Generálny riaditeľ ESETu Richard Marko je Manažérom roka 2015

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET Ri­chard Mar­ko sa stal Ma­na­žé­rom ro­ka 2015. Oce­ne­nie mu v uto­rok ve­čer ude­lil eko­no­mic­ký týž­den­ník TREND na svo­jom vý­roč­nom po­du­ja­tí TREND TOP 2015. V hla­so­va­ní roz­ho­do­va­li osob­nos­ti slo­ven­skej eko­no­mi­ky a či­ta­te­lia por­tá­lu eT­rend.sk, do an­ke­ty týž­den­ník no­mi­no­val de­sať ma­na­žé­rov slo­ven­ských fi­riem.

ESET sa zá­ro­veň v ka­te­gó­rii TREND TOP Fir­ma ro­ka 2015 umies­tnil na dru­hom mies­te, čím ob­há­jil svo­ju mi­nu­lo­roč­nú po­zí­ciu. V tej­to ka­te­gó­rii roz­ho­do­va­li fi­nan­čné uka­zo­va­te­le ako zme­na tr­žieb, pre­vádz­ko­vý zisk + od­pi­sy/tr­žby, cel­ko­vé tr­žby, ma­je­tok a ren­ta­bi­li­ta ka­pi­tá­lu. Spo­loč­nosť sa v mi­nu­los­ti na vr­cho­le toh­to reb­ríč­ka umies­tni­la až trik­rát.

Ri­chard Mar­ko sa stal ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom ESE­Tu 1. ja­nuá­ra 2011, na tej­to sto­lič­ke nah­ra­dil Mi­ros­la­va Tr­nku. „Ča­ka­la ho ne­ľah­ká mi­sia: pret­vo­riť ús­peš­ný start-up na ži­vo­tas­chop­nú kor­po­rá­ciu. TREND je­ho po­čí­na­nie sle­do­val," od­ôvod­nil týž­den­ník no­mi­ná­ciu Mar­ka do tej­to an­ke­ty. V spo­loč­nos­ti za­čí­nal ako ana­ly­tik in­filtrá­cií a sof­tvé­ro­vý vý­vo­jár, nes­kôr sa stal sof­tvé­ro­vým ar­chi­tek­tom a nás­led­ne tech­no­lo­gic­kým ria­di­te­ľom. V ro­ku 2015 sa stal v pries­ku­me po­ra­den­skej spo­loč­nos­ti PwC a ma­ga­zí­nu For­bes naj­reš­pek­to­va­nej­ším ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom. V ro­ku 2011 za­se zís­kal oce­ne­nie IT osob­nosť ro­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter