Vianoce na internete sú už tu.

Na­priek to­mu, že Via­noč­né ob­do­bie sa za­čne až o pár týž­dňov, mno­hí z nás príp­ra­vu na naj­kraj­šie sviat­ky ro­ka za­há­ji­li už te­raz. Potvr­dzu­jú to aj skú­se­nos­ti naj­väč­ších hrá­čov slo­ven­ské­ho e-com­mer­ce.

Plat­ba kar­tou vám po­mô­že

Po­kiaľ ste už aj vy za­há­ji­li príp­ra­vu na via­noč­né ná­ku­py, kto­ré jed­noz­nač­ne pa­tria k naj­ma­so­vej­ším a zá­ro­veň aj k naj­nák­lad­nej­ším sviat­kom ro­ka, uro­bi­li ste dob­re. Mô­že­te si spra­viť pek­ný preh­ľad a na­kú­piť si dar­če­ky bez stre­su.K to­mu vám po­mô­že aj rých­la plat­ba kar­tou. „Aby ste sa na Via­no­ce vy­hli stre­su a chaosu, od­po­rú­ča­me ná­ku­py za­há­jiť čím skôr. Svet na inter­ne­te sa to­čí troš­ku rých­lej­šie a skôr, te­da tak o koľ­ko skôr sa tu ná­ku­py za­čnú, o to skôr sa aj skon­čia," tvr­dí od­bor­ník na inter­ne­to­vé plat­by, Ró­bert Ka­bi­na, zo spo­loč­nos­ti Bes­te­ron. „Va­še ná­ku­py vie do­kon­ca urý­chliť aj ta­ká vec, akou je for­ma plat­by. Pre­to vždy, ak mô­že­te zvoľ­te rých­lu plat­bu kar­tou a efek­tív­ny do­voz ku­rié­rom. Vy­hne­te sa tak dl­hé­mu ča­ka­niu a zby­toč­ným ra­dám na poš­tách," O tom, že Slo­vá­ci si sku­toč­ne plat­by kar­tou ob­ľú­bi­li, sved­čia aj šta­tis­ti­ky spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card. „Pod­ľa na­šich naj­nov­ších pries­ku­mov až 28% ľu­dí pla­tí kar­tou den­ne. V po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom 2014 je to ná­rast o 4%. Rov­na­ký ná­rast sme za­zna­me­na­li u ľu­dí, kto­rí pla­tia kar­tou as­poň dvak­rát týž­den­ne - tam bol ná­rast z 40% na 44%," in­for­mu­je Mi­lan Laitl, zo spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card.

Ro­di­čia na­ku­pu­jú hrač­ky v pred­sti­hu

Zá­ujem o na­ku­po­va­nie na inter­ne­te sa kaž­do­roč­ne zvy­šu­je s prí­cho­dom je­se­ne. Potvr­dzu­jú to aj šta­tis­ti­ky ce­no­vé­ho po­rov­ná­va­ča Pri­ce­ma­nia.sk. „Pod­ľa na­šich šta­tis­tík od 1.9. až do dneš­ných dní evi­du­je­me zvy­šu­jú­ci sa zá­ujem naj­mä o elek­tro­ni­ku, ale aj ná­by­tok. Pre­ze­ra­nosť ces­tov­ných kuf­rov a bi­cyk­lov je sí­ce ty­pic­ky let­nou zá­le­ži­tos­ťou, kto­rá však pretr­vá­va až do po­lo­vi­ci je­se­ne. V tom­to ob­do­bí sú už me­dzi naj­pre­ze­ra­nej­ší­mi ka­te­gó­ria­mi na Pri­ce­ma­nia.sk aj hrač­ky a pred­me­ty pre de­ti - det­ské puš­ky a piš­to­le, det­ské šlia­pa­cie vo­zid­lá, det­ské kor­ču­le na ľad, ko­lo­bež­ky, bá­bi­ky, ply­šo­vé hrač­ky, od­rá­žad­lá, hraz­dič­ky. Je te­da zrej­mé, že dar­če­ky od Je­žiš­ka už ro­di­čia pre svo­je de­ti vy­be­ra­jú s pred­sti­hom," tvr­dí Mi­chal Král z por­tá­lu Pri­ce­ma­nia.

Screenshot 2015-11-06 14.57.39.jpg

„Ten­to rok oča­ká­va­me, že me­dzi naj­pre­ze­ra­nej­ší­mi ka­te­gó­ria­mi za­re­zo­nu­jú zno­vu mo­bil­né te­le­fó­ny. Uvi­dí­me, či im aj ten­to rok bu­de pat­riť pr­vá prieč­ka, ale­bo uvoľ­nia mies­to ne­ja­kej dra­vej­šej ka­te­gó­rii," do­dá­va Mi­chal Král.

Bez­peč­ne a rých­lo

Po­kiaľ chce­te svo­je dar­če­ky na­kú­piť sku­toč­ne bez­peč­ne, roz­hod­ni­te sa pre ná­kup cez ove­re­nú pla­tob­nú brá­nu, akou je nap­rík­lad Bes­te­ron, kto­rý do­ká­že ušet­riť množ­stvo ča­su s do­dáv­kou to­va­ru.Ten­to naj­rý­chlej­ší pla­tob­ný sys­tém za­bez­pe­čí pria­my pre­vod pe­ňa­zí klien­ta na do­dá­va­teľ­ský účet, a tým sa zrý­chľu­je aj efek­ti­vi­ta sa­mot­né­ho vy­ba­ve­nia ob­jed­náv­ky. Po­kiaľ sa roz­hod­ne­te o plat­bu kar­tou cez inú pla­tob­nú brá­nu, maj­te na pa­mä­ti nie­koľ­ko pra­vi­diel, tý­ka­jú­cich sa bez­peč­nos­ti. „V žiad­nom prí­pa­de nep­lať­te cez ot­vo­re­nú ve­rej­ne dos­tup­nú sieť wi-fi, kto­rá je čas­tom ra­jom pre hac­ke­rov a moh­li by sa ľah­ko zneu­žiť va­še úda­je. Pri prek­lik­nu­tí do pla­tob­nej zó­ny by sa vám v liš­te ma­lo ob­ja­viť pred ad­re­sou https, čo zna­me­ná, že strán­ka je kon­tro­lo­va­ná a bez­peč­ná a vlas­tní SSL cer­ti­fi­kát. Ďal­šou mož­nos­ťou je tzv. 3D­se­cu­re, čo zna­me­ná, že plat­ba sa ove­ru­je rov­no na troch stra­nách - u pos­ky­to­va­te­ľa služ­by (e-shop), za­dá­va­te­ľa (vy) a spo­loč­nos­ti, kto­rá kar­tu vy­da­la. Pre­to je naj­lep­šie pla­tiť v ta­kom e-sho­pe, kto­rý má obe tie­to ozna­če­nia," upo­zor­ňu­je Ró­bert Ka­bi­na.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter