Slávnostné otvorenie nového multikina v Trnave CINEMAX ARENA

V no­voot­vo­re­nom tr­nav­skom ná­kup­nom cen­tre CI­TY ARE­NA pri­bud­lo no­vé 5 sá­lo­vé ki­no, kto­ré­ho pre­vádz­ko­va­te­ľom je CI­NE­MAX a.s. Sláv­nos­tné ot­vo­re­nie ki­na sa us­ku­toč­ni­lo 10.11. za účas­ti poz­va­ných hos­tí, kto­rých sláv­nos­tným prí­ho­vo­rom pri­ví­tal mar­ke­tin­go­vý a ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti - To­máš Drob­ný. Hos­tia si moh­li vy­chut­nať špe­ciál­ne pre­mie­ta­nie naj­nov­šej bon­dov­ky SPEC­TRE.

No­vé mul­ti­ki­no CI­NE­MAX ARE­NA po­nú­ka svo­jim náv­štev­ní­kom to naj­mo­der­nej­šie z tech­no­ló­gií dos­tup­ných vo sve­te ki­no­zá­ba­vy. Fil­mo­ví faj­nšmek­ri mô­žu vy­chut­nať je­di­neč­ný zvuk, kto­rý pri­ná­ša naj­lep­ší zvu­ko­vý sys­tém na sve­te - Dol­by At­mos. O kom­for­tné se­de­nie sa pos­ta­ra­jú PRE­MIUM Plus kres­lá, kto­ré pos­ky­tu­jú cel­ko­vo viac pries­to­ru op­ro­ti bež­né­mu štan­dar­du. Sú fa­reb­ne od­lí­še­né od zá­klad­ných, umies­tne­né v tom naj­lep­šom zor­nom uh­le a dis­po­nu­jú zvý­še­ný­mi opier­ka­mi hla­vy pre maximál­ny kom­fort. V no­vom ki­ne mys­le­li aj na tých sku­toč­ne naj­ná­roč­nej­ších di­vá­kov a prip­ra­vi­li pre nich VIP Loun­ge - kon­cept, kto­rý fun­gu­je na ce­lom sve­te. Na Slo­ven­sku si už sti­hol zí­kať svo­jich ver­ných náv­štev­ní­kov v pr­vej VIP Loun­ge zó­ne v CI­NE­MAX BO­RY v Bra­tis­la­ve. „V mul­ti­ki­ne CI­NE­MAX ARE­NA di­vá­kom po­núk­ne­me špe­ciál­ny VIP pries­tor. Jed­na zó­na je di­vá­kom k dis­po­zí­cii vo vr­chnom ra­de sá­ly „A" a men­šia sá­la „E" po­nú­ka ce­lá VIP kom­fort až pre 26 di­vá­kov" prez­ra­dil To­máš Drob­ný. Pre di­vá­kov, kto­rí si kú­pia VIP vstu­pen­ku je prip­ra­ve­ná vlas­tná vstup­ná zó­na, pok­lad­ňa bez dl­hé­ho ča­ka­nia v ra­de a ka­via­reň, v kto­rej si vy­be­rie­te z kva­lit­nej po­nu­ky ná­po­jov a ob­čer­stve­nia. Nad­štan­dar­dné VIP kres­lá sú šir­šie, dis­po­nu­jú väč­ším se­dá­kom a vďa­ka ich po­lo­ho­va­teľ­nos­ti ne­bu­de žia­den prob­lém vy­strieť si no­hy pre maximál­ne po­ho­dlie. Se­de­nie vo VIP je spo­je­né s mož­nos­ťou ob­jed­nať si čo­koľ­vek z por­tfó­lia ka­viar­ne pria­mo do sá­ly pros­tred­níc­tvom tab­le­tov, kto­ré sú sú­čas­ťou se­de­nia.

Spo­loč­nosť CI­NE­MAX, a. s., vznik­la 1. jú­la 2006. Jej hlav­nou nápl­ňou je pre­dov­šet­kým bu­do­va­nie a pre­vádz­ko­va­nie viac-sá­lo­vých kín v ob­chod­ných a zá­bav­ných cen­trách po ce­lom Slo­ven­sku.

V ro­ku 2006 za­ča­la spo­loč­nosť pre­vádz­ko­vať ki­no v zá­bav­no-ob­chod­nom cen­tre MAX v Tr­na­ve, Pop­ra­de, Tren­čí­ne a Nit­re. V ro­ku 2007 k nim pri­bud­li ki­ná v Du­naj­skej Stre­de, Ska­li­ci a Ži­li­ne, v ro­ku 2008 ot­vo­ri­li ki­ná v Pre­šo­ve a v Ko­ši­ciach v ob­chod­nom cen­tre Op­ti­ma, v ro­ku 2011 v Ban­skej Bys­tri­ci. Za­tiaľ pos­led­ným prí­ras­tkom sie­te CI­NE­MAX je dva­násť sá­lo­vé mul­ti­ki­no v Bra­tis­la­ve v ob­chod­nom cen­tre BO­RY Mall. Spo­lu s no­voot­vo­re­ným mul­ti­ki­nom v Tr­na­ve tak spo­loč­nosť CI­NE­MAX, a.s. pre­vádz­ku­je cel­kom 12 mul­ti­kín so 60 sá­la­mi a cel­ko­vou ka­pa­ci­tou 10 118 miest.

Ná­kup­né cen­trum CI­TY ARE­NA ot­vo­ri­lo svo­je brá­ny už 22. augus­ta 2015 a náv­štev­ní­ci si tak mô­žu vy­chut­nať viac ako 120 ob­cho­dov na plo­che bez­má­la 30 000 m2 a k dis­po­zí­cii im je 950 par­ko­va­cích miest. Cen­trum je je­di­neč­né vo svo­jej spá­do­vej ob­las­ti, nie­len svo­jim mo­der­ným a ori­gi­nál­nym di­zaj­nom, ale aj skve­lou po­lo­hou. Vý­ni­moč­né je naj­mä ná­mes­tie, kto­ré je sú­čas­ťou cen­tra a z jed­nej stra­ny je ob­klo­pe­né his­to­ric­ký­mi hrad­ba­mi.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter