Smartfón Lenovo A6010 – pohybujte sa vo svojom vlastnom rytme

Mul­ti­me­diál­ny vý­kon spo­je­ný s vy­so­kou hod­no­tou

Spo­loč­nosť Le­no­vo dňa 22. ok­tób­ra 2015 ozná­mi­la uve­de­nie no­vé­ho smar­tfó­nu navr­hnu­té­ho pre mi­lov­ní­kov vi­dea a hud­by s oh­ľa­dom na vý­kon aj pe­ňa­žen­ku. Po­nú­ka úro­veň vý­kon­nos­ti, kto­rá kon­ku­ru­je ove­ľa drah­ším smar­tfó­nom. Le­no­vo A6010, kto­rý obo­ha­cu­je sé­riu A, vďa­ka tech­no­ló­gii LTE tak zna­me­ná maximál­ny zá­ži­tok z hra­nia hier i po­ze­ra­nia vi­deí.

Smar­tfón stvo­re­ný pre všet­kých mi­lov­ní­kov hud­by a mul­ti­mé­dií

Smar­tfón Le­no­vo A6010 prek­va­pí svo­jou vy­uži­teľ­nos­ťou, po­te­ší vy­lep­še­ným zvu­kom a sluš­ným dis­ple­jom.

A6010_White_Standard_01.jpg

Vďa­ka to­mu­to smar­tfó­nu oži­jú va­še ob­ľú­be­né sklad­by, vi­deá a fo­tog­ra­fie, kto­ré si mô­že­te vy­chut­nať na ši­ro­kom 5,0-pal­co­vom HD dis­ple­ji. Pohl­cu­jú­ca tech­no­ló­gia Dol­by At­mos® a dva rep­ro­duk­to­ry za­ru­ču­jú realis­tic­ké po­da­nie zvu­ku. Te­raz tak bu­de­te mať „mies­to hneď v pr­vom ra­de" - skve­lý zvuk aj ob­raz ako na dla­ni. Vďa­ka špič­ko­vé­mu, spo­ľah­li­vé­mu a ply­nu­lé­mu vý­ko­nu 64-bi­to­vé­ho pro­ce­so­ra Qual­comm® Snap­dra­gon™ s rých­lou od­oz­vou a pri­po­je­ním LTE už na­vy­še nes­tra­tí­te ryt­mus. Vy­lep­še­ný mo­dul 4G LTE umož­ňu­je os­tať v spo­je­ní so všet­kým, na čom vám zá­le­ží s rých­los­ťou až 150 MB/s. Jed­no­du­cho po­ve­da­né - maximál­ny vý­kon s mi­ni­mál­nym do­pa­dom na va­šu pe­ňa­žen­ku.

Le­no­vo A6010 dis­po­nu­je pred­ným 5 Mpx fo­toa­pa­rá­tom s pev­ným za­os­tre­ním, no nes­kla­me ani za­dný 13 Mpx fo­toa­pa­rát s auto­ma­tic­kým za­os­tre­ním a LED bles­kom. Svo­je fo­tog­ra­fie a vi­deá si na­vy­še spo­ľah­li­vo ulo­ží­te vďa­ka 2 GB RAM s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia až o 32 GB. A6010 pos­ky­tu­je fun­kciu DUAL SIM, čím ten­to te­le­fón mô­že pod­po­ro­vať dve rôz­ne služ­by mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Oce­ní­te to, ak chce­te spo­jiť prá­cu a zá­ba­vu do jed­né­ho za­ria­de­nia, ale­bo ra­di a čas­to ces­tu­je­te.

A6010_White_Standard_03.jpg

To naj­lep­šie z ap­li­ká­cií

Rov­na­ko, ako vy­ba­ve­nosť pré­mio­vý­mi LE­NO­VO ap­li­ká­cia­mi SHA­REit (umož­ní bez­drô­to­vo zdie­ľať sú­bo­ry bez pop­lat­kov a pri­po­je­nia k sie­ti WiFi), Se­cu­ri­ty (te­le­fón zrých­li a ochrá­ni ho pred ví­rus­mi), SYN­Cit (umož­ní zá­lo­ho­vať a ob­no­viť kon­tak­ty, sprá­vy SMS a den­ní­ky ho­vo­rov), ten­to smar­tfón ob­sa­hu­je ce­lý rad ap­li­ká­cií od spo­loč­nos­ti Goog­le, kto­ré vďa­ka vý­kon­né­mu a ener­ge­tic­ky ús­por­né­mu pro­ce­so­ru fun­gu­jú bez naj­men­šie­ho za­vá­ha­nia.

Ce­na a dos­tup­nosť

Le­no­vo smar­tfón A6010 bu­de na Slo­ven­sku dos­tup­ný od no­vem­bra pros­tred­níc­tvom ob­chod­ných par­tne­rov spo­loč­nos­ti Le­no­vo. Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na pre A6010 je 169 EUR s DPH.

A6010_White_Standard_02.jpg

Ce­ny ne­zahŕňa­jú pop­lat­ky za do­ru­če­nie, mô­žu sa zme­niť bez pred­chá­dza­jú­ce­ho upo­zor­ne­nia a sú via­za­né sa špe­ci­fic­ké pod­mien­ky. Ce­ny pre­daj­cov sa mô­žu lí­šiť. Ce­na ne­zahŕňa všet­ky pro­pa­go­va­né pr­vky a vlas­tnos­ti. Všet­ky po­nu­ky zá­vi­sia od dos­tup­nos­ti. Pro­duk­ty mô­žu byť dos­tup­né len na vy­bra­ných tr­hoch. Le­no­vo si vy­hra­dzu­je prá­vo na zme­nu pro­duk­to­vej po­nu­ky a špe­ci­fi­ká­cií, a to ke­dy­koľ­vek a bez upo­zor­ne­nia.

Zdroj: LenovoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter