Synology oznámilo vydanie oficiálnej verzie Surveillance Station 7.1

Spo­loč­nosť Syn­olo­gy® Inc dnes ozná­mi­la vy­da­nie ofi­ciál­nej ver­zie Sur­veillan­ce Sta­tion 7.1, kto­rá pri­ná­ša pre­mys­le­né a efek­tív­ne fun­kcie vrá­ta­ne pod­po­ry RTSP pro­to­ko­lu (Real-Ti­me Strea­ming Pro­to­col), pod­po­ry mul­ti­cast re­ži­mu, vy­no­ve­né upo­zor­ne­nia a no­ti­fi­ká­cie. Vý­sled­kom je eš­te lep­šia pou­ží­va­teľ­ská skú­se­nosť a jed­no­duch­šia ob­slu­ha.

"V tej­to ver­zii sme sa sús­tre­di­li na zop­ti­ma­li­zo­va­nie vý­ko­nu pro­duk­tu Sur­veillan­ce Sta­tion a pri­ná­ša­me pod­po­ru pre no­vú ver­ziu ON­VIF pro­to­ko­lu. Na­šim cie­ľom je po­núk­nuť naj­lep­šie rie­še­nie doh­ľa­do­vé­ho cen­tra pre na­šich zá­kaz­ní­kov, kto­ré bu­de na­vy­še jed­no­du­ché na ob­slu­hu," po­ve­dal Chad Chiang, pro­duk­to­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti Syn­olo­gy Inc. "A ra­di by sme aj tou­to ces­tou vy­jad­ri­li na­šu vďa­ku všet­kým be­ta tes­te­rom, kto­rý do­po­moh­li vy­tvo­riť na zá­kla­de ich spät­ných vä­zieb eš­te lep­šie a bez­peč­nej­šie doh­ľa­do­vé rie­še­nie."

Sur­veillan­ce Sta­tion 7.1 pri­chá­dza s nas­le­dov­ný­mi no­vin­ka­mi:

Ÿ RTSP pro­to­kol pre efek­tív­nej­ší doh­ľad: RTSP pro­to­kol zvy­šu­je vý­kon pri vi­deo strea­min­gu, po­nú­ka ply­nu­lej­ší náh­ľad pri sle­do­va­ní ka­mier v Sur­veillan­ce Sta­tion ale­bo DS cam (pre za­ria­de­nia iOS). Na­vy­še, vý­vo­já­ri mô­žu vy­užiť pod­po­ru RTSP pro­to­ko­lu na in­teg­rá­ciu vi­deo strea­mov do ap­li­ká­cií tre­tích strán.

Ÿ Mul­ti­cast zvy­šu­je efek­tív­nosť vy­uži­tia šír­ky pás­ma pri via­ce­rých sce­ná­roch: Pod­po­ra re­ži­mu mul­ti­cast re­du­ku­je vy­ťa­že­nie za­ria­de­ní a zá­ro­veň šet­rí šír­ku pás­ma v prí­pa­de, že je Sur­veillan­ce Sta­tion na­sa­de­ný v pros­tre­dí, kde si via­ce­ro klien­tov pre­ze­rá rov­na­ké zdro­je vi­dea. V praxi to zna­me­ná, že via­ce­ro bez­peč­nos­tných pra­cov­ní­kov mô­že na­raz sle­do­vať rov­na­ký ži­vý náh­ľad na rôz­nych pra­cov­ných sta­ni­ciach a to bez to­ho, aby mal ten­to sce­nár ne­ga­tí­vy do­pad na sie­ťo­vý vý­kon.

Ÿ Vy­lep­še­né upo­zor­ne­nia a no­ti­fi­ká­cie po­nú­ka­jú eš­te lep­ší cel­ko­vý preh­ľad: V prí­pa­de veľ­kých in­šta­lá­cií s pou­ži­tím sto­viek ka­mier mô­že byť pos­tup­ná kon­tro­la jed­not­li­vých ka­mier zdĺha­vá a nee­fek­tív­na. Vďa­ka vy­lep­še­niam, kto­ré Syn­olo­gy reali­zo­va­lo pod ka­po­tou pro­duk­tu po­nú­ka te­raz Sur­veillan­ce Sta­tion no­vý spô­sob hro­mad­né­ho mo­ni­to­rin­gu. Upo­zor­ne­nia v rám­ci Li­ve View Ana­ly­tics po­nú­ka­jú preh­ľad­ný zoz­nam upo­zor­ne­ní všet­kých ka­mier, kto­ré nie sú za­hr­nu­té v Li­ve View náh­ľa­de. Uda­los­ti a upo­zor­ne­nia je mož­né pria­mo pre­niesť na E-ma­pu, tak­že doh­ľa­do­vý pra­cov­ník má rých­ly prís­tup k umies­tne­niu da­nej ka­me­ry a mož­né­ho bez­peč­nos­tné­ho in­ci­den­tu.

Ÿ Sta­bil­ný a ro­bust­ný CMS: Sur­veillan­ce Sta­tion 7.1 zvy­šu­je rých­losť, akou sú upo­zor­ne­nia, uda­los­ti a sa­mot­né nah­ráv­ky pre­ná­ša­né z nah­rá­va­cie­ho za­ria­de­nia, a to vďa­ka op­ti­ma­li­zá­cii da­ta­bá­zo­vej štruk­tú­ry a pri­da­niu de­di­ko­va­né­ho viac­zlož­ko­vé­ho spo­je­nia me­dzi hos­ti­teľ­ským za­ria­de­ním a server­om.

Ÿ Pod­po­ra ON­VIF pre eš­te väč­šiu flexibi­li­tu: Sur­veillan­ce Sta­tion po­nú­ka pod­po­ru množ­stva ka­mier, av­šak s no­vou ver­ziou a pod­po­rou ON­VIF Pro­fi­le G pri­chá­dza doh­ľa­do­vé cen­trum s eš­te väč­ším por­tfó­liom pod­po­ro­va­ných pro­duk­tov. V po­rov­na­ní s ON­VIF 2.4 po­nú­ka nov­ší štan­dard ďal­šie fun­kcie vrá­ta­ne mož­nos­ti otá­ča­nia či za­os­tro­va­nia. Fun­kcia ON­VIF Search eš­te viac uľah­ču­je vy­hľa­dá­va­nie pod­po­ro­va­ných ON­VIF ka­mier v sie­ti. Vo vý­sled­ku tak má pou­ží­va­teľ eš­te väč­šiu flexibi­li­tu a sa­mot­ná in­šta­lá­cia je eš­te jed­no­duch­šia.

Pre viac in­for­má­cií oh­ľa­dom Sur­veillan­ce Sta­tion 7.1, pro­sím nav­štív­te www.syn­olo­gy.com/sur­veillan­ce

Dos­tup­nosť

Sur­veillan­ce Sta­tion 7.1 je dos­tup­ný bez­plat­ne v rám­ci Syn­olo­gy Pac­ka­ge Cen­ter a sú­čas­ťou ba­le­nia sú dve li­cen­cie na IP ka­me­ry bez aké­ho­koľ­vek dop­lat­ku. Zoz­nam pod­po­ro­va­ných mo­de­lov:

Ÿ 16-se­ries: RS18016xs+, RS2416(RP)+, DS416, DS216play, DS216se

Ÿ 15-se­ries: RC18015xs+, RS815(RP)+, RS815, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, DS715, DS415+, DS415play, DS215+, DS215j, DS115, DS115j

Ÿ 14-se­ries: RS3614xs+, RS3614(RP)xs, RS2414(RP)+, RS814(RP)+, RS814, DS414, DS414slim, DS414j, DS214+, RS214, DS214, DS214play, DS214se, DS114

Ÿ 13-se­ries: RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, DS413, DS413j, DS213+, DS213, DS213j, DS213air

Ÿ 12-se­ries: DS3612xs, RS3412(RP)xs, RS2212(RP)+, DS1812+, DS1512+, RS812+, RS812, DS712+, DS412+, RS212, DS212+, DS212, DS212j, DS112+, DS112, DS112j

Ÿ 11-se­ries: DS3611xs, RS3411(RP)xs, DS2411+, RS2211(RP)+, DS1511+, RS411, DS411+II, DS411+, DS411, DS411j, DS411slim, DS211+, DS211, DS211j, DS111

Ÿ 10-se­ries: DS1010+, RS810(RP)+, DS410, DS410j, DS710+, DS210+, DS210j, DS110+, DS110jOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter