Huawei je 3. najväčší výrobca smartfónov a záujem o prémiové modely rastie

Huawei Con­su­mer Bu­si­ness Group ozná­mi­la pre­daj­né vý­sled­ky za 3. kvar­tál ro­ku 2015 a hlá­si pok­ra­ču­jú­ci rast do­dá­vok smar­tfó­nov. Tre­ti­nu tých­to do­dá­vok pred­sta­vu­jú za­ria­de­nia Huawei stred­nej a pré­mio­vej trie­dy, čo je o se­dem per­cen­tuál­nych bo­dov viac ako v pred­chá­dza­jú­com kvar­tá­li. Do­dáv­ky smar­tfó­nov Huawei do Euró­py me­dzi­roč­ne vzrást­li o 98 %, do Af­ri­ky a na Stred­ný vý­chod o 70 %. Huawei je 3. naj­väč­ším sve­to­vým vý­rob­com smar­tfó­nov, líd­rom na tr­hu smar­tfó­nov v Čí­ne a 88. naj­cen­nej­šou sve­to­vou znač­kou (Inter­brand).

Do­dáv­ky smar­tfó­nov Huawei ras­tú me­dzi­roč­ne o 63 %

Cel­ko­vý po­čet do­da­ných smar­tfó­nov Huawei za pos­led­né tri me­sia­ce (do 30. sep­tem­bra 2015) do­sia­hol 27,4 mi­lió­na ku­sov. To pred­sta­vu­je 63 % me­dzi­roč­ný ná­rast. Pre po­rov­na­nie, v ce­lom od­vet­ví je pre rok 2015 oča­ká­va­ný me­dzi­roč­ný ná­rast 9,3 %.

„Štvrťroč­né vý­sled­ky jas­ne uka­zu­jú ús­pech na­šej stra­té­gie ras­tu," po­ve­dal Ri­chard Yu, CEO Huawei Con­su­mer BG. „Sme sku­toč­ne hr­dí na rých­ly rast pre­da­ja mi­mo úze­mia Čí­ny a na stá­le vy­šší do­pyt po na­šich za­ria­de­niach stred­nej a pré­mio­vej trie­dy. Sme pres­ved­če­ní, že tým­to tem­pom do­ká­že­me do kon­ca ro­ku do­siah­nuť náš cieľ - 100 mi­lió­nov pre­da­ných za­ria­de­ní."

Me­dzi­roč­ný rast do­dá­vok smar­tfó­nov do Euró­py o 98 %

Do­dáv­ky smar­tfó­nov Huawei v Euró­pe vzrást­li me­dzi­roč­ne o 98 %, v re­gió­noch Stred­né­ho vý­cho­du a v Af­ri­ke o 70 %. Di­ví­zia Con­su­mer BG sa te­ší znač­né­mu ús­pe­chu tak­tiež na do­má­com (čín­skom) tr­hu, kde hlá­si me­dzi­roč­ný ná­rast do­dá­vok o 81 %.

Ras­tú­ci zá­ujem o high-end mo­de­ly Huawei

Kon­krét­ne vý­sled­ky Huawei v ob­las­ti pré­mio­vých in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov pou­ka­zu­jú na stá­le ras­tú­ci zá­ujem pou­ží­va­te­ľov. Od uve­de­nia na tr­hu do­siah­li do­dáv­ky smar­tfó­nov Ma­te 7 šesť a pol mi­lió­na ku­sov, mo­de­lu P7 se­dem a pol mi­lió­na ku­sov a P8 šty­ri mi­lió­ny ku­sov. Huawei Ma­te S, naj­nov­šia vlaj­ko­vá loď uve­de­ná na trh v sep­tem­bri toh­to ro­ku, je dos­tup­ný vo viac ako 48 kra­ji­nách sve­ta. Uve­de­ním ver­zie Ma­te S „Ro­se Gold" si spot­re­bi­teľ­ská di­ví­zia Huawei sľu­bu­je roz­ší­re­nie po­ve­do­mia o znač­ke aj me­dzi spot­re­bi­teľ­mi žen­ské­ho poh­la­via.

Po­pu­la­ri­ta stred­ných a pré­mio­vých mo­de­lov Huawei v Euró­pe

Vy­so­ký do­pyt po smar­tfó­noch stred­nej a naj­vyš­šej trie­dy je zre­teľ­ný tak­tiež v Euró­pe. Nap­rík­lad v Špa­nielsku pok­rý­va­jú za­ria­de­nia Huawei 12,4 % tr­hu so smar­tfón­mi a 45,7 % tr­hu s high-end za­ria­de­nia­mi (v ce­no­vej hla­di­ne 400 ÷ 500 Eur). Vý­raz­né ús­pe­chy za­zna­me­ná­va Huawei tak­tiež v Ta­lian­sku, kde si dr­ží 10,9 % po­diel na tr­hu smar­tfó­nov a 27,9 % po­diel na tr­hu high-end za­ria­de­ní.

3. naj­väč­ší vý­rob­ca smar­tfó­nov v pr­vom polro­ku 2015

Pod­ľa ak­tuál­nej sprá­vy agen­tú­ry GFK sa spo­loč­nosť Huawei v ob­do­bí od ja­nuá­ra do augus­ta ro­ku 2015 umies­tni­la me­dzi tro­mi naj­väč­ší­mi sve­to­vý­mi vý­rob­ca­mi smar­tfó­nov a to s tr­ho­vým po­die­lom 9,5 %.

Lí­der čín­ske­ho tr­hu s po­die­lom 15,2 %

Na čín­skom tr­hu je Huawei s tr­ho­vým po­die­lom 15,2 % (sep­tem­ber 2015) na­ďa­lej líd­rom. Me­dzi troch naj­väč­ších vý­rob­cov smar­tfó­nov pat­rí Huawei, pod­ľa poč­tu do­da­ných ku­sov, ok­rem iné­ho aj v Aus­trá­lii, Bel­gic­ku, Ta­lian­sku, Por­tu­gal­sku, Špa­nielsku, Švaj­čiarsku a na No­vom Zé­lan­de.

1. čín­ska spo­loč­nosť v Top 100 Best Glo­bal Brand 2015

V ok­tób­ri 2015 bo­la spo­loč­nosť Huawei oce­ne­ná uve­de­ním v zoz­na­me Top 100 naj­lep­ších ce­los­ve­to­vých zna­čiek 2015 (Top 100 Best Glo­bal Brand list for 2015) spo­loč­nos­ti Inter­brand, kde Huawei ob­sa­dil 88. Po­zí­ciu. V pred­chá­dza­jú­com ro­ku spo­loč­nosť Huawei do­siah­la umies­tne­nie v tom­to reb­ríč­ku ako pr­vá čín­ska znač­ka vô­bec.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te Huawei na con­su­mer.huawei.com/sk/Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter