V 4G sieti od O2 surfujú zákazníci už aj v Trnave

Zá­kaz­ní­ci O2 ži­jú­ci v Tr­na­ve mô­žu od dnes vo svo­jich smar­tfó­noch a tab­le­toch vy­uží­vať su­per rých­ly 4G inter­net. Ope­rá­tor dneš­ným dňom od­štar­to­val ko­mer­čnú pre­vádz­ku 4G sie­te v ce­lom mes­te a svo­jim zá­kaz­ní­kom tak pri­ná­ša mož­nosť sťa­ho­vať dá­ta prie­mer­nou rých­los­ťou oko­lo 25 Mbps a od­osie­lať ich prie­mer­nou rých­los­ťou oko­lo 15 Mbps.

„Dneš­kom štar­tu­je­me pos­ky­to­va­nie dá­to­vých slu­žieb na vlas­tnej naj­mo­der­nej­šej 4G sie­ti v ďal­šom mes­te na Slo­ven­sku. V roz­ši­ro­va­ní pok­ry­tia naj­rý­chlej­šou mo­bil­nou sie­ťou pok­ra­ču­je­me aj na­ďa­lej. Už ten­to rok bu­dú môcť v 4G sur­fo­vať oby­va­te­lia 13 naj­väč­ších miest na Slo­ven­sku, čím pok­ry­je­me 25%Do kon­ca bu­dú­ce­ho ro­ka chce­me pok­ry­tie tou­to sie­ťou zvý­šiť až na tak­mer 60 % po­pu­lá­cie,"uvie­dol Pe­ter Ga­žík, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ O2.

4G od O2 je pre všet­kých, bez príp­lat­kov a bez via­za­nos­ti

Na to, aby moh­li zá­kaz­ní­ci O2 vy­uží­vať rých­ly 4G inter­net, si ne­mu­sia nič ak­ti­vo­vať, ani pla­tiť ďal­šie pop­lat­ky. Jed­no­du­cho sta­čí byť v pok­ry­tí 4G sie­ťou od O2 a mať LTE SIM kar­tu a k to­mu mo­bil­ný te­le­fón ale­bo tab­let schop­né v 4G sie­ti pra­co­vať. Ove­re­nie, či má zá­kaz­ník LTE SIM kar­tu je veľ­mi jed­no­du­ché, sta­čí pos­lať bez­plat­nú SMS na 99 222 v tva­re 4G. Vý­me­na SIM kar­ty je zdar­ma, už dnes má viac ako 50 % zá­kaz­ní­kov ope­rá­to­ra má SIM kar­tu schop­nú pra­co­vať v 4G (USIM). Zá­kaz­ní­ci ma­jú na vý­ber množ­stvo mo­bil­ných za­ria­de­ní - už dnes je kaž­dý tre­tí te­le­fón, kto­rý si kú­pia O2 zá­kaz­ní­ci, kom­pa­ti­bil­ný so 4G. Zá­kaz­ní­ko­vi nás­led­ne sta­čí, keď bu­de mať ak­ti­vo­va­ný aký­koľ­vek dá­to­vý ba­lí­ček ale­bo bu­de mať prog­ram, kto­ré­ho sú­čas­ťou sú aj dá­ta. O2 pos­tup­ne umož­ní všet­kým za­ria­de­niam schop­ným pra­co­vať v 4G re­ži­me pri­po­jiť sa do vlas­tnej O2 4G sie­te.

Pre sur­fo­va­nie v 4G je ideál­nym rie­še­ním ak­ti­vá­cia dá­to­vé­ho ba­líč­ka

V sú­vis­los­ti so za­pnu­tím 4G sie­te v uve­de­nej lo­ka­li­te chce O2 upo­zor­niť naj­mä zá­kaz­ní­kov, kto­rí si za­kú­pi­li v pos­led­nom ča­se smar­tfón, že pod­stat­ným zrý­chle­ním sie­te mô­že na­rásť aj ich dá­to­vá pre­vádz­ka. Väč­ši­na smar­tfó­nov sa in­ten­zív­ne pri­pá­ja na inter­net a ne­mu­sí to byť len inter­ne­to­vý pre­hlia­dač spus­te­ný zá­kaz­ní­kom, ale aj spo­je­nie so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi, či syn­chro­ni­zá­cia e-mai­lov. Ideál­nym rie­še­ním pre vy­uží­va­nie inter­ne­tu v mo­bi­le je ak­ti­vá­cia dá­to­vé­ho ba­líč­ka. Zá­kaz­ní­ci tak bu­dú môcť svo­je za­ria­de­nia vy­uží­vať na pl­no a po­hodl­ne.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter