Brána ZyXEL SBG3600-N optimálne kombinuje rôzne typy pripojenia k internetu

V do­be clou­du hra­jú sie­ťo­vé služ­by stá­le dô­le­ži­tej­šiu ro­ľu aj v men­ších fir­mách, kto­ré sa už ne­mô­žu spo­lie­hať iba na je­den typ pri­po­je­nia k inter­ne­tu. Mul­ti-WAN prís­tu­po­vá brá­na ZyXEL SBG3600-N pre­to pos­ky­tu­je hneď nie­koľ­ko sie­ťo­vých WAN roz­hra­ní pre rôz­ne ty­py pri­po­je­ní. V zá­klad­nej vý­ba­ve brá­ny je k dis­po­zí­cii VDSL2/ADSL2+ mo­dem, jed­no GbE WAN roz­hra­nie ty­pu SPF (Small Form Plug­gab­le) a do­kon­ca aj za­bu­do­va­ný LTE mo­dul pre inter­ne­to­vé pri­po­je­nie pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej sie­te. Bo­ha­té mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty je mož­né ďa­lej roz­ší­riť o 3G/4G USB mo­dem.

Rôz­ne ty­py pri­po­je­ní je mož­né vy­uží­vať pre vy­rov­ná­va­nie zá­ťa­že v prie­be­hu pre­no­sov veľ­kých ob­je­mov dát, ale­bo ako zá­lo­hu pre za­is­te­nie nep­retr­ži­tej ko­nek­ti­vi­ty do inter­ne­tu. Brá­na pri­tom auto­ma­tic­ky maxima­li­zu­je sta­bi­li­tu WAN pre kri­tic­ké inter­ne­to­vé ap­li­ká­cie s vý­ho­da­mi in­teg­ro­va­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho prís­tu­pu. Pok­ro­či­lé fun­kcie VDSL2/ADSL2+ bon­ding je mož­né vy­užiť nie­len ku zvý­še­niu rých­los­ti, ale tiež ku zlep­še­niu kva­li­ty slu­žieb pre uží­va­te­ľov, kto­rí sa na­chá­dza­jú ďa­le­ko od brá­ny. Cez roz­hra­nie Small Form Plug­gab­le do­ká­že brá­na ZyXEL SBG3600-N pri­po­jiť op­tic­ký Et­her­net na pod­stat­ne väč­šiu vzdia­le­nosť, než gi­ga­bi­to­vá sieť.

Za­bu­do­va­ný Wi-Fi mo­dul (802.11n) mô­že vy­tvo­riť nie­koľ­ko od­de­le­ných bez­drô­to­vých sie­tí pre ochra­nu cit­li­vých dát aj pos­kyt­nu­tie prís­tu­pu na inter­net náv­štev­ní­kom fir­my. Za­bez­pe­če­né pri­po­je­nie po­bo­čiek ale­bo pra­cov­ní­kov na ces­tách za­is­tí VPN fun­kcie brá­ny
s vy­so­kou spo­ľah­li­vos­ťou pre tr­va­lú dos­tup­nosť VPN ko­nek­ti­vi­ty.

„Spo­ľah­li­vá, nep­retr­ži­tá ko­nek­ti­vi­ta do inter­ne­tu je dnes pre fir­my úpl­nou ne­vyh­nut­nos­ťou. Pre­to sme vy­vi­nu­li brá­nu ZyXEL SBG3600-N, kto­rá umož­ní op­ti­mál­ne kom­bi­no­vať
a in­te­li­gen­tne vy­uží­vať všet­ky bež­né spô­so­by inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Vďa­ka in­teg­ro­va­né­mu Wi-Fi kon­tro­lé­ru pre de­sať prís­tu­po­vých bo­dov spl­ní ZyXEL SBG3600-N sku­toč­ne všet­ky ná­ro­ky ma­lých fi­riem na sie­ťo­vé služ­by,"
ho­vo­rí Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE, ZyXEL.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter