Americká spoločnosť QAD udelila Minerve licenciu na priame poskytovanie ERP QAD v cloude

Mi­ner­va ozna­mu­je, že preš­la ná­roč­ným audi­tom od ame­ric­ké­ho ven­do­ra ERP QAD a ako QAD par­tner zís­ka­la ce­los­ve­to­vo pr­vú li­cen­ciu na pre­vádz­ko­va­nie clou­do­vej služ­by: QAD En­terpri­se Cloud by Mi­ner­va vo vlas­tnom dá­to­vom cen­tre.

Na zá­kla­de dl­ho­do­bé­ho par­tner­stva a kva­lit­ných slu­žieb Mi­ner­vy sa spo­loč­nosť QAD roz­hod­la Mi­ner­ve ude­liť pr­vú ce­los­ve­to­vú li­cen­ciu QAD En­terpri­se cloud by Mi­ner­va. Ten­to typ li­cen­cie op­ráv­ňu­je Mi­ner­vu ako par­tne­ra QAD pos­ky­to­vať pria­mo rov­na­kú clou­do­vú služ­bu ako ce­los­ve­to­vo pos­ky­to­va­la vý­hrad­ne spo­loč­nosť QAD vo svo­jich dá­to­vých cen­trách. Aj keď Mi­ner­va dl­ho­do­bo pos­ky­tu­je svo­jim zá­kaz­ní­kom clou­do­vé služ­by, preš­lo dá­to­vé cen­trum Mi­ner­vy, vrá­ta­ne nas­ta­ve­ných pro­ce­sov, ná­roč­ným audi­tom ve­de­ným ma­na­žé­rom kva­li­ty QAD. Obe spo­loč­nos­ti tak vy­šli v ús­tre­ty vý­rob­ným pod­ni­kom pô­so­bia­cim v Čes­kej a Slo­ven­skej re­pub­li­ke naj­mä ce­nou za služ­bu.

"Vy­so­ká ce­na glo­bál­nych pos­ky­to­va­te­ľov clou­do­vých slu­žieb pre ERP sys­té­my na čes­kom a slo­ven­skom tr­hu do­te­raz hra­la vý­znam­nú úlo­hu pri roz­ho­do­va­ní pod­ni­kov v nep­ros­pech clou­du. Vďa­ka li­cen­cii od QAD sme pod­mien­ky moh­li pris­pô­so­biť do­má­ce­mu tr­hu a za­trak­tív­ni­li sme tak cel­ko­vo clou­do­vé služ­by. Vá­ži­me si to, že sme ce­los­ve­to­vo pr­vým par­tne­rom QAD, kto­rý zís­kal li­cen­ciu QAD En­terpri­se Cloud by Mi­ner­va, "uvie­dol Petr Kop­tík, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mi­ner­va ČR.

"Sme veľ­mi ra­di, že sa roz­ší­ri­la na­ša rých­lo ras­tú­ca po­nu­ka QAD v clou­de pre vý­rob­né spo­loč­nos­ti na lo­kál­ne tr­hy s vy­uži­tím zruč­nos­tí a od­bor­ných zna­los­tí par­tne­rov, ako je Mi­ner­va, kto­rá pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom viac mož­nos­tí na us­po­ko­je­nie svo­jich po­trieb," uvie­dol Jean-Clau­de Walra­vens, Se­nior Vi­ce Pre­zi­dent pre EMEA (Euró­pa, Stred­ný vý­chod a Af­ri­ka), QAD.

Spo­loč­nosť Mi­ner­va je vý­hrad­ným pos­ky­to­va­te­ľom pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií fir­my QAD v ČR a SR a pô­so­bí tiež ako dis­tri­bú­tor QAD vo vý­chod­nej Euró­pe. Mi­ner­va je Sil­ver So­lu­tion Pro­vi­der spo­loč­nos­ti Preac­tor Inter­na­tio­nal, prip­ra­ve­ná im­ple­men­to­vať v ce­lej Euró­pe.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter