ČR: ALCATEL ONETOUCH PIXI FIRST - prestup do vyššej triedy

AL­CA­TEL ONE­TOUCH roz­šiřuje svou řadu dos­tup­ných smar­tphonů PIXI o mo­del PIXI FIRST. No­vin­ka je ideál­ním pr­vním do­ty­ko­vým te­le­fo­nem pro ty, kteří se až do­sud spo­ko­ji­li s kla­sic­kým tla­čít­ko­vým mo­bi­lem. Mo­del PIXI FIRST na­bíd­ne v rám­ci své ce­no­vé hla­di­ny at­rak­tiv­ní ten­ký de­sign a za­dní kryt imi­tu­jí­cí ko­vo­vý povrch. Za­říze­ní, kte­ré je vy­ba­ve­no čtyřpal­co­vým dis­ple­jem, čtyřjád­ro­vým pro­ce­so­rem, prověřeným ope­rač­ním sys­tém An­droid Kit­Kat a kva­lit­ním 5Mpx fo­toa­pa­rá­tem, se v Čes­ké re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku pro­dá­vá v břid­li­cově še­dé a jemně zla­té ba­rev­né va­riantě za 1890 Kč, resp. 69 euro včetně DPH.

PIXI FIRST udě­lá ra­dost předev­ším za­čí­na­jí­cím uži­va­telům chyt­rých te­le­fonů, ale zá­ro­veň i těm, kteří nechtějí za smar­tpho­ne příliš ut­rá­cet. Za vel­mi at­rak­tiv­ní ce­nu zís­ka­jí pl­no­hod­not­ný smar­tpho­ne s ele­gan­tním ten­kým de­sig­nem a spo­leh­li­vým ope­rač­ním sys­té­mem An­droid Kit­Kat 4.4. Dis­plej s úh­lopříč­kou čtyři pal­ce a roz­li­še­ním 800 x 480 bodů dobře pos­lou­ží k proh­lí­že­ní fo­tek, zpra­vo­daj­ství na inter­ne­tu, in­for­ma­cí o po­ča­sí ne­bo ak­tuál­ní dop­ravě. O rych­lé spouštění ap­li­ka­cí v te­le­fo­nu se sta­rá čtyřjád­ro­vý pro­ce­sor s tak­tem 1,2 GHz pod­poře­ný 512 MB ope­rač­ní pamě­ti.

P1_4.0_3G_Metal Gold _ Special V1.0.jpg

Za­tím­co u větši­ny smar­tphonů v nej­niž­ší ce­no­vé hla­dině je fo­toa­pa­rát jen do poč­tu, 5Mpx sní­mač mo­de­lu PIXI FIRST vám umož­ní pořizo­vat za dob­ré­ho svět­la skvě­lé mo­men­tky. Za zhor­še­ných světel­ných pod­mí­nek pomůže LED přis­ví­ce­ní, kte­ré se up­lat­ní i při na­tá­če­ní vi­deí ve Full HD roz­li­še­ní. S před­ní 2Mpx ka­me­rou zvlád­ne­te fo­tit sel­fíč­ka, kte­rá může­te hned sdí­let na Fa­ce­book přes Wi-Fi sítě ne­bo rych­lý 3G inter­net.

P1_4.0_3G_Metal Gold_left V1.0.jpg

Vel­kou před­nos­tí no­vin­ky je fun­kce Dual SIM, tak­že v te­le­fo­nu může­te mít hned dvě SIM kar­ty zá­ro­veň. Kdo si ne­vys­ta­čí s por­cí inter­ní pamě­ti, může da­ta a ap­li­ka­ce uk­lá­dat na paměťo­vou kar­tu (o ve­li­kos­ti až 32 GB).

PIXI FIRST do­ká­že během chvil­ky ov­lá­dat i ten, kdo do­sud v ru­ce nik­dy nedr­žel te­le­fon s An­droi­dem. Již po pr­vním za­pnu­tí zde naj­de­te prak­tic­ké předin­sta­lo­va­né ap­li­ka­ce, ja­ko je kal­ku­lač­ka, FM rá­dio, ka­len­dář, poz­nám­ky ne­bo nej­po­pu­lárnější so­ciál­ní sítě. Dal­ší ap­li­ka­ce si může­te jed­no­du­še stáh­nout z Ob­cho­du Play od Goog­lu.

Te­le­fon je v Čes­ku a na Slo­ven­sku k dos­tá­ní ve dvou přitaž­li­vých me­ta­lic­kých bar­vách - břid­li­cově še­dé a jemně zla­té, tak­že si může­te vy­brat tu, kte­rá se­dí k va­še­mu sty­lu lé­pe.

Ví­ce in­for­ma­cí o smar­tpho­nu PIXI FIRST naj­de­te na webu pixifirst.al­ca­te­lo­ne­touch.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter