ČR: Svetelný bezdrôtový reproduktor Trust Urban Dixxo

Spo­leč­nost Trust, vý­rob­ce ši­ro­ké­ho spek­tra přís­lu­šen­ství k di­gi­tál­ním za­říze­ním, uvá­dí na trh světel­ný bez­drá­to­vý rep­ro­duk­tor Di­xxo. Mo­der­ní a extra­va­gan­tní za­říze­ní na­bí­zí je­di­neč­nou po­dí­va­nou na 360° ba­rev­né pro­jek­ci, sil­ný 20 W ste­reo zvuk, do­bí­je­cí aku­mu­lá­tor a bo­ha­té mož­nos­ti připo­je­ní.

Trust__Dixxo barvy.jpg

Trust Ur­ban Di­xxo je bez­drá­to­vý přenos­ný rep­ro­duk­tor vál­co­vi­té­ho tva­ru doplně­ný o net­ra­dič­ní světel­nou show. Po ob­vo­du má pro­jek­ční plát­no kry­to čer­nou mříž­kou, men­ší část pak za­bí­rá po­gu­mo­va­ný pa­nel s pro­po­jo­va­cí­mi por­ty. Ov­lá­dá­ní se na­chá­zí na vr­chní straně rep­ro­duk­to­ru. K dis­po­zi­ci jsou kla­sic­ká mul­ti­me­diál­ní tla­čít­ka pro ov­lá­dá­ní hla­si­tos­ti, spuštění či za­sta­ve­ní sklad­by, ale ta­ké tla­čít­ka pro vý­běr vstu­pu sig­ná­lu a změnu re­ži­mu světel­né show.

Trust Dixxo side1.jpg

Di­xxo dis­po­nu­je sil­ný­mi rep­ro­duk­to­ry s vý­ko­nem až 20 W (10 W RMS) a bo­ha­tou ko­nek­ti­vi­tou. Připo­jit jej lze přes Blue­tooth roz­hra­ní na vzdá­le­nost max. 10 m ne­bo přes kla­sic­ký 3,5 mm audio ka­bel. Dí­ky in­teg­ro­va­né­mu MP3 přeh­rá­va­či umož­ňu­je net­ra­dičně rep­ro­duk­ci hud­by ta­ké z Mic­roSD a Mic­roSDHC ka­ret a USB flash dis­ku. Pod­po­ro­va­né for­má­ty jsou MP3, WMA a WAV. Ves­tavě­ný do­bí­je­cí aku­mu­lá­tor na­bíd­ne až 15 ho­din nepřetr­ži­té­ho přeh­rá­vá­ní. Za­říze­ní lze vy­užít ta­ké pro hands-free vo­lá­ní.

Rep­ro­duk­tor kromě kla­sic­ké­ho vy­uži­tí pos­ky­tu­je více­ba­rev­nou 360stup­ňo­vou LED světel­nou show s něko­li­ka efek­ty rea­gu­jí­cí na ryt­mus hud­by.

Trust Ur­ban Di­xxo je na tr­hu za do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nu 2299 Kč s DPH pro Čes­kou re­pub­li­ku a 79.99 euro s DPH pro Slo­ven­sko.

Pro ví­ce in­for­ma­cí pro­sím nav­štiv­te www.Trust.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter