ČR: Mágia svetiel: Nový monitor Philips 275C5QHAW bude súznieť s vašou náladou

Spo­leč­nost MMD - Mo­ni­tors & Dis­plays Czech Re­pub­lic, přichá­zí s no­vým 27pal­co­vým mo­ni­to­rem Phi­lips 275C5QHGSW/00 s de­sig­nem Mo­da a s pod­stav­cem Am­big­low Plus Ba­se. Pro ještě in­ten­zivnější zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní vy­tváří tech­no­lo­gie Am­big­low Plus na pod­stav­ci a ko­lem něj světel­nou zá­ři, syn­chro­ni­zu­jí­cí se s bar­va­mi na ob­ra­zov­ce. Světlo je fun­kční i ve chví­li, kdy je mo­ni­tor vy­pnu­tý, což uži­va­telům umož­ní přizpůso­bit bar­vu a jas. V mís­tnos­ti tím vznik­ne je­di­neč­ná at­mos­fé­ra. Vy­ni­ka­jí­cí ši­ro­koúh­lé vi­zuá­ly AH-IPS obo­ha­tí váš svět o no­vé bar­vy.

Pod­ma­ni­vé osvětle­ní s pod­stav­cem Am­big­low Plus Ba­se

Pod­sta­vec Am­big­low Plus Ba­se vy­tváří ná­la­do­vé osvětle­ní pro kaž­dý den. Uži­va­te­lé si mo­hou nas­ta­vit bar­vy tak, jak jim to nej­lé­pe vy­ho­vu­je - napřík­lad ener­gi­zu­jí­cí­cí mod­rou ve dne, hřeji­vou pro ve­čer ne­bo „kou­zel­nou" v no­ci. Po­kud bys­te si ne­do­ká­za­li vy­brat, může­te na mo­ni­to­ru ne­chat pro­bí­hat ba­rev­né spek­trum. Pod­sta­vec Am­big­low Ba­se se v rám­ci ča­so­vé­ho nas­ta­ve­ní auto­ma­tic­ky za­pne při uví­tá­ní ne­bo kvů­li pro­bu­ze­ní a v no­ci se za­se sám vy­pne.

Philips_275C5_mhl_ftr_rflx_image.jpg

Jde však o mno­hem víc než jen o prop­ra­co­va­né sví­tid­lo. Uži­va­te­lé si ta­ké mo­hou zvo­lit bar­vy, kte­ré se ze­syn­chro­ni­zu­jí se zob­ra­ze­ním na mo­ni­to­ru. "Pod­sta­vec Am­big­low Plus Ba­se dí­ky rych­lé­mu pro­ce­so­ru během chvil­ky za­na­ly­zu­je ob­raz na mo­ni­to­ru a přizpůso­bí se mu bar­vou a ja­sem. Vý­sled­kem je ještě in­ten­zivnější zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní," řekl Fran­ti­šek Kout­ník, no­vý coun­try ma­na­ger pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku.

Vítěz­ný de­sign

No­vý Phi­lips 275C5QHGSW s pod­stav­cem Am­big­low Plus ba­se zís­kal ocenění Com­pu­tex d&i 2015 za svou je­di­neč­nou kom­bi­na­ci de­sig­nu a uži­va­tel­ských nas­ta­ve­ní. Ele­gan­tní de­sign Mo­da vkusně dopl­ňu­je do­má­cí či pra­cov­ní prostředí a vy­pa­dá skvě­le ze všech úhlů, ať už běží, ne­bo ne. Ce­lop­loš­né sklo a úz­ké ok­ra­je - 3,5 mm mís­to stan­dar­dních 15 mm - za­ru­ču­jí ply­nu­lý pro­voz a ni­čím ne­ru­še­né sle­do­vá­ní.

"Ocenění d&i je pro ten­to mo­ni­tor vel­kým vy­zna­me­ná­ním," do­dá­vá ještě Fran­ti­šek Kout­ník. "Aby něja­ký pro­dukt zís­kal to­to ocenění, mu­sí spl­nit přís­ná kri­té­ria, např. co se tý­ká ino­va­ce, krea­ti­vi­ty, pro­ve­de­ní a vol­by ma­te­riá­lu. Jsme rá­di, že náš mo­ni­tor Phi­lips 275C5QHGSW zís­kal tak klad­né hod­no­ce­ní od po­ro­ty."

Lep­ší vý­kon ob­ra­zu, vy­šší pro­duk­ti­vi­ta

Pod­ma­ni­vý de­sign la­dí s vy­ni­ka­jí­cím vý­ko­nem ob­ra­zov­ky. Full HD za­ru­ču­je vel­mi os­trý ob­raz a tech­no­lo­gie AH-IPS LCD se sta­rá o ultra­ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úh­ly a skvě­lý ba­rev­ný kon­trast. Tech­no­lo­gie Flic­ker-Free za­se eli­mi­nu­je bli­ká­ní, kte­ré una­vu­je oči a po­de­pi­su­je se na pra­cov­ní pro­duk­ti­vitě.

Jed­no­du­ché ov­lá­dá­ní

Mo­ni­tor Am­big­low Plus Ba­se je vy­ba­ve­ný do­ty­ko­vým pá­sem pro vol­bu re­ži­mu a ba­rev s jed­no­du­chým ov­lá­dá­ním pok­le­pem či ges­tem. No­vý mo­ni­tor ob­sa­hu­je dal­ší chyt­ré tech­no­lo­gie od Phi­lip­su: fun­kce Smar­tCon­trast auto­ma­tic­ky up­ra­vu­je bar­vy a in­ten­zi­tu pod­sví­ce­ní pro lep­ší kon­trast u di­gi­tál­ních ob­rázků a vi­deí. K dis­po­zi­ci je i ús­por­ný eko­no­mic­ký re­žim. Fun­kce Smar­tI­ma­ge auto­ma­tic­ky roz­poz­ná, co uži­va­te­lé sle­du­jí, a na­bíd­ne mož­nos­ti pro vý­běr spe­ci­fic­ké­ho ap­li­kač­ní­ho re­ži­mu. 5ms fun­kce SmartRes­pon­se pak auto­ma­tic­ky nas­ta­vu­je čas od­ez­vy pro hra­ní her ne­bo přeh­rá­vá­ní vi­deí a od­stra­ňu­je tím chvění, zpož­ďo­vá­ní a roz­ma­zá­vá­ní ob­ra­zu. No­vý mo­ni­tor od Phi­lip­su na­bí­zí skvě­lý ob­raz a ži­vou po­dí­va­nou, kte­rá vy­nik­ne o to víc, když se pod­sta­vec Am­big­low Plus Ba­se ba­revně sla­dí s ob­ra­zov­kou.

No­vý Phi­lips 275C5QHGSW/00 bu­de k dis­po­zi­ci za­čát­kem lis­to­pa­du za ce­nu 10 990 Kč (389 EUR).

Ví­ce in­for­ma­cí o LCD mo­ni­to­rech na­lez­ne­te na: www.phi­lips.com/lcdmo­ni­torsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter