Tesco mobile prekročil hranicu 200 000 zákazníkov

Tes­co mo­bi­le za os­tat­né dva ro­ky zdvoj­ná­so­bil po­čet svo­jich ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov na re­kor­dných 200-ti­síc! K svo­jim šies­tym na­ro­de­ni­nám tak potvr­dil zvy­šu­jú­ci sa zá­ujem ľu­dí o služ­by, kto­ré im pri­ná­ša­jú vy­so­kú hod­no­tu za ich pe­nia­ze. Dvoj­ná­so­bok kre­di­tu to­tiž zís­ka­jú zá­kaz­ní­ci len od Tes­co mo­bi­le a ne­bu­de to inak ani tie­to Via­no­ce.

„Zá­kaz­ní­kom už šesť ro­kov pri­ná­ša­me vý­ni­moč­nú hod­no­tu v po­rov­na­ní s ich níz­ky­mi vý­dav­ka­mi na te­le­fo­no­va­nie a sur­fo­va­nie v mo­bi­le. V ro­ku 2013 sme spus­ti­li bez­kon­ku­ren­čnú po­nu­ku v spo­lup­rá­ci s naj­väč­ším ver­nos­tným prog­ra­mom Club­card. Te­ší­me sa, že vý­ho­dy Tes­co mo­bi­le už ob­ja­vi­lo vy­še 200-ti­síc zá­kaz­ní­kov, kto­rí si to ve­dia spo­čí­tať a pre­ja­vu­jú nám svo­ju dô­ve­ru,“ uvie­dol Alexan­der Vl­čko, mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér Tes­co mo­bi­le. Ope­rá­tor oča­ká­va aj v tom­to ro­ku veľ­ký zá­ujem no­vých zá­kaz­ní­kov po­čas via­noč­né­ho ob­do­bia, kto­ré pat­rí  tra­dič­ne k naj­sil­nej­ším se­zó­nam, a to na­priek sil­ne­jú­cej kon­ku­ren­cii. Sta­via to­tiž na svo­ju sil­nú po­nu­ku a hlav­ne kva­li­tu slu­žieb.

Ho­vo­ry aj za me­nej ako 4 cen­ty

Za­re­gis­tro­va­ním čís­la kar­ty Club­card zá­kaz­ník zís­ka­va v Tes­co mo­bi­le pri kaž­dom do­bi­tí dvoj­ná­so­bok kre­di­tu. Ďal­ším be­ne­fi­tom sú aj bez­plat­né vo­la­nia na všet­ky čís­la Tes­co mo­bi­le. Prie­mer­ná ce­na ho­vo­ru tak pri vy­uží­va­ní oboch vý­hod Tes­co mo­bi­le mô­že kles­núť aj hl­bo­ko pod 4 cen­ty za mi­nú­tu.

S dvoj­ná­sob­ným kre­di­tom je ce­na ho­vo­ru mi­mo Tes­co mo­bi­le po­lo­vič­ná – 5 cen­tov za mi­nú­tu. Zá­kaz­ník však pop­ri­tom vo­lá do Tes­co mo­bi­le za 0 cen­tov. Ak nap­rík­lad pre­vo­lá 100 mi­nút me­sač­ne, z to­ho nap­rík­lad 50 mi­nút do Tes­co mo­bi­le, prie­mer­ná ce­na za mi­nú­tu ho­vo­ru kles­ne na 2,5 cen­ta,“ vy­svet­lil Alexan­der Vl­čko. „Pre väč­ši­nu zá­kaz­ní­kov však nie je dô­le­ži­té to, koľ­ko sto­jí mi­nú­ta vo­la­nia, ale koľ­ko za me­siac za­pla­tia zo svo­jej pe­ňa­žen­ky za kre­dit na te­le­fo­no­va­nie. A v ta­kom prí­pa­de je pre nich jed­noz­nač­nou voľ­bou Tes­co mo­bi­le.

 

SIM kar­tu si kú­pi­te aj on­li­ne

Mo­bil­ný ope­rá­tor v jú­ni toh­to ro­ku re­di­zaj­no­val aj svo­ju webo­vú strán­ku www.tes­co­mo­bi­le.sk. Pri­bud­la tak mož­nosť za­kú­piť si pred­pla­te­nú SIM kar­tu z po­ho­dlia do­mo­va cez e-shop. „No­vá strán­ka pri­nies­la pre zá­kaz­ní­kov Tes­co mo­bi­le ďal­šie vý­ho­dy – pred­pla­te­nú SIM kar­tu si mô­žu cez inter­net nie­len kú­piť, ale aj ak­ti­vo­vať. Ok­rem to­ho si zá­kaz­ník mô­že on­li­ne aj do­biť kre­dit – ne­mu­sí tak nav­ští­viť pre­daj­ňu či hľa­dať ban­ko­mat.“ do­dal mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér.

A o tom, aké šo­ku­jú­ce by bo­lo oča­ká­vať vša­de dvak­rát viac, sa mô­žu Slo­vá­ci pres­ved­čiť v no­vej via­noč­nej kam­pa­ni Tes­co mo­bi­le už od dnes na te­le­víz­nych ob­ra­zov­kách.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter