Spoločnosti Samsung Electronics a AccorHotels Group uzavreli strategické partnerstvo

Spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd a Ac­cor­Ho­tels Group, pop­red­ný sve­to­vý ho­te­lo­vý re­ťa­zec, ozná­mi­li par­tner­stvo, v rám­ci kto­ré­ho bu­de Sam­sung pre­fe­ro­va­ným do­dá­va­te­ľom zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií SMART Hos­pi­ta­li­ty Dis­play pre ho­te­ly re­ťaz­ca v 92 kra­ji­nách po ce­lom sve­te.

„Sme nad­še­ní zo spo­lup­rá­ce s Ac­cor­Ho­tels. Vďa­ka nej má­me mož­nosť zme­niť ho­te­lo­vé zá­žit­ky hos­tí a pos­kyt­núť na­še ino­va­tív­ne rie­še­nia eš­te väč­šie­mu poč­tu zá­kaz­ní­kov po ce­lom sve­te," po­ve­dal Seog-gi Kim, se­nior vice­pre­zi­dent tí­mu En­terpri­se Bu­si­ness di­ví­zie Vi­sual Dis­play spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Na­še rie­še­nia pre ho­te­ly a po­hos­tin­stvá umož­ňu­jú po­nú­kať pr­vo­tried­ny servis a vy­ba­ve­nie ho­te­lo­vých izieb, kto­ré ich lep­šie od­lí­ši a po­sil­ní ich znač­ku v očiach zá­kaz­ní­kov v tom­to vy­so­ko kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí."

„Po­nú­kať pr­vo­tried­ne služ­by na­šim zá­kaz­ní­kom, či už ces­tu­jú pra­cov­ne, ale­bo vo voľ­nom ča­se s ro­di­nou, je pre Ac­cor­Ho­tels zá­sad­ným zá­väz­kom. Na­šim hos­ťom sa sna­ží­me vy­ho­vieť v akej­koľ­vek po­žia­dav­ke a naj­mä ob­lasť tech­no­ló­gií a ko­nek­ti­vi­ty je pre nás nes­mier­ne dô­le­ži­tá," po­ve­dal Vi­vek Bad­ri­nath, ná­mes­tník ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Ac­cor­Ho­tels. „Par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou Sam­sung Elec­tro­nics, líd­rom v ob­las­ti di­gi­tál­nych dis­ple­jov, ten­to zá­vä­zok pod­čiar­ku­je a po­má­ha nám, aby sme sa od­lí­ši­li po­nu­kou vý­ni­moč­ných tech­no­lo­gic­kých pro­duk­tov a slu­žieb, kto­ré si na­ši zá­kaz­ní­ci mô­žu uží­vať pred, po­čas aj po skon­če­ní po­by­tu."

V ho­te­loch spo­loč­nos­ti Ac­cor­Ho­tels si hos­tia bu­dú môcť užiť UHD dis­ple­je na iz­bách aj v spo­loč­ných pries­to­roch, vrá­ta­ne lob­by, ba­roch a reš­tau­rá­ciách. Ten­to tech­no­lo­gic­ký up­gra­de pos­kyt­ne za­mes­tnan­com all-in-one nás­tro­je a roz­ší­ri mož­nos­ti, ako hos­ťom spros­tred­ko­vať vý­ni­moč­ný zá­ži­tok.

Par­tner­stvo tiež umož­ňu­je všet­kým ho­te­lom v re­ťaz­ci, vrá­ta­ne So­fi­tel, Pullman, No­vo­tel, Mer­cu­re a glo­bál­nych zna­čiek Ibis, prís­tup k sé­rii in­tui­tív­nych a pré­mio­vých ho­te­lo­vých rie­še­ní, napr. k tech­no­ló­gii Sam­sung LYNK Hos­pi­ta­li­ty Ma­na­ge­ment, kto­rá vy­tvá­ra po­hodl­nej­ší a prí­jem­nej­ší zá­ži­tok pre hos­tí vďa­ka do­má­cej auto­ma­ti­zá­cii. Pros­tred­níc­tvom plat­for­my LYNK Hos­pi­ta­li­ty Ma­na­ge­ment ma­jú hos­tia aj per­so­nál väč­šiu kon­tro­lu nad rôz­ny­mi as­pek­tmi ho­te­la a pros­tre­dia iz­by, od os­vet­le­nia a spot­re­by ener­gie po osob­né služ­by a ria­de­nie pod­ni­ko­vé­ho pro­ce­su. Ok­rem to­ho uľah­čí par­tner­stvo im­ple­men­tá­ciu bez­drô­to­vé­ho clou­do­vé­ho rie­še­nia tla­če a za­is­tí di­gi­tál­ny ob­sah vrá­ta­ne vi­deí na po­žia­da­nie (vi­deo-on-de­mand) a strea­min­go­vých plat­fo­riem.

Ac­cor­Ho­tels a Sam­sung v rám­ci do­ho­dy o pre­fe­ro­va­nom do­dá­va­te­ľo­vi pred­sta­via mo­der­né a tech­no­lo­gic­ky pre­po­je­né ho­te­lo­vé pro­jek­ty po ce­lom sve­te. Obe spo­loč­nos­ti už te­raz zve­rej­ni­li svo­je plá­ny pos­ta­viť expe­ri­men­tál­ny ho­tel v ju­ho­kó­rej­skom Sou­le, kto­rý hos­ťom po­núk­ne inter­ak­tív­nej­ší zá­ži­tok pros­tred­níc­tvom naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií a mul­ti-point ko­nek­ti­vi­ty.

Viac in­for­má­cií o por­tfó­liu SMART Hos­pi­ta­li­ty dis­play náj­de­te na www.sam­sung.com.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter