Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD pracujú so špičkovým výučbovým a prístrojovým vybavením

Fa­kul­ta zdra­vot­níc­tva TnUAD roz­ší­ri­la prís­tro­jo­vé vy­ba­ve­nie ako aj po­čet a roz­sah učeb­ných po­mô­cok o špič­ko­vé za­ria­de­nia, kto­ré bo­li za­kú­pe­né z pro­jek­tu s náz­vom „Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta Alexan­dra Dub­če­ka v Tren­čí­ne chce po­núk­nuť kva­lit­né a mo­der­né vzde­lá­va­nie", v rám­ci pod­prog­ra­mu Ino­vá­cia štu­dij­ných prog­ra­mov v cel­ko­vej hod­no­te pro­jek­tu v hod­no­te 1,7 mil. €.

Rek­tor uni­ver­zi­ty Jo­zef Ha­bá­nik pred­sta­vil na za­čiat­ku no­vé­ho aka­de­mic­ké­ho ro­ka no­vin­ky, kto­ré ča­ka­jú jej no­vých, aj sú­čas­ných štu­den­tov. Ok­rem po­te­šu­jú­cej sprá­vy o roz­ší­re­ní wi-fi na inter­ná­toch ide naj­mä o dopl­ne­nie rôz­nych la­bo­ra­tór­nych prís­tro­jov a štu­dij­ných po­mô­cok, kto­ré po­su­nú vý­uč­bu a vý­skum vý­raz­ne dop­re­du. „Na­šim cie­ľom je krok po kro­ku zvy­šo­vať kva­li­tu vý­uč­by. Vďa­ka to­mu­to pro­jek­tu sa nám po­da­ri­lo tak­po­ve­diac „dopl­niť prís­tro­jo­vý park" o no­vé me­ra­cie a di­ag­nos­tic­ké pr­vky. Ok­rem naj­nov­šie­ho prís­tro­ja EKG sme zís­ka­li aj špe­cia­li­ty pre ap­li­ko­va­ný vý­skum štu­den­tov. Nap­rík­lad ana­ly­zá­to­ry pre sta­no­ve­nie kon­cen­trá­cie lak­tá­tu, krea­ti­ní­nu v kr­vi, he­ma­to­lo­gic­ký ana­ly­zá­tor, prís­troj na elek­tro­lieč­bu, mag­ne­to­te­ra­piu, spi­ro­me­ter na me­ra­nie dý­cha­cích fun­kcií, špe­ciál­ny prís­troj na sní­ma­nie ak­ti­vi­ty sva­lo­vej čin­nos­ti, na sti­mu­lá­ciu ner­vo­vé­ho sys­té­mu, ale­bo do­kon­ca na tran­sder­mál­nu ap­li­ká­ciu lie­čiv - te­da po­dá­va­nie lie­čiv cez ko­žu. Fy­zio­te­ra­peu­tom, ale aj štu­den­tom os­tat­ných ak­re­di­to­va­ných zdra­vot­níc­kych prog­ra­mov u nás ze­fek­tív­ni­me vý­uč­bu aj no­vý­mi mo­del­mi sval­stva, kos­try, chr­bti­ce, špe­ciál­nym mo­de­lom sval­stva tvá­re, no má­me aj naj­nov­šie vý­uko­vé mo­de­ly pre tré­ning Heim­li­chov­ho ma­név­ra ale­bo do­kon­ca ciev­ko­va­nia, či si­mu­lá­tor na tré­ning po­dá­va­nia in­jek­cií", vy­svet­lil Jo­zef Ha­bá­nik.

Ok­rem množ­stva ďal­ších la­bo­ra­tór­nych a di­ag­nos­tic­kých prís­tro­jov za­uj­mú naj­mä fy­zio­te­ra­peu­tov naj­nov­šie prís­tro­je na di­ag­nos­ti­ku klen­by cho­did­la a po­dos­kop s po­la­ri­zo­va­ným svet­lom na di­ag­nos­ti­ku plo­chých nôh. Špe­cia­li­tou v no­vom vy­ba­ve­ní je súp­ra­va na si­mu­lá­ciu sta­ro­by. Ide o je­di­neč­nú po­môc­ku, umož­ňu­jú­cu nác­vik rôz­nych ro­lí a te­les­ných sta­vov sta­rých ľu­dí ako nap­rík­lad ne­dos­lý­cha­vosť, zhor­še­nie zra­ku, zhor­še­ná po­hyb­li­vosť v kĺboch, či stra­ta jem­nej mo­to­ri­ky. Tá­to súp­ra­va ob­sa­hu­je nap­rík­lad aj špe­ciál­ne ru­ka­vi­ce, kto­ré umož­ňu­jú nác­vik zhor­še­nia jem­nej mo­to­ri­ky, ale­bo tiež oku­lia­re s rôz­ny­mi šo­šov­ka­mi, kto­ré si­mu­lu­jú zhor­šu­jú­ci sa zrak, nap­rík­lad zhor­še­né vní­ma­nie fa­rieb, zú­že­né zor­né po­le, ale­bo za­stre­tý ob­raz. Štu­den­ti tak ma­jú mož­nosť dos­lo­va „ces­to­vať v ča­se" a vy­skú­šať si na vlas­tnej ko­ži, aké to je, byť sta­rý.

Na Fa­kul­te zdra­vot­níc­tva je mož­né štu­do­vať prog­ra­my: Ošet­ro­va­teľ­stvo, Fy­zio­te­ra­pia, La­bo­ra­tór­ne vy­šet­ro­va­cie me­tó­dy v zdra­vot­níc­tve a od bu­dú­ce­ho aka­de­mic­ké­ho ro­ka aj Ve­rej­né zdra­vot­níc­tvo.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter