Ochrana proti malvéru na OS X: Nový antivírusový program Kaspersky Lab dostupný v App Store

Spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab pred­sta­vu­je Kas­per­sky Vi­rus Scan­ner for Mac - bez­plat­ný anti­ví­ru­so­vý prog­ram pre po­čí­ta­če s ope­rač­ným sys­té­mom OS X. To­to bez­plat­né rie­še­nie rých­lo a efek­tív­ne od­ha­lí prí­tom­nosť mal­vé­ru. Pla­te­ná ver­zia sof­tvé­ru „Pro" na­vy­še do­ká­že zo za­ria­de­nia od­strá­niť rôz­ne hroz­by. Obe rie­še­nia sú ur­če­né pre pou­ží­va­te­ľov po­čí­ta­čov App­le, kto­rým zá­le­ží na ochra­ne súk­ro­mia a dát ulo­že­ných na ich za­ria­de­niach.

V ro­ku 2014 pro­duk­ty spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab za­blo­ko­va­li viac ako 3,6 mi­lió­na po­ku­sov o in­fi­ko­va­nie po­čí­ta­čov bež­iacich na OS X. V prie­be­hu ro­ka iden­ti­fi­ko­va­li exper­ti spo­loč­nos­ti 1 499 no­vých, pre OS X škod­li­vých, prog­ra­mov. To­to čís­lo je sí­ce ove­ľa niž­šie ako množ­stvo ne­bez­peč­né­ho sof­tvé­ru za rov­na­ké ob­do­bie vy­vi­nu­té­ho pre Win­dows ale­bo An­droid za­ria­de­nia, av­šak ne­dáv­ny spot­re­bi­teľ­ský pries­kum uká­zal, že len po­lo­vi­ca za­ria­de­ní OS X dis­po­nu­je adek­vát­nou ochra­nou, čo zna­me­ná že mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov sú v oh­ro­ze­ní.

Rie­še­nie Kas­per­sky Vi­rus Scan­ner for Mac umož­ní pou­ží­va­te­ľom od­ha­liť po­ten­ciál­ne hroz­by a to aj v prí­pa­de, že už ma­jú na za­ria­de­ní nain­šta­lo­va­né aj iné bez­peč­nos­tné rie­še­nie. Ap­li­ká­cie vy­hľa­dá­va­jú škod­li­vé prog­ra­my (k dis­po­zí­cii sú mož­nos­ti Full scan, Quick scan ale­bo Cus­tom scan), pri­čom pou­ží­va­teľ zís­ka­va pod­rob­né in­for­má­cie o vý­sled­koch hľa­da­nia a vhod­ných rie­še­niach.

Kas­per­sky Vi­rus Scan­ner Pro for Mac na­vy­še do­ká­že od­strá­niť rôz­ne ne­bez­peč­né ap­li­ká­cie. Tá­to ver­zia anti­ví­ru­so­vé­ho prog­ra­mu tak­tiež auto­ma­tic­ky kon­tro­lu­je, či no­vé stiah­nu­té sú­bo­ry neob­sa­hu­jú škod­li­vé kó­dy.

Anti­ví­ru­so­vé da­ta­bá­zy oboch ver­zií ap­li­ká­cie sú pra­vi­del­ne ak­tua­li­zo­va­né, aby do­ká­za­li če­liť aj naj­nov­ším hroz­bám z di­el­ne ky­ber­ne­tic­kých kri­mi­nál­ni­kov. Oba pro­duk­ty na­vy­še za­chy­tá­va­jú mal­vér nie­len na za­ria­de­niach s OS X, ale aj na plat­for­mách Win­dows a An­droid OS. Aj keď škod­li­vé prog­ra­my za­me­ra­né na iné ope­rač­né sys­té­my nie sú ob­vyk­le pre Mac po­čí­ta­če hroz­bou, do­ká­žu cez po­čí­tač nain­fi­ko­vať iné kom­pa­ti­bil­né za­ria­de­nie, nap­rík­lad pri ko­pí­ro­va­ní sú­bo­rov na exter­né za­ria­de­nia.

„Aj keď si mys­lí­te, že va­še dá­ta na za­ria­de­ní Mac ne­pot­re­bu­jú ochra­nu, mal­vér vo va­šom za­ria­de­ní mô­že oh­ro­ziť va­šich pria­te­ľov či ko­le­gov. Mô­žu nap­rík­lad prísť o pe­nia­ze, ak klik­nú na škod­li­vý link, kto­rý bol do váš­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu umies­tne­ný mal­vé­rom, ale­bo stra­tia dô­le­ži­té dá­ta po tom, ako ich na­pad­ne trój­sky kôň z váš­ho USB kľú­ča. Pre­to je dô­le­ži­té všet­ky za­ria­de­nia pra­vi­del­ne pod­ro­biť anti­ví­ru­so­vé­mu ske­nu - bez oh­ľa­du na pou­ží­va­ný ope­rač­ný sys­tém, či už je to OS X, Win­dows ale­bo An­droid," vy­svet­ľu­je Vla­di­mir Za­po­lyan­sky, vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab.

Anti­ví­ru­so­vý prog­ram je už dos­tup­ný na stiah­nu­tie v App Sto­re, a to v 9 rôz­nych ja­zy­koch.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter