Aká je hodnota Startupu?

In­ves­tí­cie do fi­riem, či od­pre­da­je po­die­lu spo­loč­nos­tí, kto­ré pod­ni­ka­jú v on­li­ne pros­tre­dí sú stá­le at­rak­tív­nej­šie pre veľ­kých me­dzi­ná­rod­ných in­ves­to­rov. Dô­ka­zom je od­pre­daj plat­for­my Obe­do­vat.sk in­dic­kej fir­me za 2,44 mi­lió­na eur, či ne­dáv­na zme­na ma­ji­te­ľa Mall.cz a Heu­re­ka.cz za neu­ve­ri­teľ­ných 200 mi­lió­nov eur. Pod­ľa čo­ho ale ur­čiť správ­nu hod­no­tu on­li­ne biz­ni­su?

„V sku­toč­nos­ti je oce­ňo­va­nie hod­no­ty aké­ho­koľ­vek pod­ni­ku po­mer­ne kom­pli­ko­va­nou úlo­hou. Pri po­su­dzo­va­ní hod­no­ty pod­ni­ku sa nep­ri­hlia­da iba na sú­čas­ný stav, ale aj na po­ten­ciál ras­tu pod­ni­ku," ho­vo­rí Bra­nis­lav Va­cul­čiak, za­kla­da­teľ por­tá­lu In­dexpod­ni­ka­te­la.sk

Ako sa po­zrieť na on­li­ne biz­nis?

Hod­no­tu pod­ni­ku mô­že­me vy­čís­liť nap­rík­lad tzv. tr­ho­vým spô­so­bom, kto­rá sa rov­ná sú­čas­nej hod­no­te bu­dú­cich zis­kov pod­ni­ku. V tom­to prí­pa­de zoh­ľad­ňu­je­me tr­žby a nák­la­dy spo­loč­nos­ti za ob­do­bie nie­koľ­kých ro­kov a úro­ko­vú mie­ru. Hod­no­tu ak­cio­vej spo­loč­nos­ti mô­že­me vy­čís­liť pod­ľa tak­zva­né­ho P/E koe­fi­cien­ta (pri­ce ear­ning ra­tio), kde po­rov­ná­va­me ce­nu ak­cie (kurz) a zisk na ak­ciu. Na to, aby bol zna­lec schop­ný oce­niť hod­no­tu pod­ni­ku, pot­re­bu­je na­zrieť hlb­šie do fir­my ako len do jej úč­tov­nej zá­vier­ky.

„On­li­ne biz­nis je špe­ci­fic­ký v tom, že je­ho hlav­ná hod­no­ta nes­po­čí­va v poč­te bu­dov, stro­jov, za­ria­de­ní či iné­ho hmot­né­ho ma­jet­ku, kto­rý vlas­tní. Prav­dou je, že aj ma­lá fir­ma s pia­ti­mi po­čí­tač­mi v pre­na­ja­tých pries­to­roch, do­ká­že vy­bu­do­vať nie­koľ­ko mi­lió­no­vý on­li­ne biz­nis," ho­vo­rí Bra­nis­lav Va­cul­čiak, za­kla­da­teľ por­tá­lu In­dexpod­ni­ka­te­la.sk. Oce­ne­nie ta­ké­ho­to pod­ni­ka­nia je pre­to ove­ľa ná­roč­nej­šie, pri­čom tre­ba zoh­ľad­niť ve­ľa neh­mot­ných as­pek­tov.

Pod­ľa čo­ho sa ria­diť pri sta­no­ve­ní ce­ny?

Na Slo­ven­sku mô­žu znal­ci pou­žiť len tie me­tó­dy, kto­ré me­nu­je a up­ra­vu­je zá­kon, kon­krét­ne Vy­hláš­ka Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky o sta­no­ve­ní hod­no­ty pod­ni­ku. „Pros­tred­níc­tvom znal­ca tak mô­že­te vy­užiť ma­jet­ko­vú, pod­ni­ka­teľ­skú, lik­vi­dač­nú, kom­bi­nač­nú a po­rov­ná­va­ciu me­tó­du," ho­vo­rí Bra­nis­la­va Va­cul­čiak z In­dexpod­ni­ka­te­la.sk

Ne­za­bud­ni­te na svo­jich ak­cio­ná­rov

Je sa­moz­rej­mé, že pod­nik neexis­tu­je iba sám pre se­ba, ale je to me­chan­izmus, kto­rý je ria­de­ný a zvia­za­ný množ­stvom zá­uj­mov, pri­čom ich no­si­teľ­mi sú za­in­te­re­so­va­né stra­ny, kto­rý­mi sú ak­cio­ná­ri, po­ten­ciál­ni ak­cio­ná­ri, za­mes­tnan­ci, zá­kaz­ní­ci ale­bo aj ve­ri­te­lia.

Ko­ho zá­uj­my up­red­nos­tniť? V zmys­le teórie ria­de­nia hod­no­ty sa ma­ji­te­lia fi­riem sús­tre­ďu­jú vo veľ­kej mie­re na ak­cio­ná­rov, prí­pad­ne po­ten­cio­nál­nych ak­cio­ná­rov, čo pri­ro­dze­ne maxima­li­zu­je hod­no­tu aj os­tat­ných za­in­te­re­so­va­ných strán.

Od­po­veď na otáz­ku ako oce­niť on­li­ne biz­nis te­da spo­čí­va vo vy­uži­tí jed­nej z mno­hých me­tód oce­ňo­va­nia hod­no­ty pod­ni­ku, pri­čom tre­ba za­hr­núť aj ná­ro­ky za­in­te­re­so­va­ných strán. Vlas­tní­ci fi­riem, kto­rí do svoj­ho on­li­ne biz­ni­su vi­dia naj­viac, mô­žu zís­kať všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie na je­ho oce­ne­nie. Je to však po­mer­ne zlo­ži­tý pro­ces, kto­rý si vy­ža­du­je svoj čas a zoh­ľad­ne­nie veľ­ké­ho množ­stva fak­to­rov. No vý­sle­dok čas­to sto­jí za to.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter