Fotografujeme jesennú krajinu s Nikonom

Pes­tro­fa­reb­ná je­seň je jed­no z naj­fo­to­ge­nic­kej­ších roč­ných ob­do­bí. Ba­bie le­to je ako stvo­re­né na pre­chádz­ky prí­ro­dou, kto­rá hrá všet­ký­mi far­ba­mi a po­nú­ka nád­her­né ob­ra­zy. Ak vám do­te­raz na za­chy­te­nie oko­li­tej kra­ji­ny či de­tai­lov, kto­ré po­čas pre­chádz­ky zba­dá­te sta­čil mo­bil, nau­čí­me vás ako sa stať ( tak­mer) pro­fí­kom s fo­toa­pa­rá­tom v ru­ke.

Na fo­tog­ra­fo­va­nie je­sen­nej kra­ji­ny mô­že­te vy­užiť kva­lit­nej­šie kom­pak­ty a ultra­zoo­my. Ideál­na je sa­moz­rej­me zr­kad­lov­ka, ku kto­rej je k dis­po­zí­cii ši­ro­ká pa­le­ta ob­jek­tí­vov a filtrov ale­bo mirrorless fo­toa­pa­rát, kto­ré­ho ob­ra­zo­vá kva­li­ta je tiež veľ­mi dob­rá. Di­gi­tál­ne zr­kad­lov­ky Ni­kon dis­po­nu­jú naj­väč­ším dy­na­mic­kým roz­sa­hom, kto­rý je dô­le­ži­tý prá­ve pri fo­te­ní kra­ji­ny. Vďa­ka ne­mu je ľah­šie zvlád­nuť ná­roč­né sve­tel­né pod­mien­ky. Naj­lep­šie svet­lo je krát­ko po vý­cho­de sl­nka ale­bo nao­pak pre zá­pa­dom.

Je dob­ré, ak má fo­toa­pa­rát mož­nosť pou­ží­vať filtre. Skú­se­ný fo­tog­raf Ka­rol Sr­nec ho­vo­rí: „ Mno­hí fo­tog­ra­fi si my­slia, že ty­pic­kým kra­ji­nár­skym ob­jek­tí­vom je su­per­ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív. Je to len čias­toč­ná prav­da. Vďa­ka su­per­ši­ro­kouh­lé­mu ob­jek­tí­vu do­ká­že­te zos­ní­mať ši­ro­ký vý­rez kra­ji­ny. Neo­ce­ni­teľ­ný je na ho­rách, kde ne­má­te mož­nosť pood­stú­piť aby ste napr. od­fo­ti­li ce­lé ple­so. Je­ho ne­vý­ho­dou je, že sa ním ne­da­jú eli­mi­no­vať ru­ši­vé pr­vky v kra­ji­ne. Nie­ke­dy je to­ho na fo­tog­ra­fii jed­no­du­cho pri­ve­ľa, ťaž­ko sa hľa­dá čistá kom­po­zí­cia." Neod­mys­li­teľ­ným prís­lu­šen­stvom je sta­tív. Kra­ji­na vám neu­te­čie, má­te dosť ča­su na to, aby ste spra­vi­li pre kva­li­tu maximum. Kra­ji­nár­sky sta­tív by mal byť ľah­ký ale dos­ta­toč­ne pev­ný, pre­to­že s ním bu­de­te cho­diť ki­lo­met­re. No­hy by ma­li byť po­lo­ho­va­teľ­né, aby sa dal sta­tív dob­re nas­ta­viť aj v čle­ni­tom te­ré­ne. Pri fo­te­ní pou­ži­te di­aľ­ko­vú spúšť ale­bo sa­mos­púšť, u zr­kad­lo­viek aj predsklo­pe­nie zr­kad­la pre mi­ni­ma­li­zá­ciu ot­ra­sov. Fo­toa­pa­rá­ty s WiFi mô­že­te ov­lá­dať aj pros­tred­níc­tvom in­te­li­gen­tné­ho za­ria­de­nia. Bo­nu­som je , že fot­ky z ta­kých­to fo­toa­pa­rá­tov mô­že­te okam­ži­te zdie­ľať na so­ciál­nych sie­ťach. Úpl­ne ako mo­bil, len lep­šieJ

Nas­ta­ve­nia

Ak chce­te maximál­ne vy­užiť po­ten­ciál svoj­ho fo­toa­pa­rá­tu od­po­rú­ča­me fo­tog­ra­fo­vať do for­má­tu RAW. Vy­pni­te si vte­dy fun­kciu roz­ší­re­nia dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu (D-Lig­htning), mô­že ov­plyv­niť správ­nu expo­zí­ciu.

Aj keď sa pre fo­te­nie pes­trých fa­rieb ja­ví ako naj­vhod­nej­ší ob­ra­zo­vý pro­fil Lan­dsca­pe, ja dá­vam pred­nosť pro­fi­lu Neut­ral. Fo­tog­ra­fie sú na pr­vý poh­ľad še­di­vé, ale dá­va­jú väč­ší pries­tor pre úp­ra­vy. Veľ­kú úlo­hu má správ­ne vy­vá­že­nie bie­lej. Auto­ma­tic­ké vy­vá­že­nie bie­lej mô­že spô­so­biť stu­den­šie po­da­nie fa­rieb, za sl­neč­né­ho po­ča­sia od­po­rú­čam pred­nas­ta­viť WB na "sl­neč­no". Pri za­mra­če­nom po­ča­sí a vte­dy ak chce­te far­by otep­liť, pou­ži­te WB pred­nas­ta­ve­né na "v tie­ni" ale­bo "za­mra­če­né" ra­dí Ka­rol Sr­nec.

Ško­li­teľ spo­loč­nos­ti Ni­kon, Mi­cheal Ju­rák zhr­nul nie­koľ­ko prak­tic­kých rád, s kto­rý­mi aj nes­kú­se­ní fo­tog­ra­fi vy­kú­zlia nád­her­né fot­ky je­sen­nej prí­ro­dy:

ü Fo­tog­ra­fuj­te v ideál­nom svet­le, to je v ran­ných a ve­čer­ných ho­di­nách (gol­den hour, ma­gic hour, blue hour) . Tie­to tri poj­my naj­lep­šie vy­sti­hu­jú ideál­ne sve­tel­né pod­mien­ky pre kra­ji­nár­sku fo­tog­ra­fiu. Zla­tú ho­din­ku spoz­ná­te pod­ľa to­ho, že sl­nko už bu­de za­pa­dať a kra­ji­na sa za­lia­la tep­lý zla­tým svet­lom, tie­ne sú dl­hé, tva­ry nád­her­ne mo­de­lo­va­né . O nie­čo nes­kôr , sl­nko už za­pad­lo , ale eš­te nie je úpl­ná tma , roz­sve­cu­jú sa svet­lá v ok­nách hor­ských chát a sa­la­šov, ob­lo­ha je tem­ne mod­rá a tie­ne sú tma­vé, ta­jom­né , ma­gic­ké . Tej­to „ho­din­ke" sa ho­vo­rí mod­rá ale­bo aj ma­gic­ká. Ho­di­na, kto­rá však sa­moz­rej­me nie vždy tr­vá ho­di­nu. Tie naj­lep­šie sve­tel­né pod­mien­ky väč­ši­nou tr­va­jú len pár mi­nút.

- Expe­ri­men­tuj­te s vy­vá­že­ním bie­lej far­by ( WB ), aby vy­nik­li far­by je­se­ne, je vhod­né pou­žiť voľ­bu "za­tiah­nu­té" ho­ci svie­ti sl­nko

- Ne­boj­te sa ma­lej hĺbky os­tros­ti - zvý­raz­ni­te pries­to­ro­vý do­jem kra­ji­ny , pod­por­te naj­kraj­ší pr­vok v ob­ra­ze

- Pus­ti­te sa do proti­svet­la , ma­gic­ký zla­tý zá­voj ale­bo sku­pi­ny fa­reb­ných ref­lexov v ob­ra­ze mô­že byť tou po­my­sel­nou če­reš­nič­kou na tor­te

- Buď­te ako pro­fe­sio­nál­ny fo­tog­raf prí­ro­dy - pou­ží­vaj­te sta­tív a po­la­ri­zač­ný fil­ter ( vy­uži­te níz­ke hod­no­ty ISO , pra­cuj­te s dl­hým expo­zič­ným ča­som )

- Dbaj­te na kom­po­zič­né pra­vid­lá, ve­de­nie poh­ľa­du po­mo­cou lí­nií a kri­viek, vy­skú­šaj­te zla­tý rez, rá­mo­va­nie, ryt­mus i je­ho po­ru­še­nie. Ak je v prí­ro­de rie­ka s les­klou hla­di­nou, stro­mo­ra­die ale­bo hor­ská ces­ta pl­ná zá­krut vy­uži­te ju na fot­ke. Tie­to lí­nie ve­dú poh­ľad di­vá­ka.

- Za­kom­po­nuj­te vý­raz­né pr­vky ( napr . do­mi­nan­tné stro­my, skal­né ve­že , dre­ve­né cha­lu­py ) v kra­ji­ne tak, že bu­dú mi­mo stre­du va­šej fo­tog­ra­fie . Ak sa v kra­ji­ne vy­sky­tu­je ne­ja­ký vý­raz­ný tvar ale­bo far­ba ( vr­cho­ly hôr, tr­sy di­vo­kých kve­tov, sfar­be­né je­sen­né lís­tie ), fo­tog­ra­fuj­te tak, aby sa ten­to mo­tív v zá­be­re viac­krát opa­ko­val . To je pre ľud­ské oko veľ­mi prí­jem­né .

Zdroj: NikonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter