Zimné pneumatiky tento rok stoja 109 eur, rozdiel medzi slovenskými e-shopmi je až 16 %

Ce­ny na inter­ne­te sa mô­žu me­dzi pre­daj­ca­mi zim­ných pneu­ma­tík lí­šiť až o 16%. Ľudia by pre­to ma­li me­dzi dos­tup­ný­mi e-shop­mi dob­re vy­be­rať a ušet­riť tak aj nie­koľ­ko de­sia­tok eur. Prie­mer­ná ce­na zim­né­ho obu­tia v slo­ven­ských inter­ne­to­vých ob­cho­doch ten­to rok či­ní 109 eur za kus. Vy­plý­va to z vý­sled­kov me­ra­ní služ­by Kar­sa Mo­ni­tor po­rov­ná­va­jú­cej ce­ny jed­not­li­vých on­li­ne ob­cho­dov.

Slo­ven­ské inter­ne­to­vé ob­cho­dy ten­to rok zim­né pneu­ma­ti­ky nez­lac­ňu­jú. Za­tiaľ čo v mi­nu­lom ro­ku pred­sta­vo­va­la prie­mer­ná ce­na zim­nej vý­ba­vy 110 eur, ten­to rok je to iba o jed­no euro me­nej. "Ce­no­vá hla­di­na zim­ných pneu­ma­tík sa v slo­ven­ských e-sho­poch v prie­be­hu up­ly­nu­lé­ho ro­ka príl­iš nez­me­ni­la. Doš­lo k pok­le­su o ne­ce­lé jed­no per­cen­to," in­for­mo­val Mi­chal Je­žek, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Kar­sa Tech­no­lo­gies, kto­rá po­nú­ka pre­vádz­ko­va­te­ľom inter­ne­to­vých ob­cho­dov mo­der­ný clou­do­vý nás­troj pre ana­lý­zu cien pro­duk­tov v reál­nom ča­se. "K pok­le­su cien ne­do­chá­dza­lo ani na­priek to­mu, že kle­sa­li vstup­né nák­la­dy na vý­ro­bu pneu­ma­tík. Nap­rík­lad ce­na ro­py kles­la za pos­led­ný rok o 40 per­cent," dopl­nil Je­žek.

Na slo­ven­skom inter­ne­to­vom tr­hu s pneu­ma­ti­ka­mi pô­so­bí množ­stvo pre­daj­cov, kto­rí po­nú­ka­jú to­var s vý­raz­ným roz­die­lom cien. Ap­li­ká­cia Kar­sa Mo­ni­tor po­rov­na­la ce­ny zhod­ných pro­duk­tov v e-sho­poch. Me­ra­nie uká­za­lo, že ce­na zim­ných pneu­ma­tík sa mô­že lí­šiť až o de­siat­ky per­cent. Zim­nú vý­ba­vu tak pod­ľa ak­tuál­nej ana­lý­zy po­nú­ka­jú lac­no naj­mä slo­ven­ské ob­cho­dy pneu-dis­ky.sk, elek­tro­ny.sk a pneu­ma­ti­kysxpres.sk.

"Pri po­rov­na­ní e-sho­pov sa uká­za­lo, že slo­ven­ských zá­kaz­ní­kov v mno­hých prí­pa­doch vy­jde lac­nej­šie, keď na­kú­pia to­var v če­ských ob­cho­doch. Vý­hod­ne vy­chá­dza­jú zim­né pneu­ma­ti­ky nap­rík­lad v ob­cho­de me­ga­lev­nep­neu.cz. Pri niek­to­rých pro­duk­toch je roz­diel v ce­ne rov­na­kých pneu aj viac ako 10 eur," upo­zor­nil na roz­diel­nu tvor­bu cien Mi­chal Je­žek zo spo­loč­nos­ti Kar­sa Tech­no­lo­gies.

Ne­ma­lé roz­die­ly mô­žu na­ku­pu­jú­ci za­zna­me­nať aj me­dzi jed­not­li­vý­mi znač­ka­mi pneu­ma­tík. Pri po­rov­na­ní ob­ľú­be­né­ho roz­me­ru 195/65/r15 je mož­né pod­ľa vý­rob­cu ušet­riť 30 eur. Nap­rík­lad u znač­ky Ma­ta­dor mô­že­te kú­piť je­den kus pneu v prie­me­re za 44 eur, za­tiaľ čo za zim­nú vý­ba­vu znač­ky Mi­che­lin zá­kaz­ník za­pla­tí 75 eur. Na úrov­ni 70 eur sa po­hy­bu­jú aj znač­ky Con­ti­ne­tal ale­bo No­kian. Nao­pak za ce­nu oko­lo 50 eur je mož­né za­ob­sta­rať pneu­ma­ti­ky Sa­va, Ful­da, Ba­rum ale­bo Good­ri­de.

Prie­mer­ná ce­na pneu­ma­tík v slo­ven­ských e-sho­poch v roz­me­re 195 /65 /r15

Ma­ta­dor: 44 eur
Sa­va: 45 eur
Ful­da: 50 eur
Ba­rum: 55 eur
Good­ri­de: 55 eur
Fi­res­to­ne: 56 eur
Pi­rel­li: 61 eur
Goo­dYear: 62 eur
Brid­ges­to­ne: 63 eur
Dun­lop: 65 eur
Con­ti­nen­tal: 69 eur
No­kian: 74 eur
Mi­che­lin: 75 eur

Zdroj: Kar­sa Mo­ni­torOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter