SecTec a Kaspersky Lab ochránia aj vašu spoločnosť

Spo­loč­nosť Sec­Tec, a.s., dis­tri­bú­tor s pri­da­nou hod­no­tou pô­so­bia­ci v ob­las­ti IT, uzat­vo­ri­la spo­lup­rá­cu s líd­rom v bez­peč­nos­tných IT rie­še­niach, spo­loč­nos­ťou Kas­per­ky Lab. Zá­kla­dom tej­to spo­lup­rá­ce je roz­voj par­tner­skej sie­te na Slo­ven­sku a roz­ší­re­nie po­nu­ky o por­tfó­lio slu­žieb a pro­duk­tov pre stred­né a veľ­ké pod­ni­ky.

Ky­ber­ne­tic­ké úto­ky sú čo­raz viac ak­tuál­nej­šou té­mou a ich ri­zi­ko má stú­pa­jú­cu ten­den­ciu. Pre­to­že sa IT prie­my­sel stal vo sve­te dô­le­ži­tým, od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti IT bez­peč­nos­ti zís­ka­li dvak­rát tak veľ­kú vá­hu.

V Kas­per­sky Lab pros­tre­diu ky­ber­ne­tic­kých hro­zieb ro­zu­me­jú a ich od­bor­ní­ci ma­jú nes­po­čet­né množ­stvo zna­los­tí a skú­se­nos­tí v ob­las­ti de­tek­cie a neut­ra­li­zá­cie všet­kých fo­riem škod­li­vých prog­ra­mov. „Pre­to som veľ­mi rád, že si mô­že­me do náš­ho por­tfó­lia pri­pí­sať tak vý­raz­nú spo­loč­nosť ako je Kas­per­sky Lab, a že sa mô­že­me po­die­ľať na dis­tri­bú­cii jej ús­peš­ných pro­duk­tov na slo­ven­skom tr­hu. Ve­rím, že na­šim spo­loč­ným úsi­lím a od­bor­ný­mi zna­los­ťa­mi či skú­se­nos­ťa­mi do­ká­že­me pris­pieť k zní­že­niu ky­ber­ne­tic­kých hro­zieb, kto­ré sa roz­vo­jom IT stá­va­jú glo­bál­nym prob­lé­mom", uvie­dol Ma­rek Král, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Sec­Tec.

„Spo­lup­rá­cou so spo­loč­nos­ťou Sec­Tec vý­raz­ne po­sil­ní­me na­še pos­ta­ve­nie na Slo­ven­sku a ich ob­chod­ným par­tne­rom po­núk­ne­me na­še uni­kát­ne por­tfó­lio en­terpri­se pro­duk­tov a slu­žieb. Napr. sof­tvé­ro­vú ochra­nu pro­ti DDoS úto­kom, An­ti-APT rie­še­nie, In­dus­trial Pro­tec­tion vrá­ta­ne za­bez­pe­če­nia SCA­DA, En­terpri­se En­dpoint Se­cu­ri­ty a mno­ho ďal­ších. Ob­chod­ný mo­del Kas­per­sky Lab je čis­to par­tner­ský, pre­to je pre nás kľú­čo­vé mať v kaž­dej kra­ji­ne dis­tri­bú­to­ra s reál­nou pri­da­nou hod­no­tou a cer­ti­fi­ko­va­ných pre­daj­cov, kto­rí na­še rie­še­nie kva­lit­ne pred­sta­ví ich zá­kaz­ní­kom", uvie­dol Ján Se­ke­ra, re­gio­nál­ny ma­na­žér spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter