Interné pevné disky rady WD Green prechádzajú do produktovej rady WD Blue

Spo­loč­nosť WD®, sú­časť Wes­tern Di­gi­tal Cor­po­ra­tion (NAS­DAQ: WDC), s ve­dú­cim pos­ta­ve­ním na tr­hu úlo­žísk, pre­ve­die svo­je mo­de­ly pev­ných dis­kov WD Green® do pro­duk­to­vej ra­dy WD Blue®. Spo­loč­nosť tak zjed­no­du­šu­je pro­ces voľ­by pri vý­be­re inter­ných pev­ných dis­kov pre mainstrea­mo­vé PC na jed­nu ra­du WD Blue.

Všet­ky mo­de­ly WD Green do­po­siaľ do­dá­va­né na trh zos­ta­nú dos­tup­né po ce­lú do­bu tr­ho­vej ži­vot­nos­ti a pos­tup­ne prej­dú k ozna­če­niu WD Blue.

01_WD60EZRZ.jpg

WD60EZRX.jpg

Ďal­šia mo­de­lo­vá ra­da WD Black® zos­ta­ne i na­ďa­lej dis­kom ur­če­ným pre PC a to v pros­tre­dí ná­roč­nom na vý­kon, ako sú pra­cov­né sta­ni­ce, po­čí­ta­če pre hra­nie hier a pre hig­hen­do­vé sys­té­my pou­ží­va­né nap­rík­lad krea­tív­ny­mi pro­fe­sio­nál­mi.

Fa­reb­né roz­lí­še­nie pro­duk­to­vých rád inter­ných dis­kov WD umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom vy­brať správ­ny disk pre ich za­mýš­ľa­né ap­li­ká­cie. Ďal­šie far­by dis­kov za­hŕňa­jú WD Red®, pre vy­uži­tie v za­ria­de­niach NAS a WD Purp­le™ pre úlo­žis­ká pod­po­ru­jú­ce mo­ni­to­ro­va­cie bez­peč­nos­tné ka­me­ro­vé sys­té­my. Ná­roč­nej­šie dá­to­vé cen­trá sú po­tom iden­ti­fi­ko­va­né zla­tou far­bou.

„Sú­čas­ný trh pre pev­né dis­ky ob­siah­ne om­no­ho viac než len stol­né po­čí­ta­če," po­ve­dal Ste­fan Mandl, ob­chod­ný ria­di­teľ pre pev­né dis­ky re­gió­nu EMEA spo­loč­nos­ti WD, a do­dal: "Kaž­dá ap­li­ká­cia a roz­diel­ne pros­tre­die pre uk­la­da­nie dát vy­ža­du­je od­liš­né at­ri­bú­ty pev­né­ho dis­ku, pre­to aby disk za­bez­pe­čil op­ti­mál­ny zá­pis a ulo­že­nie dát. Kaž­dý disk, kto­rý WD navr­hne, má špe­ci­fic­ké vy­uži­tie. Čo mô­že byť pre zá­kaz­ní­ka jed­no­duch­šie, než pri­ra­diť far­bu dis­ku pre svo­ju ap­li­ká­ciu? Keď pôj­de­me eš­te ďa­lej, zá­kaz­ní­ko­vi bu­de sta­čiť ujas­niť si, či sta­via bež­ný po­čí­tač, vý­kon­nú sta­ni­cu, hra­cí po­čí­tač, úlo­žis­ko ty­pu NAS, mo­ni­to­ro­va­cí ka­me­ro­vý sys­tém či dá­to­vé cen­trum."

No­vé dis­ky ra­dy WD Blue pre­vez­mú rov­na­kú no­men­kla­tú­ru ako pred­chá­dza­jú­ce ge­ne­rá­cie dis­kov WD Green, len na kon­ci ozna­če­nia bu­de uve­de­né pís­me­no Z na­mies­to X (napr. WD60EZRX sa zme­ní na WD60EZRZ)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter