ČR: Nový Veeam Managed Backup Portal pre poskytovateľov služieb umožní partnerom začať poskytovať nové služby

Vý­zkum­ná spo­leč­nost IDC před­po­ví­dá, že ce­losvěto­vý trh hos­to­va­ných pri­vát­ních cloudů, je­hož ob­jem v ro­ce 2014 či­nil 8,9 mi­liard do­larů, bu­de v průměru ročně růst o 35,4% na hod­no­tu 40,6 mi­liar­dy do­larů v ro­ce 2019. Veeam® Software, ino­va­tiv­ní pos­ky­to­va­tel řeše­ní za­jiš­ťu­jí­cích Dos­tup­nost pro nepřetr­ži­tý chod pod­ni­ku™ (Avai­la­bi­li­ty for the Always-On En­terpri­se™), dnes ozná­mil Veeam Ma­na­ged Bac­kup Por­tal pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, kte­rý par­tnerům umož­ní maximálně vy­užít té­to příle­ži­tos­ti a do­vo­lí jim pos­ky­to­vat důvěry­hod­né řeše­ní pro stá­lou dos­tup­nost prostřed­nic­tvím clou­du.

Veeam Ma­na­ged Bac­kup Por­tal pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, dos­tup­ný prostřed­nic­tvím Mic­ro­soft Azu­re Mar­ket­pla­ce, ze­fek­tiv­ňu­je pos­ky­to­va­telům slu­žeb do­dáv­ku zá­lo­ho­va­cích slu­žeb (včetně BaaS) po­háněných řeše­ní­mi Veeam. Zá­ro­veň je též ur­čen i těm, kteří ma­jí zá­jem o za­há­je­ní pod­ni­ká­ní v té­to ob­las­ti. Pos­ky­tu­je "bu­si­ness-in-a-box" řeše­ní za­hr­nu­jí­cí vzdá­le­né mo­ni­to­ro­vá­ní a sprá­vu zá­kaz­nic­kých zá­loh prostřed­nic­tvím por­tá­lu k ad­mi­nis­tra­tiv­ním a fak­tu­rač­ním účelům a zá­kaz­nic­ký por­tál pro zá­klad­ní sa­moob­služ­né sle­do­vá­ní a kon­fi­gu­ra­ci. Pro­dukt je ur­čen jak pro za­ve­de­né pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, tak pro par­tne­ry, kteří chtějí vy­užít příle­ži­tos­ti a sa­mi se stát pos­ky­to­va­te­li slu­žeb. Ta­to no­vá na­bíd­ka před­sta­vu­je ideál­ní zá­klad pro pos­ky­to­vá­ní slu­žeb s přida­nou hod­no­tou a vy­tváření kon­ku­ren­ční vý­ho­dy.

„Pos­ky­to­va­te­lé IT řeše­ní od ro­ku 2015 a dá­le če­lí mno­ha ra­zan­tním vý­zvám. Chtějí-li uspět, mu­sí pro­dá­vat řeše­ní tzv. tře­tí plat­for­my, ve kte­ré je zá­klad IT pos­ta­ven na čtyřech tech­no­lo­gic­kých pi­lířích: Cloud, Ana­ly­tics, Mo­bi­le a So­cial. Zá­ro­veň se mu­sí stát ví­ce stra­te­gic­ký­mi pro své zá­kaz­ní­ky a mu­sí přij­mout sou­čas­né spotřeb­ní tren­dy,“ uvedl Darren Bib­by, ví­ce pre­zi­dent IDC pro vý­zkum pro­dej­ních ka­nálů a alian­cí. „Tra­dič­ní par­tneři mu­sí přehod­no­tit způsob, ja­kým pod­ni­ka­jí, a jed­nou z klí­čo­vých po­zi­tiv­ních změn, kte­ré mo­hou udělat, je na­bíd­nout řeše­ní za­lo­že­ná na clou­du a říze­ných služ­bách. Cloud před­sta­vu­je ob­rov­skou příle­ži­tost všem par­tnerům, kteří jsou otevřeni přij­mout změnu.“

„Kom­plexní stra­te­gie dos­tup­nos­ti mo­hou být do­dá­vá­ny pou­ze sku­teč­ný­mi od­bor­ní­ky na dos­tup­nost, což je důvod, proč stá­le ví­ce a ví­ce spo­leč­nos­tí, kte­ré ne­ma­jí ty­to od­bor­né zna­los­ti inter­ně, os­lo­vu­jí s žá­dos­tí o po­moc důvěry­hod­né pos­ky­to­va­te­le říze­ných slu­žeb,“ řekl Rat­mir Ti­mas­hev, CEO spo­leč­nos­ti Veeam. „S Veeam Ma­na­ged Bac­kup Por­ta­lem pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb pos­ky­tu­je­me zá­kaz­níkům ne­jen du­šev­ní klid za­jištěním ochra­ny je­jich kri­tic­kých dat a ap­li­ka­cí, ale přiná­ší­me no­vé ob­chod­ní příle­ži­tos­ti pro na­še par­tne­ry. Je to win-win si­tua­ce pro ce­lý Veeam eko­sys­tém.“

Veeam Ma­na­ged Bac­kup Por­tal pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, in­teg­ro­va­ný spo­lu s Veeam Cloud Con­nect pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, kte­rý je dos­tup­ný z Mic­ro­soft Azu­re Mar­ket­pla­ce, umož­ňu­je jed­no­du­ché zís­ká­ní no­vých zá­kaz­níků a bu­do­vá­ní no­vých zdrojů příj­mu prostřed­nic­tvím nás­le­du­jí­cích mož­nos­tí:

·         Zjed­no­du­še­né na­sa­zo­vá­ní zá­kaz­níků: S por­tá­lem pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb je vy­tváření no­vých zá­kaz­nic­kých účtů, za­jiš­ťo­vá­ní slu­žeb i sprá­va zá­kaz­nic­ké­ho úč­to­vá­ní a fak­tu­ra­cí snadnější než kdy jin­dy

·         Efek­tivnější vzdá­le­ný mo­ni­to­ring a vzdá­le­ná sprá­va: Den­ní sle­do­vá­ní a sprá­va zá­kaz­nic­kých úloh jsou jed­no­du­ché a po­hodl­né a můžou být pro­ve­de­ny bez­pečně prostřed­nic­tvím je­di­né­ho por­tu přes SSL/TLS bez nut­nos­ti VPN

·         Mul­ti-te­nan­tní zá­kaz­nic­ký por­tál: Klien­ti zůstá­va­jí za­po­je­ni v zá­kaz­nic­kém por­tá­lu, kde mo­hou nas­ta­vit uži­va­te­le a lo­ka­ce, snad­no sle­do­vat sta­tus zá­loh, kon­tro­lo­vat vy­uži­tí clou­do­vé­ho úlo­žiště a spra­vo­vat měsíč­ní fak­tu­rač­ní vý­pi­sy..

„To­to ozná­me­ní dá­le dok­lá­dá zá­va­zek spo­leč­nos­ti Veeam k je­jí­mu eko­sys­té­mu par­tnerů. Mi­mo­to Veeam Ma­na­ged Bac­kup Por­tal pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb je dal­ším přírůstkem do na­še­ho ro­bus­tní­ho por­tfo­lia na­bí­dek se za­měřením na cloud, dopl­ňu­jí­cí Veeam Cloud Con­nect, kte­rý na­bí­zí kom­plexní, mul­ti-te­nan­tní bez­peč­nou plat­for­mu pro pos­ky­to­vá­ní Zá­lo­ho­vá­ní ja­ko služ­by (Bac­kup-as-a-Servic­e – BaaS) a Zo­ta­ve­ní po ha­vá­rii ja­ko služ­by (Dis­as­ter Re­co­ve­ry-as-a-servic­e – DRaaS) vlas­tní sí­tí pos­ky­to­va­telů slu­žeb Veeam. A v rám­ci Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9, vy­chá­ze­jí­cí později v tom­to ro­ce, bu­de­me na­bí­zet roz­šířené fun­kce, kte­ré ta­ké dá­va­jí pos­ky­to­va­telům slu­žeb mož­nost pos­ky­to­vat svým zá­kaz­níkům DRaaS za­lo­že­ném na clou­du,“ do­dal Ti­mas­hev.

Veeam Ma­na­ged Bac­kup Por­tal pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb bu­de uve­den na trh v průběhu 1. čtvrtle­tí 2016 s po­čá­teč­ní na­bíd­kou k dis­po­zi­ci pou­ze prostřed­nic­tvím Mic­ro­soft Azu­re Mar­ket­pla­ce. Ce­ny bu­dou ještě sta­no­ve­ny.

Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9 bu­de dos­tup­ná později v tom­to ro­ce. Pro dal­ší in­for­ma­ce pro­sím nav­štiv­te http://go.veeam.com/v9-cz.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter