Epson predstavuje novú tlačovú technológiu pre signmaking

Ep­son dnes pred­sta­vu­je svo­ju mo­men­tál­ne naj­pok­ro­či­lej­šiu sig­na­ge tla­čia­reň z rol­ky na rol­ku - 64" mo­del SC-S60610. Vý­voj tr­val šty­ri ro­ky a tech­ni­ci pou­ži­li naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie vrá­ta­ne no­vé­ho sys­té­mu pres­né­ho po­dá­va­nia mé­dií, dvoch vy­so­ko vý­kon­ných tla­čo­vých hláv Pre­ci­sion­Co­re TFP a nes­po­čet­né­ho množ­stva pok­ro­či­lých fun­kcií, kto­ré z mo­de­lu SC-S60610 ro­bia naj­pro­duk­tív­nej­šiu sig­na­ge tla­čia­reň v po­nu­ke spo­loč­nos­ti Ep­son.

„Spo­loč­nosť Ep­son pri vý­vo­ji po­čú­va­la ná­zo­ry zá­kaz­ní­kov a na ich zá­kla­de v pro­duk­te in­teg­ro­va­la tech­no­ló­gie, kto­ré po­má­ha­jú rie­šiť kľú­čo­vé prob­lé­my, kto­rým če­lia dneš­né sig­na­ge tla­čiar­ne" ho­vo­rí Mar­tin Luc­ký, Pre/Post Sa­les Spe­cia­list CZ/SK spo­loč­nos­ti Ep­son Euro­pe. „Tech­no­ló­gia, do­dá­va­ná v tej­to no­vej tla­čiar­ni, je naj­lep­šia vo svo­jej trie­de a ľu­dia za­obe­ra­jú­ci sa tla­čou sig­nma­kin­gu vďa­ka nej zís­ka­jú naj­lep­šiu tla­čia­reň tla­čia­cu z rol­ky na rol­ku pre správ­nu bez­prob­lé­mo­vú tlač v do­hod­nu­tom ter­mí­ne."

Tla­čia­reň SC-S60610 bo­la navr­hnu­tá a vy­ro­be­ná spo­loč­nos­ťou Ep­son s no­vý­mi tech­no­ló­gia­mi za­ru­ču­jú­ci­mi vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu tla­če, od­ol­nosť a kom­pa­ti­bi­li­tu s ma­te­riál­mi. Kom­bi­ná­cia so­fis­ti­ko­va­né­ho sys­té­mu pre pres­né po­dá­va­nie mé­dií a dvoch vy­so­ko vý­kon­ných tla­čo­vých hláv Pre­ci­sion­Co­re TFP umož­ňu­je tla­čiar­ni SC-S60610 pro­du­ko­vať v pro­fe­sio­nál­nej kva­li­te ban­ne­ry rých­los­ťou 53m2 za ho­di­nu a vý­tlač­ky na vin­yl rých­los­ťou až 30m2 za ho­di­nu.

„Spo­loč­nosť Ep­son sa mô­že poch­vá­liť tým, že na­čú­va pot­re­bám zá­kaz­ní­kov. Na­ši zá­kaz­ní­ci ma­jú jas­né po­žia­dav­ky a ich cen­nú spät­nú väz­bu sme up­lat­ni­li pri vý­vo­ji no­vej tla­čiar­ne SC-S60610," do­dá­va Ka­teřina Sed­láč­ko­vá, Pro Grap­hics Ac­count Ma­na­ger CZ/SK spo­loč­nos­ti Ep­son Euro­pe. „SC-S60610 po­nú­ka vy­so­ký vý­kon, spo­ľah­li­vú pro­duk­ciu a bez­kon­ku­ren­čnú úžit­ko­vú hod­no­tu pre ľu­bo­voľ­ne veľ­kých pos­ky­to­va­te­ľov tla­čo­vých slu­žieb."

Viac in­for­má­cií o tla­čiar­ni SC-S60610

64" tla­čia­reň SC-S60610 pre tlač z rol­ky na rol­ku pou­ží­va nie­koľ­ko no­vých fun­kcií, kto­ré zvy­šu­jú spo­ľah­li­vosť, pro­duk­ti­vi­tu a kva­li­tu:

- Dve tla­čo­vé hla­vy Ep­son Pre­ci­sion­Co­re TFP: Po­nú­ka­jú vy­so­ký vý­kon, kon­zis­ten­ciu fa­rieb a tech­no­ló­giu pre­men­li­vej veľ­kos­ti kva­piek at­ra­men­tu pre špič­ko­vú kva­li­tu tla­če. Hardwero­vé vy­lep­še­nia za­ru­ču­jú lep­šiu ochra­nu pred ote­rom o ma­te­riál a no­vá tech­no­ló­gia ras­tro­va­nia Pre­ci­sion Dot je zá­ru­kou do­ko­na­lej kva­li­ty vý­stu­pu aj pri vy­so­kej rých­los­ti tla­če.

- Sys­tém pres­né­ho po­dá­va­nia mé­dií: Ro­bus­tné mo­to­ri­zo­va­né po­dá­va­nie mé­dia z rol­ky na rol­ku vy­uží­va vy­so­ko pok­ro­či­lý sys­tém auto­ma­tic­ké­ho ria­de­nia nap­nu­tia (AD-ATC) pre maximál­ne pres­né po­dá­va­nie a na­ví­ja­nie mé­dií. Anti­sta­tic­ké prít­lač­né val­ce s veľ­kým prie­me­rom za­is­ťu­jú up­nu­tie ma­te­riá­lu a pres­nosť po­dá­va­nia. Ino­vo­va­ná drá­ha ma­te­riá­lu umož­ňu­je sta­bil­né po­dá­va­nie mé­dií, pri tla­či z rol­ky na rol­ku tak nie je pot­reb­ný doh­ľad ob­slu­hy.

- Jed­no­du­ché ov­lá­da­nie: Auto­ma­tic­ké za­rov­na­nie a nas­ta­ve­nie mé­dií umož­ňu­je rých­le pre­cho­dy me­dzi ma­te­riál­mi. Auto­ma­tic­ké čis­te­nie tla­čo­vej hla­vy, vrá­ta­ne no­vo vy­vi­nu­té­ho sys­té­mu ote­ru tla­čo­vých hláv textil­ným pá­som, prak­tic­ky od­stra­ňu­je pot­re­bu údr­žby tla­čo­vých hláv.

Ce­ny a dos­tup­nosť

Tla­čia­reň Su­re­Co­lor S60610 bu­de na tr­hu v pr­vom štvrťro­ku ro­ku 2016 pros­tred­níc­tvom auto­ri­zo­va­ných pre­daj­cov sig­na­ge tla­čiar­ní Ep­son.

Ďal­šie in­for­má­cie náj­de­te na webo­vých strán­kach www.ep­son.sk sig­na­ge.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter