ČR: Trust zjednotil značky a sprehľadnil značenie produktov

Spo­leč­nost Trust, za­měřují­cí se na vý­ro­bu prak­tic­kých di­gi­tál­ních doplňků pro stol­ní po­čí­ta­če, no­te­boo­ky, tab­le­ty a smar­tpho­ny, přichá­zí s no­vým děle­ním pro­duk­to­vé­ho por­tfo­lia a zá­ro­veň sjed­no­cu­je do­sud sa­mos­tatně vy­stu­pu­jí­cí znač­ky pod jed­not­nou hla­vič­ku Trust.

Sjed­no­ce­ní poj­me­no­vá­ní se do­tý­ká jak jed­not­li­vých seg­mentů, tak i dceřiných zna­ček. Po­pu­lár­ní znač­ka pro mla­dé Ur­ban Re­volt tak bu­de nově vy­stu­po­vat ja­ko Trust Ur­ban, a ve stej­ném du­chu bu­dou nově zna­če­ny i dal­ší ka­te­go­rie pro­duktů Trust PC & Lap­top, Trust Ga­ming a Trust Smart Ho­me.

„Na­še por­tfo­lio se tak stá­vá přeh­lednější a uži­va­te­lé bu­dou mo­ci vy­uží­vat jed­né znač­ky od kla­sic­ké­ho kan­ce­lářské­ho přís­lu­šen­ství, přes dopl­ňky k tab­letům a smar­tphonům, her­ní přís­lu­šen­ství, sty­lo­vé tren­dy vy­ba­ve­ní, až po pro­duk­ty pro chyt­rou do­mác­nost," dopl­ňu­je Matěj Cha­loup­ka, Sa­les ma­na­ger pro Čes­kou re­pub­li­ku a Slo­ven­sko.

Pro ví­ce in­for­ma­cí pro­sím nav­štiv­te www.Trust.com

Zdroj: TrustOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter