ČR: Sophos bol už siedmy rok zaradený do kvadrantu lídrov v oblasti riešení pre ochranu mobilných dát

Spo­leč­nost Sop­hos, před­ní fir­ma za­měřená na bez­peč­nost IT, ozná­mi­la, že by­la opětovně za­řaze­na do kvad­ran­tu lídrů ana­ly­tic­ké fir­my Gar­tner v ob­las­ti řeše­ní pro ochra­nu mo­bil­ních dat. Gar­tner o tom in­for­mo­val ve své zprávě Ma­gic Quad­rant for Mo­bi­le Da­ta Pro­tec­tion So­lu­tions ze dne 8. říj­na 2015, kte­rá je za­lo­že­ná na po­su­zo­vá­ní schop­nos­ti spo­leč­nos­tí reali­zo­vat a napl­ňo­vat své vi­ze. Spo­leč­nost Sop­hos je v tom­to kvad­ran­tu lídrů nepřetr­žitě od ro­ku 2009 a jde tak o jed­noz­nač­né potvr­ze­ní kon­zis­ten­tnos­ti přís­tu­pu při do­dá­vá­ní bez­peč­nos­tních řeše­ní i vy­spělos­ti tech­no­lo­gic­kých vi­zí znač­ky Sop­hos.

"Opa­ko­va­né ocenění na­ší spo­leč­nos­ti vní­má­me ja­ko potvr­ze­ní hod­not, kte­ré přiná­ší­me do ob­las­ti ochra­ny dat napříč vše­mi za­říze­ní­mi a prostředí­mi," říká Dan Schiap­pa, vice­pre­zi­dent a ředi­tel sku­pi­ny En­dU­ser Pro­tec­tion Group spo­leč­nos­ti Sop­hos. „Na­še fi­lo­so­fie do­po­ru­ču­jí­cí neus­tá­le vy­uží­vat šif­ro­vá­ní nás v kom­bi­na­ci s vi­zí, že za­bez­pe­če­ní může být leh­ce ov­la­da­tel­né, že­ne kupředu ve vý­vo­ji bez­peč­nos­tních řeše­ní, kte­rá jsou sou­časně vý­kon­ná i snad­no pou­ži­tel­ná. Or­ga­ni­za­cím všech ve­li­kos­tí umož­ňu­je­me na­sa­dit tech­no­lo­gie pro dal­ší ge­ne­ra­ci ochra­ny kon­co­vých bodů, kte­ré fun­gu­jí ja­ko uce­le­ný sys­tém a lé­pe chrá­ní jak je­jich uži­va­te­le, tak i sa­mot­né pod­ni­ká­ní těchto fi­rem."

Sop­hos je je­di­nou IT fir­mou za­měřenou na bez­peč­nost, kte­rá by­la ozna­če­na za líd­ra ve třech bez­peč­nos­tních ma­gic­kých kvad­ran­tech - zprá­vy Ma­gic Quad­rant for En­dpoint Pro­tec­tion Plat­forms (EPP) z 22. pro­sin­ce 2014, Ma­gic Quad­rant for Uni­fied Threat Ma­na­ge­ment (UTM) z 27. sr­pna a opětovně Ma­gic Quad­rant for Mo­bi­le Da­ta Pro­tec­tion (MDP) z 8. říj­na 2015. V čer­vnu 2015 byl na­víc Sop­hos za­řazen i do kvad­ran­tu vi­zio­nářů ve zprávě Ma­gic Quad­rant for En­terpri­se Mo­bi­li­ty Ma­na­ge­ment (EMM) Sui­tes.

Ana­ly­tic­ká spo­leč­nost Gar­tner uvá­dí, že větši­na fi­rem si vy­bí­rá do­da­va­te­le, kte­rý má ve svém por­tfo­liu řeše­ní jak pro ochra­nu kon­co­vých bodů (EPP), tak i pro ochra­nu mo­bil­ních dat (MDP). Zprá­va Ma­gic Quad­rant for Mo­bi­le Da­ta Pro­tec­tion So­lu­tions z 8. říj­na 2015 kon­sta­tu­je, že pro fir­my je přiro­zenější pořídit si bez­peč­nos­tní řeše­ní od jed­no­ho do­da­va­te­le a sní­žit tak cel­ko­vé nák­la­dy i ná­ro­ky na sprá­vu a pod­po­ru.

Někteří do­da­va­te­lé mo­hou tu­to kom­bi­na­ci svým zá­kaz­níkům do­dat, ale nep­la­tí to bo­hu­žel pro všech­ny - a ti pak přichá­zí o část svých příjmů. Zku­še­nos­ti spo­leč­nos­ti Gar­tner uka­zu­jí, že po­kud má do­da­va­tel v na­bíd­ce obě řeše­ní a zá­kaz­ník o tom ví, ví­ce než dvě třeti­ny fi­rem se roz­hod­ne pro poříze­ní EPP i MPP řeše­ní od jed­no­ho do­da­va­te­le. Ví­ce in­for­ma­cí na­lez­ne­te ve zprávě Ma­gic Quad­rant for En­dpoint Pro­tec­tion Plat­forms.

Zdroj: SophosOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter