Partners Group SK je prvou firmou na Slovensku v oblasti finančného sprostredkovania, kde je možné podpísať zmluvu digitálne

Spo­loč­nosť Sof­tec zreali­zo­va­la pre Par­tners Group SK prie­lo­mo­vý „bez­pa­pie­ro­vý" pro­jekt - vlas­tno­ruč­ný di­gi­tál­ny pod­pis do­ku­men­tov s uk­la­da­ním bio­met­ric­kých cha­rak­te­ris­tík. Par­tners Group SK sa vďa­ka to­mu stá­va pr­vou fir­mou na Slo­ven­sku v ob­las­ti fi­nan­čné­ho spros­tred­ko­va­nia, kde je mož­né bio­met­ric­ky pod­pi­so­vať nie­len inter­né do­ku­men­ty, ale aj pois­tné zmlu­vy vy­bra­ných pois­ťov­ní pria­mo na tab­le­te či no­te­boo­ku so sign pa­dom. Po pi­lot­nom tes­to­va­ní bo­lo rie­še­nie prá­ve v tých­to dňoch uve­de­né do pre­vádz­ky.

Ako to tech­nic­ky fun­gu­je? Tab­le­ty, no­te­boo­ky a sign pa­dy, kto­ré sa pou­ží­va­jú, sú vy­ba­ve­né ok­rem iné­ho i tzv. prít­la­ko­vou vrstvou, kto­rá do­ká­že sle­do­vať prít­lak, zrý­chle­nie a dy­na­mi­ku po­hy­bu pri vlas­tno­ruč­nom pod­pi­se. Par­tners Group SK, kto­rá pat­rí na Slo­ven­sku k naj­väč­ším fir­mám v kra­ji­ne v ob­las­ti fi­nan­čné­ho spros­tred­ko­va­nia, tým­to pro­jek­tom pre­chá­dza na úpl­ne bez­pa­pie­ro­vý pre­daj­ný pro­ces. Je­ho hlav­nou vý­ho­dou je naj­mä zrý­chle­nie ko­lo­be­hu do­ku­men­tov a ús­po­ra nák­la­dov na pa­pier a je­ho skla­do­va­nie - zmlu­va sa net­la­čí, ne­vypl­ňu­je pe­rom, klient ju po vlas­tno­ruč­nom di­gi­tál­nom pod­pi­se dos­tá­va mai­lom v PDF for­má­te. Po­dob­ný trend je vi­dieť aj v niek­to­rých ban­kách a pois­ťov­niach.

Pe­ter Mo­rá­vek, ria­di­teľ di­ví­zie pois­ťo­va­cích sys­té­mov fir­my Sof­tec k to­mu do­dá­va: „Fi­nan­ční spros­tred­ko­va­te­lia sú ty­pic­kým prík­la­dom tzv. BYOD. Pra­cu­jú väč­ši­nou ako OSVČ na svo­jich vlas­tných mo­bil­ných za­ria­de­niach a tak im po­dob­né rie­še­nie veľ­mi uľah­čí prá­cu. Rie­še­nie je pos­ta­ve­né na pro­duk­toch nad­ná­rod­nej spo­loč­nos­ti KO­FAX a ve­rím, že o nich bu­de na tr­hu veľ­ký zá­ujem."

Pre Sof­tec sú v sú­čas­nej dob­re rie­še­nia, kto­ré in­teg­ru­jú vlas­tno­ruč­ný di­gi­tál­ny pod­pis s biz­nis pro­ces­mi spo­loč­nos­ti jed­nou z dl­ho­do­bých prio­rít. Na jed­nej stra­ne je sí­ce na Slo­ven­sku le­gis­la­tív­ne pod­po­ro­va­ný, av­šak reali­ta je za­tiaľ ta­ká, že sa ne­vyu­ží­va ako by sa mo­hol.

„Za­ve­de­nie bio­met­ric­ké­ho pod­pi­su pred­sta­vu­je vý­znam­ný krok nie­len z poh­ľa­du mo­der­ni­zá­cie slu­žieb na­šej spo­loč­nos­ti, ale aj z poh­ľa­du na­šich spros­tred­ko­va­te­ľov. No­vý sys­tém pod­pi­so­va­nia a uzat­vá­ra­nia zmlúv s vy­bra­ný­mi fi­nan­čný­mi par­tner­mi im zjed­no­du­ší prá­cu, od­bre­me­ní od ad­mi­nis­tra­tí­vy a umož­ní im sús­tre­diť sa na to naj­dô­le­ži­tej­šie a to ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ní­kom vrá­ta­ne spros­tred­ko­va­nia kva­lit­ných slu­žieb," do­dá­va Ju­raj Ju­ras, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Par­tners Group SK.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter