TechMatch Slovakia 2015 má svojich víťazov

US Mar­ket Ac­cess Cen­ter in­ves­tu­je v naj­bliž­ších 48 me­sia­coch do slo­ven­ských star­tu­pov 5 mi­lió­nov do­lá­rov. Aj to je vý­sle­dok 5 - dňo­vé­ho po­du­ja­tia Tech­Match Slo­va­kia 2015, kto­ré sa dnes pod­ve­čer skon­či­lo vy­hlá­se­ním ví­ťa­zov. Me­dzi 12 fi­na­lis­tov sa dos­ta­li aj dva slo­ven­ské star­tu­py.

Na po­du­ja­tí bo­lo cel­ko­vo prí­tom­ných 60 star­tu­pov, kto­rí bo­li pri­de­le­ní do sku­pín k jed­not­li­vým men­to­rom. V pon­de­lok a v uto­rok zdo­ko­na­ľo­va­li v boot­cam­poch svo­je pre­zen­tač­né schop­nos­ti, aby ďal­šie dva dni zú­ro­či­li svo­je poz­nat­ky a pred­stú­pi­li pred kor­po­rá­cie a in­ves­to­rov. Tí spo­lu s men­tor­mi roz­hod­li o pos­tu­pe dva­nás­tich naj­lep­ších star­tu­pov do fi­ná­le. Kri­té­ria­mi bo­li biz­nis mo­del, cel­ko­vá úro­veň pre­zen­to­va­nia sa, a naj­mä pred­pok­lad pre mož­nú spo­lup­rá­cu s kor­po­rá­cia­mi.

Po­ro­ta roz­hod­la, že uve­de­né pred­pok­la­dy v naj­vyš­šej mie­re spĺňa­jú: Da­ta­mo­li­no - Slo­ven­sko, EggTro­nic - Ta­lian­sko, Gol­de­mar - Špa­nielsko, Kon­nec­tA­gain - Írsko, Loc­ca - Ra­kús­ko, Op­tiWi-Fi - Írsko, Per­seus - Kó­rea, PowerAware - Švéd­sko, Pul­sa­te - Írsko, Stuk.io - Por­tu­gal­sko, Ven­zeo - Slo­ven­sko, Zmorph - Poľ­sko.

Fi­nal­ista Jo­zef Vo­dič­ka zo slo­ven­ské­ho star­tu­pu Ven­zeo zhod­no­til po­du­ja­tie tý­mi­to slo­va­mi: "Na tej­to ak­cii sa mi mô­žu ve­no­vať ľu­dia, kto­rí pra­cu­jú pria­mo v Si­li­con Valley, a nie, že tam bo­li len dva týž­dne na stá­ži."

Star­tu­py v bo­ji o pr­vé mies­to zú­ro­či­li poz­nat­ky od men­to­rov zís­ka­né v boot­cam­pe, keď­že po­ro­ta o pos­tu­pe roz­ho­do­va­la na zá­kla­de ich 4 mi­nú­to­vé­ho pit­chin­gu. Po vy­stú­pe­ní star­tu­pis­ti od­po­ve­da­li na otáz­ky po­rot­cov. "Men­to­ri bo­li skve­lí, veľ­mi mi po­moh­li zlep­šiť môj "pitch". Na po­du­ja­tí sme zís­ka­li kon­tak­ty na niek­to­ré z ce­los­ve­to­vo naj­dô­le­ži­tej­ších fi­riem. Gyu Kawasa­ki bol na­ži­vo úžas­ný, bol to pre mňa veľ­ký zá­ži­tok," zhod­no­til po­du­ja­tie Igor Spi­nel­la z ta­lian­ske­ho star­tu­pu Eggtro­nic. Slo­ven­ské­mu star­tu­pu Da­ta­mo­li­no po­du­ja­tie pri­nie­slo nas­le­dov­ný be­ne­fit: "Tech­Match bol skve­lou príl­eži­tos­ťou na kon­fron­tá­ciu náš­ho zá­me­ru s ná­zor­mi sku­se­ných in­ves­to­rov a pod­ni­ka­te­ľov."

O troch ab­so­lút­nych ví­ťa­zoch roz­hod­la po­ro­ta v nas­le­dov­nom zlo­že­ní: Ian So­bies­ki - Band of An­gels, Mo­han­jit Jol­ly - DFJ, Da­vid Smith - First Ca­pi­tal, Bill Reichert - Ga­ra­ge Ven­tu­res, Jim Con­nor - San­dhill An­gels.

Ví­ťaz­mi Tech­Match Slo­va­kia 2015 sa sta­li:
Op­tiWi - fi - Ví­ťaz Tech­Match Slo­va­kia 2015
Loc­ca - Naj­lep­ší "pitch"
Zmorph 3D - Naj­lep­šia tech­no­ló­gia

Tri star­tu­py, kto­rým po­ro­ta ude­li­la vý­ni­moč­né oce­ne­nie:
Eggtro­nic, Kon­nect Again, Per­seus.

Tech­Match pri­nie­sol ok­rem ví­ťa­zov množ­stvo kon­tak­tov pre všet­kých zú­čas­tne­ných. Ako uvie­dol Ras­tis­lav Var­ga zo slo­ven­ské­ho RVmag­ne­tics: "Po­du­ja­tie Tech­Match Slo­va­kia nám po­moh­lo po­cho­piť, ako pre­dať high tech tech­no­ló­giu ľu­ďom, kto­rí ma­jú pe­nia­ze, ale ne­ma­jú za se­bou in­ži­nierske štú­dium. Po­da­ri­lo sa nám pri­tiah­nuť po­zor­nosť spo­loč­nos­tí ako Hon­da, Yama­ha, So­ny a Ber­ke­ley Uni­ver­si­ty. Men­to­ri, in­ves­to­ri, ale aj speak­ri nás nau­či­li množ­stvo no­vých ve­cí. Naj­väč­ším po­zi­tí­vom sú kon­tak­ty, kto­ré sme nad­via­za­li."

Ján Ra­do­lec zo slo­ven­ské­ho Ap­pen­di­no vní­ma po­du­ja­tie tak is­to po­zi­tív­ne: "Kon­fe­ren­cia nám da­la skve­lú príl­eži­tosť stret­núť úžas­ných ľu­dí nie­len zo Si­li­con Valley, ale aj z ce­lé­ho sve­ta. Zá­ro­veň sa nám po­da­ri­lo roz­ší­riť sieť kon­tak­tov v rám­ci nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí. Úro­veň zú­čas­tne­ných star­tu­pov bo­la veľ­mi vy­so­ká,"

Cie­ľom po­du­ja­tia bo­lo pre­po­jiť slo­ven­ské star­tu­py so sve­to­vou kor­po­rát­nou scé­nou, pre­dov­šet­kým zo Si­li­con Valley.

"Tech­Match je jed­ným z vi­zio­nár­skych po­du­ja­tí, kto­ré by ma­li byť pod­po­re­né nie­len kor­po­rá­cia­mi, ale aj jed­not­li­vý­mi vlá­da­mi. Pre­to­že ak po­du­ja­tie ne­pod­po­rí vlá­da kra­ji­ny, kde sa po­du­ja­tie ko­ná, pod­po­rí ho iná, kto­rá mô­že z vý­sled­ku pro­fi­to­vať." do­dal Lu­ke Kowal­ski zo spo­loč­nos­ti Orac­le.

Po­ve­da­li o po­du­ja­tí:

"Pre­zen­to­va­lo sa tu veľ­mi ve­ľa dob­rých ná­pa­dov a bo­lo ná­roč­né vy­brať fi­na­lis­tov. Or­ga­ni­zá­tor uro­bil veľ­mi dob­rú prá­cu pri príp­ra­ve toh­to po­du­ja­tia, náj­de­ní a pri­ne­se­ní nao­zaj vý­ni­moč­ných star­tu­pov do Bra­tis­la­vy. Čo sa tý­ka po­ten­ciá­lu do bu­dúc­nos­ti, tak ak to, čo som tu vi­del in­di­ku­je ka­pa­ci­tu toh­to re­gió­nu, do­vo­lím si tvr­diť, že Slo­ven­sko ča­ká skve­lá bu­dúc­nosť." Bill Reichert

"Mys­lím si, že kon­fe­ren­cia pri­nies­la ove­ľa väč­šiu hod­no­tu ako bo­li jej nák­la­dy. Stre­tol som tu nao­zaj vý­ni­moč­né star­tu­py." Rue­ven Co­hen (Cit­rix)

"Ri­zi­ko­vé in­ves­to­va­nie je biz­nis za­lo­že­ný na vzťa­hoch. Slo­ven­sko má v rám­ci Euró­py veľ­mi dob­rú po­lo­hu na to, aby sa sta­lo tech­no­lo­gic­kým a in­ves­tič­ným par­tne­rom pre sve­to­vé kor­po­rá­cie. Veľ­kým po­ten­ciá­lom pre Slo­ven­sko sú kon­cept Smart ci­ties a ko­nek­tív­na dop­ra­va. In­ves­to­va­nie je dl­ho­do­bý pro­ces a bu­de rásť na zá­kla­de to­ho, ako bu­de Slo­ven­sko vní­ma­né ľuď­mi z ra­dov in­ves­to­rov. To­to po­du­ja­tie má veľ­mi vy­so­kú úro­veň a je vo ve­ľa oh­ľa­doch lep­šie ako niek­to­ré po­dob­né po­du­ja­tia vo sve­te. Na špič­ku ľu­dí zo Si­li­con Valley, kto­rí nav­ští­vi­li Bra­tis­la­vu, uro­bil Tech­Match dob­rý do­jem a od­chá­dza­jú s po­zi­tív­ny­mi emó­cia­mi, kto­ré bu­dú ur­či­te ší­riť ďa­lej vo svo­jich kru­hoch. A to je sil­nej­šie ako aká­koľ­vek PR kam­paň. Pre­to­že in­ves­to­va­nie nie je iba ve­cou pe­ňa­zí, je to vec pos­ta­ve­ná na vzťa­hoch." Jay On­da (Do­Co­Mo Ca­pi­tal & Yama­ha Mo­tor Ven­tu­res)

"Tech­Match pri­nie­sol do Bra­tis­la­vy du­cha Si­li­con Valley v po­do­be mož­nos­tí nad­via­za­nia kon­tak­tov a in­ves­tič­ných mož­nos­tí. Stre­tol som tu ve­ľa pod­ni­ka­te­ľov, o kto­rých už te­raz viem, že bu­de­me spo­lup­ra­co­vať. Sku­toč­ne si mys­lím, že Tech­Match je vý­bor­ný pro­jekt, kto­rý nám po­mô­že spo­loč­ne vy­bu­do­vať star­tu­po­vý eko­sys­tém." Ke­vin Krej­či

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter