Lenovo predstavuje ThinkPad P40 Yoga

Pr­vá mul­ti­re­ži­mo­vá pra­cov­ná sta­ni­ca na sve­te pri­ná­ša­jú­ca krea­tív­nu slo­bo­du tab­le­tu spo­je­nú s vý­kon­nos­ťou a spo­ľah­li­vos­ťou pl­ne vy­ba­ve­nej mo­bil­nej pra­cov­nej sta­ni­ce.

Dňa 1. de­cem­bra 2015 na po­du­ja­tí Auto­desk Uni­ver­si­ty 2015, spo­loč­nosť Le­no­vo pred­sta­vi­la Thin­kPad P40 Yoga, vy­so­ko vý­kon­nú mo­bil­nú pra­cov­nú sta­ni­cu, kto­rá po­mô­že napl­no po­pus­tiť uz­du pro­fe­sio­nál­nej krea­ti­vi­te. Le­no­vo Thin­kPad P40 Yoga pri­ná­ša pr­vo­tried­ny zá­ži­tok z di­gi­tál­ne­ho ski­co­va­nia, kto­rý sa spá­ja s do­ko­na­lým vý­ko­nom a spo­ľah­li­vos­ťou mo­bil­nej pra­cov­nej sta­ni­ce.

Lenovo ThinkPad P40 Yoga_9 Onscreen.jpg

Poč­núc di­gi­tál­ny­mi umel­ca­mi, roz­kres­ľu­jú­ci­mi sce­nár naj­nov­šie­ho Hollywood­ske­ho tr­há­ku po stroj­ných in­ži­nie­rov navr­hu­jú­cich no­vé vzru­šu­jú­ce auto, všet­ci krea­tív­ni pro­fe­sio­ná­li pot­re­bu­jú načr­tá­vať svo­je návr­hy a zá­ro­veň tým­to návr­hom vdých­nuť ži­vot. Na to si uží­va­te­lia zvy­čaj­ne ku­pu­jú dva sys­té­my - tab­let, kto­rí po­nú­ka cit­li­vosť a pres­nosť pr­vo­tried­ne­ho ski­co­va­nia a mo­bil­nú sta­ni­cu, kto­rá návr­hy pre­ne­sie do vý­kon­ných ap­li­ká­cií.

Ako vô­bec pr­vá mul­ti­re­ži­mo­vá mo­bil­ná pra­cov­ná sta­ni­ca, Thin­kPad P40 Yoga po­nú­ka všes­tran­nosť prá­ce vo všet­kých re­ži­moch - no­te­book, sto­jan, stan a tab­let - čo od­bor­ní­kom dá­va flexibi­li­tu, aby moh­li ro­biť viac, bez oh­ľa­du na to, čo ro­bia. Ten­to sys­tém pos­ky­tu­je maximál­nu pres­nosť kres­le­nia vďa­ka vy­so­ko cit­li­vé­mu pe­ru a do­ty­ko­vé­mu dis­ple­ju s tech­no­ló­giou Wacom® Ac­ti­ve ES, kto­rá po­nú­ka pl­ných 2 048 úrov­ní tla­ko­vej cit­li­vos­ti na IPS dis­ple­ji s vy­so­kým roz­lí­še­ním (2560 x 1440). Pro­fe­sio­nál­ni umel­ci a di­zaj­né­ri sa jas­ne vy­jad­ri­li, že pot­re­bu­jú ab­so­lút­nu pre­cíz­nosť a pres­nosť. V rám­ci spo­lup­rá­ce s Wacom®, Le­no­vo vy­vi­nu­lo je­di­neč­ný ov­lá­dač, vďa­ka kto­ré­mu sa za­tiaľ naj­viac prib­li­žu­je k zá­žit­ku, kto­rý pri­ná­ša 'pe­ro a pa­pier'. O po­hodl­né a realis­tic­ké kres­le­nie a náčr­ty sa pos­ta­rá pril­ože­né do­bí­ja­cie pe­ro Thin­kPad Pen Pro, ako aj do­da­toč­né ti­py na pou­ží­va­nie pe­ra, kto­ré od­bor­nej ko­mu­ni­te pos­ky­tu­jú rôz­ne úrov­ne do­ty­ko­vej spät­nej väz­by.

"Náčr­ty sú zá­kla­dom všet­ké­ho, čo ro­bí­me," vy­jad­ril sa Ky­le Run­ci­man, prie­my­sel­ný di­zaj­nér a ma­na­žér stra­te­gic­ké­ho ob­sa­hu spo­loč­nos­ti Auto­desk. "Di­zaj­né­ri mô­žu pri zdo­ko­na­ľo­va­ní svo­jich ná­pa­dov ski­co­vať aj nie­koľ­ko me­sia­cov, a keď dos­pe­jú do bo­du, ke­dy sa cí­tia byť prip­ra­ve­ní ísť do to­ho napl­no, mô­žu vy­užiť sa­mos­tat­nú mo­bil­nú pra­cov­nú sta­ni­cu s cer­ti­fi­ká­ciou ISV, aby moh­li svo­je návr­hy vi­zua­li­zo­vať. Schop­nosť vy­ko­nať to­to všet­ko na jed­nom je­di­nom za­ria­de­ní je ob­rov­ský pok­rok pre na­še od­vet­vie."

Spo­lu s pré­mio­vý­mi mož­nos­ťa­mi ski­co­va­nia Le­no­vo Thin­kPad P40 Yoga po­nú­ka vý­kon mo­bil­nej pra­cov­nej sta­ni­ce bez akých­koľ­vek kom­pro­mi­sov. S vý­ko­nom NVI­DIA® Quad­ro® M500M GPU s 2GB VRAM, má Thin­kPad P40 Yoga cer­ti­fi­ká­ciu na vy­uží­va­nie ce­lej šká­ly pro­fe­sio­nál­nych ap­li­ká­cií bez kom­pro­mi­sov. Na­vy­še, ten­to sys­tém tiež dis­po­nu­je pro­ce­so­rom In­tel® 6. ge­ne­rá­cie Co­re™ i7 CPU a RAM pa­mä­ťou s ka­pa­ci­tou až do 16GB ako aj 512GB SSD úlo­žis­kom pre ultra rých­le spra­co­va­nie.

A po pr­vý krát v mo­bil­nej pra­cov­nej sta­ni­ci Le­no­vo Thin­kPad P40 Yoga pri­ná­ša ino­va­tív­nu Le­no­vo klá­ves­ni­cu s rá­mom, kto­rý sa auto­ma­tic­ky zdví­ha oko­lo klá­ves, keď sa Yoga za­ria­de­nie prep­ne do re­ži­mu tab­let, vďa­ka čo­mu ma­jú uží­va­te­lia mož­nosť pra­co­vať po­hodl­nej­šie a efek­tív­nej­šie. Za­ria­de­nie dis­po­nu­je ove­re­nou spo­ľah­li­vos­ťou Thin­kPad na maxima­li­zá­ciu bez­po­ru­cho­vej pre­vádz­ky v kan­ce­lá­rii aj mi­mo nej, s dl­hou vý­dr­žou ba­té­rie, otes­to­va­nej Mil-SPEC konštruk­cie, aby sa bez­po­ru­cho­vosť za­bez­pe­či­la aj pri naj­ťaž­ších pod­mien­kach a tiež od­ľah­če­ný di­zajn vy­uží­va­jú­ci pok­ro­ko­vé ma­te­riá­ly.

Pop­ri Thin­kPad P40 Yoga, spo­loč­nosť Le­no­vo tiež ozná­mi­la uve­de­nie Thin­kPad P50s a Thin­kSta­tion P310. Thin­kPad P50s dopĺňa rad Thin­kPad P Se­ries, pri­ná­ša­júc ce­no­vo dos­tup­nej­šiu pré­mio­vú fun­kcio­na­li­tu a pok­ro­ko­vý vý­kon vo for­me ten­šej a ľah­šej mo­bil­nej pra­cov­nej sta­ni­ce. Ino­va­tív­ne pr­vky Thin­kPad P50s za­hŕňa­jú 3K IPS dis­plej pre kriš­tá­ľo­vo čis­té zá­be­ry a tech­no­ló­giu Le­no­vo Power Brid­ge, kto­rá za­bez­pe­čí až do 17 ho­dín vý­dr­že ba­té­rie,1 vďa­ka čo­mu uží­va­te­lia mô­žu za kaž­dých okol­nos­tí pok­ra­čo­vať v prá­ci.

Naj­nov­ším prí­ras­tkom sé­rie Le­no­vo Thin­kSta­tion P Se­ries je Thin­kSta­tion P310, kto­rý sta­via na ús­pe­chu Le­no­vo Thin­kSta­tion P300 a po­nú­ka za­ria­de­nie zá­klad­nej úrov­ne s pok­ro­ko­vou tech­no­ló­giou špič­ko­vej pra­cov­nej sta­ni­ce. S no­vým pro­ce­so­rom In­tel® Xeon® E3-1200v5 a naj­nov­šou tech­no­ló­giou NVI­DIA GPU ten­to sys­tém tak­tiež zdvoj­ná­so­bu­je ka­pa­ci­tu pa­mä­te v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­ci­mi zá­klad­ný­mi pra­cov­ný­mi sta­ni­ca­mi, na­koľ­ko po­nú­ka až do 64 GB DDR4 RAM a pod­po­ru­je FLEX ov­lá­da­če vďa­ka úlo­žis­ku Sam­sung M.2 NVMe SSDs.

Le­no­vo Thin­kPad P40 Yoga je mož­né za­kú­piť s vo­li­teľ­ným pe­rom Thin­kPad Pen Pro na­pá­ja­ným ba­té­riou, pok­ro­ko­vým Le­no­vo sty­lus pe­rom, kto­ré vy­uží­va špič­ko­vú tech­no­ló­giu Wacom® pre vy­ššiu pre­cíz­nosť a po­ho­dlie. Na­vy­še, Thin­kPad P40 Yoga pod­po­ru­je Le­no­vo One­Link+, no­vú ge­ne­rá­ciu ko­nek­to­ro­vé­ho do­ko­va­cie­ho rie­še­nia, kto­ré umož­ňu­je vy­uži­tie všet­kých do­ko­va­cích fun­kcií a zá­so­bo­va­nie ener­giou len cez je­den je­di­ný ko­nek­tor, a tým je to ideál­ne rie­še­nie pre uží­va­te­ľov, kto­rí v rám­ci šet­re­nia ča­su vy­uží­va­jú hneď nie­koľ­ko za­ria­de­ní a chcú stih­núť viac. Le­no­vo Thin­kPad P50s je dos­tup­ný s vo­li­teľ­nou sta­ni­cou Thin­kPad Ultra Dock, no­vou do­ko­va­cou sta­ni­cou pri­ná­ša­jú­cou väč­šiu kon­skú si­lu, kto­rá po­há­ňa mo­bil­né pra­cov­né sta­ni­ce a všes­tran­nej­šie do­ko­va­cie ko­nek­to­ry.

No­vé Thin­kPad P40 Yoga, Thin­kPad P50s a Thin­kSta­tion P310 bu­dú dos­tup­né v pr­vom štvrťro­ku 2016 pros­tred­níc­tvom ob­chod­ných par­tne­rov spo­loč­nos­ti Le­no­vo a na www.le­no­vo.com. Ce­na za Thin­kPad P40 Yoga bu­de od 1235 EUR, kým Thin­kPad P50s od 1339 EUR. Le­no­vo Thin­kSta­tion P310 má ce­nu od 750 EUR. Viac in­for­má­cií o sé­rii Thin­kPad P Se­ries, vrá­ta­ne inter­ak­tív­nej pre­hliad­ky Thin­kPad P40 Yoga náj­de­te na www.thinkwor­ksta­tions.com. V prí­pa­de zá­uj­mu o naj­nov­šie no­vin­ky spo­loč­nos­ti Le­no­vo sa za­re­gis­truj­te na Le­no­vo RSS feeds ale­bo sle­duj­te Le­no­vo na sie­ťach Twit­ter a Fa­ce­book.

Fir­my si mô­žu vy­brať z ce­lej šká­ly slu­žieb a pod­por­ných rie­še­ní, kto­ré vy­ho­ve­jú ich pot­re­bám. Vďa­ka sil­nej orien­tá­cii na zá­kaz­ní­ka, kva­li­tu a reak­čné schop­nos­ti, služ­by Le­no­vo Servic­es po­nú­ka­jú ino­va­tív­ne a in­teg­ro­va­né rie­še­nia, aby za­bez­pe­či­li maximál­nu pro­duk­ti­vi­tu. Predĺže­nie a roz­ší­re­nie zá­ru­ky, ak­tua­li­zá­cie, ochra­na pro­ti ná­hod­né­mu poš­ko­de­niu, po­ne­chanie jed­not­ky pev­né­ho dis­ku, prio­rit­ná tech­nic­ká pod­po­ra a kom­plet­ný sú­bor to­vá­ren­ských a auto­ma­ti­zo­va­ných slu­žieb spus­te­nia fir­mám po­má­ha­jú efek­tív­ne prek­le­núť me­dze­ry me­dzi uží­va­te­ľom a fir­mou.

"In­tel mik­rop­ro­ce­sor 6.ge­ne­rá­cie Co­re i7 je mo­to­rom nie­koľ­kých naj­ino­va­tív­nej­ších mo­bil­ných po­čí­ta­čov na tr­hu a sme nad­še­ní, že tú­to si­lu vy­uží­va aj Le­no­vo 2-v-1 mo­bil­ná pra­cov­ná sta­ni­ca," po­ve­dal Na­vin She­noy, kor­po­rát­ny vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mo­bi­li­ty Client Plat­forms Group, In­tel. "Le­no­vo Thin­kPad P40 Yoga je ukáž­kou úžas­ných ino­vá­cií a vý­ko­nu tech­no­ló­gie In­tel, ur­če­ných pre krea­tív­nych pro­fe­sio­ná­lov."

"Aby svo­jim kreáciám vdých­li ži­vot, pro­fe­sio­ná­li z ob­las­ti mé­dií, zá­ba­vy, di­zaj­nu a stro­jár­stva po­ža­du­jú naj­pok­ro­ko­vej­šie gra­fic­ké tech­no­ló­gie," uvie­dol Greg Es­tes, vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti En­terpri­se Mar­ke­ting, NVI­DIA. Náš no­vý vy­so­ko vý­kon­ný gra­fic­ký pro­ce­sor Quad­ro M500M GPU pos­ky­tu­je "kon­skú si­lu", pre vy­uží­va­nie ná­roč­ných pro­fe­sio­nál­nych ap­li­ká­cií, pri­čom je zá­ro­veň veľ­mi ener­ge­tic­ky efek­tív­ny - čo je do­ko­na­lé pre Thin­kPad P40 Yoga."

"Náčr­ty sú zá­sad­nou sú­čas­ťou krea­tív­ne­ho pro­ce­su a na­ša sty­lus tech­no­ló­gia Wacom® sto­jí v pop­re­dí pri za­vá­dza­ní mož­nos­ti di­gi­tál­ne­ho ski­co­va­nia na mo­bil­ných za­ria­de­niach," po­ve­dal Ma­sa­hi­ko Yama­da, pre­zi­dent a CEO spo­loč­nos­ti Wacom. "Fun­kcio­na­li­ta, kto­rú pri­ná­ša Le­no­vo Thin­kPad P40 Yoga, vrá­ta­ne na­šej tech­no­ló­gie do­ty­ko­vé­ho pe­ra Wacom Ac­ti­ve ES, umož­ňu­je umel­com a ďal­ším krea­tív­nym pro­fe­sio­ná­lom napl­no vy­uží­vať ten­to sys­tém a je­ho po­ten­ciál, spo­lu so schop­nos­ťa­mi dis­ple­ja a do­ty­ko­vých mož­nos­tí, kto­ré na tr­hu ne­ma­jú ob­do­bu."

"Auto­desk pri­ná­ša pok­ro­či­lé 3D nás­tro­je, kto­ré krea­tív­nym pro­fe­sio­ná­lom umož­ňu­jú vdých­nuť ži­vot tým naj­realis­tic­kej­ším pos­ta­vám a vi­zua­li­zo­vať úžas­né sve­ty - či už pre film, TV a hry," vy­jad­ril sa Marc Ha­ma­ker, Me­dia & En­ter­tain­ment Mar­ke­ting, Auto­desk. "Tvo­ri­vý po­ten­ciál umel­ca sa uvoľ­ní a je bez ob­me­dze­ní, keď sa spo­jí s tým správ­nym sof­tvé­rom a har­dvé­rom, ako nap­rík­lad Auto­desk 3ds Max, Auto­desk Maya, Auto­desk Mud­box, a pra­cov­ný­mi sta­ni­ca­mi Le­no­vo."

"Návr­há­ri ve­dia, že mo­bi­li­ta je roz­ho­du­jú­ca," po­ve­dal Tim Geur­tjens, spo­lu­zak­la­da­teľ spo­loč­nos­ti MX3D. "Pred­tým to zna­me­na­lo, že sme mu­se­li pou­ží­vať tab­let na náčr­ty a mo­bil­nú pra­cov­nú sta­ni­cu na pre­nos na­šich návr­hov. Uve­de­ním Le­no­vo Thin­kPad P40 Yoga, spo­loč­nosť Le­no­vo zme­ni­lo pra­vid­lá hry pre pro­fe­sio­ná­lov v na­šom od­vet­ví, na­koľ­ko nám po­nú­ka všet­ko, čo pot­re­bu­je­me v jed­nom je­di­nom za­ria­de­ní."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter