vodě.

Ap­li­ka­ce Tran­scend Eli­te

TRAN­SCEND Eli­te umož­ňu­je po­hodl­nou sprá­vu sou­borů a jed­no­du­ché pro­vádění zá­lož­ních ko­pií snímků, filmů, do­ku­mentů a os­tat­ní­ho ob­sa­hu přenos­né­ho za­říze­ní. Na­bí­zí ta­ké jed­no­du­ché sdí­le­ní dat na webo­vých úlo­žiš­tích, včetně za­jištění bez­peč­né­ho šif­ro­va­né­ho spo­je­ní (AES-256 bit).

Do­po­ru­če­né ma­loob­chod­ní ce­ny Jet­Flash 890S či­ní: 350,- s DPH za pro­ve­de­ní 16 GB, 480,- s DPH za 32 GB a 820,-s DPH za 64GB.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter