Nastávajúci týždeň vedy a techniky bude doprevádzať svetlo

Už bu­dú­ci týž­deň sa po ce­lom Slo­ven­sku bu­dú ko­nať za­ují­ma­vé pred­náš­ky, pre­zen­tá­cie, vý­sta­vy či wor­ksho­py. V pon­de­lok  9. no­vem­bra 2015 sa za­čí­na Týž­deň ve­dy a tech­ni­ky 2015 a potr­vá až do ne­de­le 15. no­vem­bra 2015. Nos­nou té­mou toh­to roč­ní­ka sa sta­lo svet­lo, pred­sta­ví­me Vám však i tvor­bu zná­me­ho čes­ké­ho che­mi­ka a vy­ná­lez­cu kon­tak­tných šo­šo­viek, Ot­ta Wich­terle­ho. Po­čas ce­lé­ho týž­dňa bu­de mať ve­rej­nosť príl­eži­tosť zoz­ná­miť sa s naj­nov­ší­mi poz­nat­ka­mi z ob­las­ti ve­dy, tech­ni­ky a ino­vá­cií.  Cie­ľom je pre­dov­šet­kým po­pu­la­ri­zo­vať ve­du a tech­ni­ku, in­for­mo­vať ši­ro­kú ve­rej­nosť o naj­nov­ších vý­sled­koch,  ale i  vzbu­diť zá­ujem mla­dých ľu­dí o štú­dium ve­dec­kých a tech­nic­kých dis­cip­lín.

Ges­to­rom a hlav­ným or­ga­ni­zá­to­rom Týž­dňa ve­dy a tech­ni­ky je Mi­nis­ter­stvo škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu Slo­ven­skej re­pub­li­ky (MŠVVaŠ SR) v spo­lup­rá­ci s Cen­trom ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR a Ná­rod­ným cen­trom pre po­pu­la­ri­zá­ciu ve­dy a tech­ni­ky v spo­loč­nos­ti, kto­ré zá­ro­veň or­ga­ni­zu­je aj nie­koľ­ko po­du­ja­tí. Priaz­niv­ci ve­dy a tech­ni­ky sa však mô­žu zú­čas­tniť na stov­kách po­du­ja­tí, kto­ré or­ga­ni­zu­je Slo­ven­ská aka­dé­mia vied (SAV), uni­ver­zi­ty, or­ga­ni­zá­cie vý­sku­mu a vý­vo­ja, zvä­zy, zdru­že­nia, mi­nis­ter­stvá, vy­ššie územ­né cel­ky (VÚC) a ško­ly na ce­lom úze­mí SR.

„Vý­skum a ino­vá­cie sa stá­va­jú čo­raz vý­znam­nej­ším ka­pi­tá­lom a zlož­kou eko­no­mi­ky. Je pre­to žia­du­ce, aby sme aj my na Slo­ven­sku ten­to trend za­chy­ti­li a pri­tiah­li po­zor­nosť ve­rej­nos­ti a naj­mä de­tí a mla­dých k tej­to sfé­re“, po­ve­dal Ju­raj Draxler, mi­nis­ter škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR  a do­dal, že Týž­deň ve­dy a tech­ni­ky tú­to mož­nosť po­nú­ka.

Sláv­nos­tné ot­vo­re­nie Týž­dňa ve­dy a tech­ni­ky sa bu­de ko­nať dňa 9. no­vem­bra 2015 o 9.00 hod. v pries­to­roch bu­do­va­né­ho Cen­tra ve­dy CV­TI SR na Boj­nic­kej 3 v Bra­tis­la­ve.

Po­du­ja­tia or­ga­ni­zo­va­né Cen­trom ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR

Za­čia­tok týž­dňa pri­ne­sie po­du­ja­tie s náz­vom Ve­da net­ra­dič­ne, kto­ré sa us­ku­toč­ní v dňoch 9. a 10. no­vem­bra 2015. For­mou inter­ak­tív­nej vý­sta­vy náv­štev­ní­kom uká­že­me množ­stvo za­ují­ma­vých expo­ná­tov prib­li­žu­jú­cich ve­du a tech­ni­ku a vý­sled­ky vý­skum­no-vý­vo­jo­vej čin­nos­ti na Slo­ven­sku. Sta­čí za­ví­tať v tom­to ter­mí­ne do Cen­tra ve­dy CV­TI SR na Boj­nic­kej 3 v Bra­tis­la­ve. V rov­na­kých pries­to­roch bu­de prip­ra­ve­ná aj pre­hliad­ka bá­da­teľ­ských pro­jek­tov štu­den­tov stred­ných škôl  so zá­uj­mom o ve­du a tech­ni­ku v rám­ci Fes­ti­va­lu ve­dy a tech­ni­ky.  Hlav­ným or­ga­ni­zá­to­rom fes­ti­va­lu je ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia AMA­VET.

Fil­mo­vým a ve­dec­kým nad­šen­com je ur­če­ný v po­ra­dí dru­hý roč­ník Fes­ti­va­lu ve­dec­kých fil­mov, kto­rý sa bu­de ko­nať v dňoch 9. až 13. no­vem­bra 2015 a ne­bu­de po­čas ne­ho chý­bať ani la­se­ro­vá show. Ústred­nou té­mou pre­mie­ta­ných fil­mov, sa pri príl­eži­tos­ti Me­dzi­ná­rod­né­ho ro­ka svet­la, sta­ne prá­ve svet­lo. Hlav­né pre­mie­ta­nie sa us­ku­toč­ní v pries­to­roch Di­vad­la Ma­lá scé­na STU. Náv­štev­ní­ci sa mô­žu te­šiť na množ­stvo at­rak­tív­nych fil­mov, dis­ku­sií a sprie­vod­ných po­du­ja­tí vrá­ta­ne pred­náš­ky o la­se­roch v po­da­ní Dr. Du­ša­na Chor­vá­ta v pries­to­roch KC Du­naj.

Stred týž­dňa bu­de pat­riť po­du­ja­tiu s náz­vom Stre­da s mo­le­ku­lár­nou bio­me­di­cí­nou. Vý­skum­ní­ci z Ústa­vu mo­le­ku­lár­nej bio­me­di­cí­ny Le­kár­skej fa­kul­ty UK v Bra­tis­la­ve na če­le s Pet­rom Ce­le­com nám vy­sve­tlia, pre­čo sa ne­mu­sí­me báť, ale nao­pak, te­šiť sa z to­ho, čo dnes vie­me uro­biť s DNA – od čí­ta­nia, cez cie­le­né zme­ny až po vy­tvo­re­nie no­vej DNA. Po­du­ja­tie sa us­ku­toč­ní 11. no­vem­bra 2015 v pries­to­roch CV­TI SR v Bra­tis­la­ve.

Po­du­ja­tia pre od­bor­nú ve­rej­nosť

Aj v tom­to ro­ku sa us­ku­toč­ní nie­koľ­ko po­du­ja­tí ur­če­ných pre­dov­šet­kým pre ve­dec­kú ko­mu­ni­tu, ako nap­rík­lad Ok­rúh­ly stôl Pop­VaT Day 2015 za­me­ra­ný na vý­menu skú­se­nos­tí v ob­las­ti po­pu­la­ri­zá­cie ve­dy a tech­ni­ky. Ko­nať sa bu­de vo štvr­tok, 12. no­vem­bra 2015, v pries­to­roch CV­TI SR na La­mač­skej ces­te v Bra­tis­la­ve. Ná­rod­ná kon­fe­ren­cia SCIEN­TIX pod od­bor­nou zá­šti­tou Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty sa bu­de ko­nať po­čas dvoch dní, 9. a 10. no­vem­bra 2015 na pô­de CV­TI SR na Boj­nic­kej uli­ci v Bra­tis­la­ve. Pre­bie­hať tu bu­de dis­ku­sia ve­no­va­ná ino­va­tív­nym for­mám vzde­lá­va­nia v prí­ro­do­ved­ných a tech­nic­kých pred­me­toch na zá­klad­ných a stred­ných ško­lách.

Po­čas Týž­dňa ve­dy a tech­ni­ky 2015 sa po ce­lom Slo­ven­sku bu­dú ko­nať stov­ky po­du­ja­tí za­me­ra­ných na po­pu­la­ri­zá­ciu ve­dy a tech­ni­ky. Vý­ber z di­ania v jed­not­li­vých re­gió­noch náj­de­te v príl­ohe tej­to tla­čo­vej sprá­vy.

Kom­plet­ný a prie­bež­ne ak­tua­li­zo­va­ný zoz­nam po­du­ja­tí reali­zo­va­ných po­čas Týž­dňa ve­dy a tech­ni­ky, mies­ta ako i ča­sy ich ko­na­nia náj­de­te na web strán­ke www.tyz­den­ve­dy.sk v sek­cii Po­du­ja­tia TVT.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter