IKEA Group poukazuje na výhody vyplývajúce z opatrení na boj s klimatickými zmenami

IKEA Group upo­zor­ňu­je sve­to­vých líd­rov, kto­rí sa zú­čas­tni­li kon­fe­ren­cie COP21 o klí­me, aby sa do­hod­li na prís­nych kri­té­riách, kto­ré by do­ká­za­li zmier­niť kli­ma­tic­ké zme­ny, a zá­ro­veň pou­ka­zu­je na vý­ho­dy vy­uží­va­nia ob­no­vi­teľ­nej ener­gie a tr­va­lo udr­ža­teľ­ných vý­rob­kov.

Pe­ter Ag­nef­jäll, pre­zi­dent a CEO spo­loč­nos­ti IKEA Group vo svo­jom dneš­nom prí­ho­vo­re na sum­mi­te COP21 o klí­me vy­zval os­tat­né spo­loč­nos­ti k okam­ži­té­mu ko­na­niu:

„Do bo­ja s kli­ma­tic­ký­mi zme­na­mi sa mu­sí­me pus­tiť ih­neď - zá­vi­sia od to­ho nie­len ko­mu­ni­ty na ce­lom sve­te, ale aj ús­pech náš­ho pod­ni­ka­nia. Pre­to sme sa v IKEA Group roz­hod­li ísť do to­ho napl­no. Kli­ma­tic­ké zme­ny vní­ma­me ako no­vú príl­eži­tosť na ino­vá­cie, in­ves­tí­cie a ob­no­vu," po­ve­dal Pe­ter Ag­nef­jäll, pre­zi­dent a CEO, IKEA Group.

Spo­loč­nosť IKEA Group spo­lu s na­dá­ciou IKEA Foun­da­tion v jú­ni toh­to ro­ka ozná­mi­la svo­je roz­hod­nu­tie vy­čle­niť 1 mi­liar­du eur na urý­chle­nie pre­cho­du na níz­kouh­lí­ko­vé hos­po­dár­stvo a na pod­po­ru ko­mu­nít naj­viac ov­plyv­ne­ných zme­nou klí­my. Cie­ľom IKEA Group je vy­pro­du­ko­vať do ro­ku 2020 toľ­ko ener­gie z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov, koľ­ko spot­re­bu­je vo svo­jich bu­do­vách. Od ro­ku 2009 spo­loč­nosť in­ves­to­va­la už 1,5 mi­liar­dy eur do ve­ter­nej a so­lár­nej ener­gie.

„Do ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie in­ves­tu­je­me s cie­ľom po­zi­tív­ne ov­plyv­ňo­vať a pod­po­ro­vať rých­ly pre­chod na níz­kouh­lí­ko­vé hos­po­dár­stvo. Ov­plyv­ňu­je to na­še pod­ni­ka­nie, má­me lep­ší preh­ľad o nák­la­doch za ener­gie a tak­tiež napĺňa­me na­šu ví­ziu vy­tvá­rať lep­ší kaž­do­den­ný ži­vot pre mno­hých ľu­dí," ho­vo­rí Pe­ter Ag­nef­jäll.

Od sep­tem­bra pre­dá­va spo­loč­nosť IKEA vý­luč­ne os­vet­le­nie s tech­no­ló­giou LED, kto­rá spot­re­bu­je v po­rov­na­ní s bež­ný­mi žia­rov­ka­mi o 85 % me­nej ener­gie a vy­dr­ží až 20 ro­kov. Ste­ve Howard, Chief Sus­tai­na­bi­li­ty Of­fi­cer pre IKEA Group vo svo­jom prí­ho­vo­re po­čas pred­sta­ve­nia Glo­bál­nej vý­zvy v ob­las­ti os­vet­le­nia pred­sta­vil fir­mám ces­tu, kto­rá umož­ní ľu­ďom žiť udr­ža­teľ­nej­ší ži­vot:

„Na­šim zá­kaz­ní­kom nie sú kli­ma­tic­ké zme­ny ľa­hos­taj­né a vie­me, že ak ma­jú mož­nosť vy­brať si udr­ža­teľ­ný vý­ro­bok za dos­tup­nú ce­nu a so zre­teľ­ný­mi vý­ho­da­mi, roz­hod­nú sa preň. Od­vet­le­nie LED je skve­lým prík­la­dom - v po­rov­na­ní s bež­ný­mi žia­rov­ka­mi za­bez­pe­ču­je vý­raz­nú ús­po­ru ener­gie a vy­dr­ží ove­ľa dlh­šie. Ce­lý náš sor­ti­ment os­vet­le­nia sme zme­ni­li na tech­no­ló­giu LED a do ro­ku 2020, či­že v prie­be­hu pia­tich ro­kov, plá­nu­je­me pre­dať na­šim zá­kaz­ní­kom viac ako 500 mi­lió­nov ku­sov žia­ro­viek LED," ho­vo­rí Ste­ve Howard.

Ak nah­ra­dí­me bež­né in­kan­des­cen­čné žia­rov­ky 500 mi­lión­mi pre­da­ných žia­ro­viek LED, množ­stvo ušet­re­nej ener­gie za kaž­dý rok by sa rov­nal roč­nej spot­re­be elek­tri­ny všet­kých do­mác­nos­tí v Pa­rí­ži a Lon­dý­ne. V prie­be­hu ce­lej ži­vot­nos­ti žia­rov­ky by sa tak ušet­ri­lo viac ako 80 mi­lió­nov ton COG­lo­bál­na vý­zva v ob­las­ti os­vet­le­nia je ini­cia­tí­vou, kto­rej cie­ľom je do ro­ku 2020 pre­dať 10 mi­liárd ener­ge­tic­ky efek­tív­nych a kva­lit­ných vý­rob­kov zo sor­ti­men­tu svie­ti­diel a žia­ro­viek na ce­lom sve­te.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter