Deň dopravy zdarma už dnes

Deň dop­ra­vy zdar­ma je tu, už te­raz je väč­ší ako mi­nu­lý rok. Dop­ra­vu za­dar­mo po­núk­ne po­čas 24 ho­dín 372 e-sho­pov. Deň dop­ra­vy zdar­ma od­štar­to­val dnes 18. no­vem­bra o 12:00.

Ten­to rok na­kú­pi­te s dop­ra­vou za­dar­mo v 372 e-sho­poch. Prá­ve toľ­ko inter­ne­to­vých ob­cho­dov sa do­te­raz za­po­ji­lo do dru­hé­ho roč­ní­ka ak­cie Deň dop­ra­vy zdar­ma. Ten na Slo­ven­sku a v Čes­ku or­ga­ni­zu­je naj­väč­ší po­rov­ná­vač cien Heu­re­ka.sk. „Cel­ko­vo oča­ká­va­me vy­šší zá­ujem zá­kaz­ní­kov op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku. Oča­ká­va­me, že cel­ko­vá hod­no­ta ná­ku­pov v prie­be­hu ak­cie mô­že do­siah­nuť až na úro­veň tých naj­sil­nej­ších ná­kup­ných dní v ob­do­bí via­noč­nej se­zó­ny," vy­hlá­sil ma­na­žér zá­kaz­níc­ke­ho servis­u Heu­re­ka.sk Jan Krie­gel.

Deň dop­ra­vy zdar­ma potr­vá 24 ho­dín od 12:00 18. no­vem­bra do 12:00 19. no­vem­bra. „V tej­to do­be sa u všet­kých po­núk za­po­je­ných e-sho­pov bu­de zob­ra­zo­vať lo­go, pod­ľa kto­ré­ho ich ľah­ko iden­ti­fi­ku­je­te. Ak­cia pla­tí na ce­lom Slo­ven­sku bez vá­ho­vé­ho ob­me­dzenia pri ob­jed­náv­kach nad 15 eur," vy­svet­lil Krie­gel. Všet­ky za­po­je­né e-sho­py ma­jú na­vy­še cer­ti­fi­kát Ove­re­né zá­kaz­ník­mi. Ten­to cer­ti­fi­kát zís­ka e-shop na zá­kla­de hod­no­te­nia zá­kaz­ní­kov, na­ku­pu­jú­ci tak ne­mu­sí mať oba­vy o je­ho dô­ve­ry­hod­nosť.

Dop­ra­va zdar­ma je stá­le sil­ným lá­kad­lom a hrá pri roz­ho­do­va­ní o ná­ku­pe jed­nu z kľú­čo­vých ro­lí. „Chce­me, aby pre e-sho­py aj zá­kaz­ní­kov bo­la tá­to ak­cia akým­si od­štar­to­va­ním via­noč­ných ná­ku­pov. Chce­me mo­ti­vo­vať zá­kaz­ní­kov na­ku­po­vať via­noč­né dar­če­ky s dos­ta­toč­ným pred­sti­hom, aby ma­li dos­ta­tok ča­su na do­ru­če­nie to­va­ru. Pre­to sme ter­mín Dňa dop­ra­vy zdar­ma ur­či­li na po­lo­vi­cu no­vem­bra, ke­dy ma­jú e-sho­py pl­né skla­do­vé zá­so­by," do­dal Krie­gel.

Po­čas pr­vé­ho roč­ní­ka Dňa dop­ra­vy zdar­ma v ro­ku 2014 v slo­ven­ských e-sho­poch až 1,77 mi­lió­na eur. Po­čas 24 ho­dín us­ku­toč­ni­li Slo­vá­ci v e-sho­poch za­po­je­ných do pro­jek­tu 17 421 ob­jed­ná­vok a na­kú­pi­li 36 628 pro­duk­tov. Zá­kaz­ní­ci po­čas Dňa dop­ra­vy zdar­ma ušet­ri­li na dop­rav­ných nák­la­doch 65 503 eur. Vla­ni sa do ak­cie za­po­ji­lo 255 do­má­cich inter­ne­to­vých ob­cho­dov.

In­špi­rá­ciou pre ak­ciu je Frees­hip­pin­gday.com, kto­rý vzni­kol v USA a ten­to rok sa chys­tá už je­ho ôs­my roč­ník. Kaž­do­roč­ne sa ak­cia stre­tá­va s ob­rov­ským zá­uj­mom e-sho­pov aj zá­kaz­ní­kov. V Čes­ku Heu­re­ka prip­ra­vu­je ak­ciu už po štvr­tý raz. Par­tne­rom ak­cie je už dru­hý rok spo­loč­nosť DPD.

Všet­ky in­for­má­cie náj­de­te na webe www.den­dop­ra­vyz­dar­ma.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter