Brána ZyXEL UAG50 – all in one riešenie Wi-Fi pre zákazníkov kaviarní a barov

No­vá prís­tu­po­vá brá­na kom­bi­nu­je Wi-Fi hot­spot s ter­mál­nou tla­čiar­ňou prih­la­so­va­cích úda­jov a nás­tro­jov na sprá­vu sie­te.

Pri­po­je­nie k inter­ne­tu cez Wi-Fi je dnes v reš­tau­rá­ciách, ka­viar­ňach či ba­roch sa­moz­rej­mos­ťou, av­šak pre pre­vádz­ko­va­te­ľa tých­to pod­ni­kov nie je pos­ky­to­va­nie tej­to služ­by cel­kom bez sta­ros­tí. Pre­dov­šet­kým mu­sia za­is­tiť ochra­nu svo­jej sie­te pred neop­ráv­ne­ným prís­tu­pom a vy­čer­pa­ním dos­tup­nej šír­ky pás­ma bez­oh­ľad­ný­mi uží­va­teľ­mi.

Všet­ky ús­ka­lia pos­ky­to­va­nia Wi-Fi pri­po­je­nia zá­kaz­ní­kom rie­ši no­vá prís­tu­po­vá brá­na ZyXEL UAG50, za­ria­de­nie ty­pu „všet­ko v jed­nom", kto­ré sa ako hot­spot pos­ta­rá o pok­ry­tie pries­to­rov Wi-Fi sig­ná­lom a zá­ro­veň ria­di prís­tu­po­vé op­ráv­ne­nia jed­not­li­vých klien­tov, vrá­ta­ne ochra­ny sie­te pred zneu­ží­va­ním.

Pre vy­ge­ne­ro­va­nie uží­va­teľ­ské­ho úč­tu a vy­tla­če­nia lís­tku s prís­tu­po­vý­mi údaj­mi k sie­ti sta­čí ob­slu­he stla­čiť na prís­tu­po­vej brá­ne, umies­tne­nej nap­rík­lad za ba­ro­vým pul­tom, je­di­né tla­čid­lo. Na zá­kla­de kon­fi­gu­rá­cie je mož­né tak­to vy­tvá­rať rôz­ne ty­py úč­tov (nap­rík­lad s ča­so­vým ob­me­dze­ním) ale­bo aj uží­va­teľ­ské úč­ty a pla­te­ným prís­tu­pom (vrá­ta­ne mož­nos­ti on-li­ne pla­tieb za pri­po­je­nie).

Brá­na ZyXEL UAG50 pod­po­ru­je sú­čas­né pri­po­je­nie až 50 uží­va­te­ľov, pri­čom kaž­dé­mu z nich pos­kyt­ne vy­so­ko kva­lit­ný prís­tup k inter­ne­tu cez Wi-Fi s rov­na­kou šír­kou pás­ma. Bez nut­nos­ti pou­ži­tia do­da­toč­ných an­tén či ďal­ších sie­ťo­vých za­ria­de­ní pok­ry­je ZyXEL UAG50 bež­ne veľ­ké reš­tau­rač­né, ka­via­ren­ské či ba­ro­vé pries­to­ry sig­ná­lom Wi-Fi v pás­me 2,4 GHz (802.11b/g/n) s dá­to­vou prie­pus­tnos­ťou cez 80 Mb/s.

„Zvyk­li sme si na dos­tup­nosť Wi-Fi prak­tic­ky kde­koľ­vek, bez to­ho, aby sa sta­ra­li o tech­no­ló­gie v po­za­dí. Vďa­ka brá­ne ZyXEL UAG50 sa o tech­no­lo­gic­kú strán­ku pos­ky­to­va­nia Wi-Fi svo­jim zá­kaz­ní­kom ne­bu­dú mu­sieť sta­rať ani pre­vádz­ko­va­te­lia reš­tau­rá­cií či ba­rov. Na­viac bu­dú schop­ní veľ­mi ľah­ko viesť prís­tup svo­jich zá­kaz­ní­kov k inter­ne­tu - či už za­dar­mo, ale­bo za pop­la­tok," ho­vo­rí Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE, ZyXEL.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter