Vianoce so Samsungom: Zakrivená TV za cenu rovnej

Sam­sung pre zá­kaz­ní­kov prip­ra­vil via­noč­nú kam­paň, v prie­be­hu kto­rej pri ná­ku­pe za­kri­ve­né­ho te­le­ví­zo­ra zís­ka­jú späť až 190 €. Ak­cia pre­bie­ha od 19. ok­tób­ra do 24. de­cem­bra.

Pod hes­lom „Za­kri­ve­ná TV za ce­nu rov­nej" spúš­ťa od dneš­né­ho dňa spo­loč­nosť Sam­sung je­di­neč­né zvý­hod­ne­nie na ná­kup za­kri­ve­ných te­le­ví­zo­rov. Zá­kaz­ní­ci, kto­rí si v ob­do­bí od 19. ok­tób­ra do 24. de­cem­bra toh­to ro­ku za­kú­pia vy­bra­né mo­de­ly za­kri­ve­ných te­le­ví­zo­rov, mô­žu svoj ná­kup za­re­gis­tro­vať na www.sam­sung-bo­nus.eu a zís­kať späť až 190 €. Cie­ľom kam­pa­ne je sprís­tup­niť kva­lit­ný zá­ži­tok z pohl­cu­jú­ce­ho ob­ra­zu čo naj­šir­šie­mu pub­li­ku.

Na zís­ka­nie zľa­vy sta­čí uro­biť re­gis­trá­ciu do 14 dní po ná­ku­pe, no naj­nes­kôr do 24. de­cem­bra 2015. Je pot­reb­né vy­pl­niť vý­rob­né čís­lo za­kú­pe­né­ho prís­tro­ja a nah­rať úč­ten­ku. Sam­sung nás­led­ne zá­kaz­ní­ko­vi za­šle prís­luš­nú čias­tku na je­ho účet, ale­bo pou­káž­kou.

„Do­priať si kva­li­tu je te­raz jed­no­duch­šie než pred­tým. Ve­rí­me, že vďa­ka fi­nan­čné­mu zvý­hod­ne­nie sa zá­kaz­ní­ci viac za­me­ra­jú na pri­da­nú hod­no­tu za­kri­ve­ných te­le­ví­zo­rov," vy­svet­ľu­je Mi­ros­lav Zá­ho­rec, pro­duk­to­vý ma­na­žér TV/AV spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nic Czech and Slo­vak, a dopĺňa: „Ob­raz na za­kri­ve­ných ob­ra­zov­kách pô­so­bí väč­šou hĺbkou, di­vá­ka viac vtiah­ne do de­ja a roz­diel je vi­di­teľ­ný na pr­vý poh­ľad už pri vstu­pe do pre­daj­ne."

Zvý­hod­ne­nie sa vzťa­hu­je na vy­bra­né mo­de­ly UHD a Full HD te­le­ví­zo­rov. Plo­chý ob­raz oží­va vďa­ka tech­no­ló­gii Auto Depth En­han­ce, kto­rá do­ká­že spros­tred­ko­vať väč­ší po­cit hĺbky pou­ži­tím rôz­nych úrov­ní vy­lep­še­nia kon­tras­tu na rôz­ne ob­las­ti a ob­jek­ty na ob­ra­zov­ke. Mo­de­ly UHD TV po­nú­ka­jú 4-krát vy­ššie roz­lí­še­nie ob­ra­zu ako Full HD a vďa­ka fun­kcii Up­sca­ling zá­ro­veň zvy­šu­jú kva­li­tu ob­sa­hu v niž­šom roz­lí­še­ní a prib­li­žu­jú ju úrov­ni roz­lí­še­nia UHD.

Pod­rob­né pra­vid­lá ak­cie náj­de­te na www.sam­sung-bo­nus.eu ale­bo je mož­né kon­tak­to­vať sú­ťaž­nú in­fo­lin­ku te­le­fo­nic­ky na +420 606 276 122 ale­bo e-mai­lom in­fo@sam­sung-bo­nus.eu.

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter