WebNoviny.sk už nepatria agentúre SITA, ale novej firme

Spra­vo­daj­ský por­tál s 10-roč­nou tra­dí­ciou Web­No­vi­ny.sk už ne­pat­rí tla­čo­vej agen­tú­re SI­TA, ale spo­loč­nos­ti iSI­TA s.r.o.

Mar­ke­tin­go­vo-me­diál­na spo­loč­nosť iSI­TA sa za­me­ria­va na pre­vádz­ku inter­ne­to­vých mé­dií a mar­ke­tin­go­vé rie­še­nia pre za­dá­va­te­ľov rek­la­my. Vý­kon­ným ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti je Sa­muel Schlar­mann.

Web­No­vi­ny aj po zme­ne ma­ji­te­ľa pri­ná­ša­jú ob­jek­tív­ne a ne­zá­vis­lé spra­vo­daj­stvo z do­mo­va, za­hra­ni­čia, špor­tu a na­ďa­lej po­nú­ka­jú je­di­neč­nú dis­tri­bú­cia spra­vo­daj­stva a PR správ. Me­sač­ne ich pod­ľa AIM­mo­ni­to­ru nav­ští­vi 920-ti­síc ľu­dí (RU) na po­čí­ta­čoch a 460-ti­síc ľu­dí (RU) na mo­bi­loch.

Spo­loč­nosť iSI­TA pre­vádz­ku­je aj nie­koľ­ko ďal­ších webov. Naj­ky.sk vy­hľa­dá­va­jú naj­mä mla­dí ľu­dia a štu­den­ti. Pri­ná­ša len ak­tuál­ne top té­my, naj­lep­šie no­vin­ky, za­ují­ma­vos­ti a vi­rál­ne člán­ky. Fa­ce­boo­ko­vá strán­ka má 250-ti­síc ľu­dí. Zá­bav­ným por­tá­lom z por­tfó­lia pre mla­dých ľu­dí je aj Bratm.sk.

Por­tál Pod­ni­kam.sk po­nú­ka kva­lit­ný ob­sah prip­ra­vo­va­ný od­bor­ník­mi pre ma­lých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov, úč­tov­ní­kov, da­ňo­vých po­rad­cov a per­so­nál­nych ma­na­žé­rov, kto­rí tu náj­du ak­tuál­nu le­gis­la­tí­vu, vzo­ro­vé prík­la­dy, tla­či­vá či eko­no­mic­ké spra­vo­daj­stvo. iSI­TA v spo­lup­rá­ci s agen­tú­rou SI­TA pre­vádz­ku­je por­tá­ly vE­ner­ge­ti­ke.sk, vZdra­vot­nic­tve.sk a vo­Fi­nan­ciach.sk.

Ak chce­te pri ná­ku­poch ušet­riť, nav­štív­te Pe­šiu zó­nu. Ak ne­vie­te, čo na­va­riť, po­ra­dí vám ma­ga­zín o va­re­ní Mnam­kya­re­cep­ty.sk. Lá­kad­lom naj­mä pre že­ny je por­tál Dám­ska jaz­da s ho­rú­ci­mi tren­da­mi zo sve­ta mó­dy, koz­me­ti­ky, zdra­via, šou­biz­ni­su, ži­vot­né­ho štý­lu.

Mi­lov­ní­kov áut a mo­to­riek po­te­ší Auto­li­ke.sk. Ces­to­va­niu sa ve­nu­je por­tál Ces­tuj­Si.sk a no­vin­ky zo sve­ta hud­by a hip-hop ko­mu­ni­ty s dô­ra­zom na slo­ven­skú hu­dob­nú scé­nu pri­ná­ša Ban­ger.sk. V sú­čas­nos­ti ľu­dí lá­ka­jú aj mo­bil­né ap­li­ká­cie, tie naj­nov­šie náj­du na webe Naj­AP­Pky.sk.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter