Skupina Slovak Telekom za prvé tri kvartály roka 2015 stabilizovala výnosy na úrovni 571 miliónov eur

„Za naj­väč­ší ús­pech pr­vých troch kvar­tá­lov ro­ka 2015 po­va­žu­jem na­še vý­no­sy. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní sme ich do­ká­za­li sta­bi­li­zo­vať a dá­va­jú dob­ré pred­pok­la­dy na cel­ko­vo ús­peš­ný rok 2015. Po­dob­ný vý­voj sme za­zna­me­na­li aj pri pre­vádz­ko­vom zis­ku EBIT­DA, je tak­mer na vla­ňaj­šej úrov­ni za rov­na­ké ob­do­bie. Sil­né vý­sled­ky za­zna­me­ná­va ob­lasť pev­nej sie­te, kde sa uka­zu­jú so­líd­ne pre­da­je Chyt­rých ba­lí­kov, Ma­gen­ta 1 a v ICT biz­ni­se. V mo­bil­nej ob­las­ti sme v tre­ťom kvar­tá­li zís­ka­li množ­stvo no­vých zá­kaz­ní­kov z tr­hu. Pok­ra­ču­je­me v roz­ši­ro­va­ní na­šej LTE sie­te, kto­rá opä­tov­ne zís­ka­la naj­lep­šie skó­re v tes­te mo­bil­ných sie­tí na Slo­ven­sku. Všet­ky dcér­ske spo­loč­nos­ti me­dzi­roč­ne ras­tú, naj­sil­nej­ší dvoj­ci­fer­ný rast za­zna­me­na­la DI­GI Slo­va­kia," uvie­dol Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom

Vý­no­sy Sku­pi­ny a dcér­skych spo­loč­nos­tí

Za pr­vé tri štvrťro­ky 2015 do­siah­la Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom cel­ko­vé kon­so­li­do­va­né vý­no­sy 571,3 mi­lió­na eur. Ten­to vý­sle­dok sa prib­li­žu­je vla­ňaj­šej úrov­ni vý­no­sov a veľ­mi ús­peš­ný bol tre­tí kvar­tál, ke­dy sa Sku­pi­ne po­da­ri­lo opä­tov­ne rásť o nie­koľ­ko per­cent.

Sku­pi­na na­ďa­lej uka­zu­je aj sil­nú pro­fi­ta­bi­li­tu. Pre­vádz­ko­vý zisk EBIT­DA 232 mi­lió­nov eur pred­sta­vu­je v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní tak­mer nez­me­ne­nú úro­veň.

Všet­ky dcér­ske spo­loč­nos­ti za­zna­me­na­li me­dzi­roč­ný rast vý­no­sov za pr­vých de­väť me­sia­cov ro­ka 2015. Naj­vyš­ší rast za­zna­me­na­la opäť DI­GI Slo­va­kia, na úrov­ni 16% a jej vý­no­sy do­siah­li 25,1 mi­lió­na eur.

Vý­no­sy Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le rást­li me­dzi­roč­ne o 7% a do­siah­li 5,6 mi­lió­na eur.

Vý­no­sy dcér­skej spo­loč­nos­ti Po­sAm stúp­li vo­či mi­nu­lé­mu ro­ku o 2 per­cen­tá a do­siah­li už úro­veň 27 mi­lió­nov eur.

Ob­lasť pev­nej sie­te

Všet­ky tri kvar­tá­ly ro­ka 2015 uka­zu­jú sil­né vý­sled­ky pre­da­ja ba­lí­kov pev­ných slu­žieb. Chyt­rá po­nu­ka i Ma­gen­ta 1 sú vý­bor­ný­mi bes­tseller­mi so za­ují­ma­vý­mi be­ne­fit­mi pre zá­kaz­ní­kov.

Slo­vak Te­le­kom na­vy­še neus­tá­le obo­ha­cu­je Ma­gen­ta 1 o no­vé mož­nos­ti kaž­dý kvar­tál. Pos­tup­ne sa zvy­šu­je po­čet dos­tup­ných slu­žieb v kom­bi­ná­ciách a roz­ši­ru­je sa aj cie­ľo­vá sku­pi­na - Ma­gen­ta 1 je už dos­tup­ná pre pod­ni­ka­te­ľov a ma­lé fir­my.

Hlav­ným ťa­hú­ňom pre­da­ja pev­ných slu­žieb i Chyt­rých ba­lí­kov os­tá­va di­gi­tál­na te­le­ví­zia. Ma­gio TV po­nú­ka vý­bor­né fun­kcie a exklu­zív­ny ob­sah ako Ťuki TV (špe­ciál­ny det­ský ka­nál vy­tvo­re­ný v spo­lup­rá­ci s TV JOJ od­štar­to­val v jú­ni) či UEFA Li­ga majstrov a pos­tup­ne si zís­ka­la sil­nú po­zí­ciu v ob­las­ti pla­te­nej te­le­ví­zie.

K 30. sep­tem­bru 2015 ma­la Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom už 489 ti­síc zá­kaz­ní­kov di­gi­tál­nej TV a po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov do­sia­hol 587 ti­síc.

Ob­lasť mo­bil­nej sie­te

K 30. sep­tem­bru 2015 vy­uží­va­lo služ­by mo­bil­nej sie­te Slo­vak Te­le­ko­mu 2 205 ti­síc zá­kaz­ní­kov. Po­diel zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb os­tá­va na úrov­ni cca 65 per­cent. Vý­voj v ob­las­ti mo­bil­ných slu­žieb uká­zal veľ­mi sľub­né vý­sled­ky v tre­ťom kvar­tá­li, ke­dy Te­le­kom do­sia­hol čis­tý prí­ras­tok viac ako 9 ti­síc zá­kaz­ní­kov. Rast zá­kaz­níc­kej bá­zy je vi­di­teľ­ný v ob­las­ti pred­pla­te­ných ka­riet, ako aj me­sač­ných pau­šá­lov.

V ob­las­ti mo­bil­ných slu­žieb sa Slo­vak Te­le­kom na­ďa­lej sús­tre­dí na 4G sieť a jej roz­ši­ro­va­nie. K 1. ok­tób­ru 2015 bo­la 4G sieť k dis­po­zí­cii pre 69,6 per­cent po­pu­lá­cie. Len v tre­ťom kvar­tá­li pok­ry­tie vzrás­tlo tak­mer o 12%.

Slo­vak Te­le­kom opäť zís­kal aj cer­ti­fi­kát Best in Test od P3 Com­mu­ni­ca­tions. Je to už dru­hé pos­tup­né ví­ťaz­stvo, ke­dy Te­le­kom zís­kal naj­lep­šie skó­re v tes­te mo­bil­ných sie­tí.

Čo­raz viac za­ria­de­ní pod­po­ru­je 4G sieť Te­le­ko­mu a na­ďa­lej je roz­ši­ro­va­né aj cel­ko­vé por­tfó­lio. Me­dzi no­vé bes­tselle­ry sa v tre­ťom štvrťro­ku za­ra­di­li So­ny Xpe­ria M4 Aqua a Sam­sung GA­LAXY A3.

Štar­ty no­vých slu­žieb a pro­duk­tov

Po štar­te no­vých slu­žieb Vir­tuál­ne čís­lo (umož­ní mať na SIM kar­te aj dru­hé te­le­fón­ne čís­lo), Smar­tPOS (s via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi pre men­šie i väč­šie fir­my, kto­ré ma­jú po­vin­nosť mať re­gis­trač­nú pok­lad­ni­cu) a Hla­so­vá bio­me­tria (umož­ňu­je rie­šiť zá­kaz­níc­ke po­žia­dav­ky na in­fo­lin­ke bez do­da­toč­nej kon­tro­ly úda­jov) pok­ra­čo­val Slo­vak Te­le­kom v ak­tív­nom uvá­dza­ní no­vi­niek aj v tre­ťom kvar­tá­li.

Spo­loč­nosť pri­nies­la na trh no­vú služ­bu Ro­din­ný asis­tent. Tá­to ino­vá­cia za­ru­ču­je nep­retr­ži­tý vzdia­le­ný doh­ľad, asis­ten­čné služ­by a ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia s vlas­tnou SIM kar­tou ur­če­né naj­mä pre star­ších či chro­nic­ky cho­rých ľu­dí. Vďa­ka auto­ma­tic­ké­mu roz­poz­na­niu po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ných si­tuá­cií (pád, dlh­šia ne­hyb­nosť), prí­pad­ne na zá­kla­de nú­dzo­vé­ho vo­la­nia, služ­ba za­bez­pe­čí okam­ži­tú po­moc bez pot­re­by zá­sa­hu ďal­ších osôb.

Poz­nám­ka: Údaj 2 205 ti­síc zá­kaz­ní­kov zoh­ľad­ňu­je po­čet klien­tov, kto­rí vy­ká­za­li ak­ti­vi­tu v prie­be­hu pos­led­ných 12 me­sia­cov. Cel­ko­vý po­čet ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov, kto­rí vy­uži­li služ­by Te­le­ko­mu za pos­led­né tri me­sia­ce, do­sia­hol 2 117 ti­síc zá­kaz­ní­kov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter