Uber vám na zavolanie dovezie mačiatka!

V uto­rok 27. 10. 2015 me­dzi 11:00 a 16:00 hod. si bu­de môcť kaž­dý pou­ží­va­teľ ap­li­ká­cie Uber v Bra­tis­la­ve na 15 mi­nút ob­jed­nať Uber­KIT­TENS - ma­čiat­ka pria­mo do kan­ce­lá­rie. Sta­čí si za­pnúť ap­li­ká­ciu, služ­bu nas­ta­viť na Uber­KIT­TENS a potvr­diť.

V Bra­tis­la­ve si už ten­to uto­rok bu­de môcť kaž­dý za­vo­lať ma­čiat­ka do kan­ce­lá­rie je­di­ným do­ty­kom na smar­tfó­ne. Umož­ní to služ­ba Uber­KIT­TENS, kto­rá je prip­ra­ve­ná v spo­lup­rá­ci s ob­čian­skym zdru­že­ním Slo­ven­ská alian­cia ochran­cov zvie­rat (SAOZ). Uber na Slo­ven­sku chce tou­to for­mou po­môcť vy­zbie­rať fi­nan­čné pros­tried­ky pre SAOZ a ma­čiat­kam náj­sť no­vý do­mov. Tak­to vy­zbie­ra­né fi­nan­čné pros­tried­ky bu­dú pou­ži­té pre útul­ky, ka­ran­tén­ne sta­ni­ce a zvie­ra­tá, kto­ré sú umies­tne­né v do­čas­ných opa­te­rách, a to naj­mä na prep­la­te­nie ve­te­ri­nár­nych nák­la­dov a kr­mi­va.

Ako si ob­jed­nať Uber­KIT­TENS? Sta­čí ot­vo­riť ap­li­ká­ciu Uber, nas­ta­viť služ­bu na Uber­KIT­TENS a ob­jed­nať si ma­čiat­ka. Ak bu­dú chl­pa­té kl­bká dos­tup­né, mô­že­te sa vy a va­ši ko­le­go­via s ni­mi 15 mi­nút maz­nať. Mož­no sa pop­ri­tom niek­to roz­hod­ne uro­biť z ma­čiat­ka svoj­ho tr­va­lé­ho spo­loč­ní­ka. Služ­ba je ur­če­ná naj­mä pre kan­ce­lá­rie, aby ma­čiat­ka uro­bi­li ra­dosť čo naj­väč­šie­mu poč­tu ľu­dí. Všet­ky náv­šte­vy ma­čia­tok sa us­ku­toč­nia pod od­bor­ným doh­ľa­dom a za sprie­vo­du zá­stup­cu z ob­čian­ske­ho zdru­že­nia SAOZ. S ním sa zá­ujem­co­via bu­dú môcť po­roz­prá­vať, po­ra­diť, ale i do­hod­núť adop­ciu kon­krét­ne­ho ma­čiat­ka. Pred sa­mot­ným ob­jed­na­ním ma­čia­tok by bo­lo vhod­né uis­tiť sa, že ve­de­nie spo­loč­nos­ti s tou­to ak­ti­vi­tou súh­la­sí, a že ma­čiat­ka nes­pô­so­bia ni­ko­mu žiad­ne aler­gic­ké kom­pli­ká­cie. Uber­KIT­TENS si už vo sve­te zís­ka­li ti­sí­ce priaz­niv­cov, kto­rí pos­kyt­li ma­čiat­kam no­vý do­mov. „Aj z toh­to dô­vo­du oča­ká­va­me, že o služ­bu Uber­KIT­TENS bu­de veľ­ký zá­ujem aj v Bra­tis­la­ve, av­šak na­še mož­nos­ti sú li­mi­to­va­né, pre­to pro­sí­me všet­kých zá­ujem­cov o po­cho­pe­nie a tr­pez­li­vosť," uvie­dol Ma­tej Be­ňuš­ka, Mar­ke­ting Ma­na­ger, Uber Bra­tis­la­va.

Služ­ba Uber­KIT­TENS bu­de spop­lat­ne­ná su­mou 15 eur a fi­nan­čné pros­tried­ky bu­dú pri­pí­sa­né pria­mo na účet SAOZ.

Viac in­for­má­cií na:  newsroom.uber.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter