LENOVO vybavilo základnú školu Pavla Horova v Michaloviach šestnástimi All in One počítačmi

Po­čí­ta­če bo­li od­ov­zda­né ví­ťa­zo­vi pro­jek­tu „Bez­peč­né ško­ly" v ka­te­gó­rii Vi­deot­vor­ba, kto­rým sa sta­li žia­ci zá­klad­nej ško­ly Pav­la Ho­ro­va v Mi­cha­lov­ciach. Ide už o dru­hý roč­ník toh­to edu­kač­né­ho pro­jek­tu, kto­rý reali­zu­je spo­loč­nosť Slo­va­net spo­lu s par­tner­mi.

Le­no­vo je hr­dým par­tne­rom pro­jek­tu „Bez­peč­né ško­ly", v rám­ci kto­ré­ho bo­lo od­ov­zda­ných 16 ku­sov All in One po­čí­ta­čov. Ví­ťa­zom v ka­te­gó­rii Vi­deot­vor­ba sa sta­li žia­ci zo zá­klad­nej ško­ly Pav­la Ho­ro­va v Mi­cha­lov­ciach. Svo­je pr­ven­stvo si za­slú­ži­li pros­tred­níc­tvom troj­mi­nú­to­vé­ho vi­dea, kto­ré pou­ká­za­lo na si­tuácie, kto­ré mô­žu vznik­núť na ško­le bez ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu a za­bez­pe­če­nia inter­ne­tu. „Žia­ci veľ­mi spon­tán­ne priš­li s my­šlien­kou na­to­čiť krát­ke vi­deo, v rám­ci kto­ré­ho ná­zor­ne uká­za­li tri mo­de­lo­vé si­tuácie. V pr­vej sa za­me­ra­li na nez­ho­dy me­dzi spo­lu­žiak­mi. Kým bez ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu uči­teľ ne­vie iden­ti­fi­ko­vať ak­té­rov nez­ho­dy, pros­tred­níc­tvom ka­me­ro­vé­ho zá­zna­mu je iden­ti­fi­ká­cia pá­cha­te­ľov jed­no­du­chá. V dru­hej si­tuá­cii pou­ká­za­li na ne­mož­nosť pri­po­jiť sa v ško­le na strán­ky s nev­hod­ným ob­sa­hom vďa­ka za­bez­pe­če­niu sie­te a v tre­tej si­tuá­cii sa za­me­ra­li na iden­ti­fi­ká­ciu žia­ka - pá­cha­te­ľa pri poš­ko­dzo­va­ní cu­dzej ve­ci," po­ve­dal Ján Pal­kó­ci, zá­stup­ca ria­di­te­ľa ZŠ Pav­la Ho­ro­va v Mi­cha­lov­ciach.

Jed­nou z cien pre ví­ťa­za bo­lo vy­ba­ve­nie po­čí­ta­čo­vej učeb­ne za­ria­de­nia­mi od spo­loč­nos­ti Le­no­vo, kto­rá je par­tne­rom toh­to roč­ní­ka pro­jek­tu „Bez­peč­né ško­ly". Zá­klad­nej ško­le bo­lo od­ov­zda­ných 16 ku­sov po­čí­ta­čov, kto­ré sa sta­li zá­kla­dom mo­der­nej PC učeb­ne. „Ra­di pod­po­ru­je­me zmys­lupl­né a edu­kač­né pro­jek­ty, kto­ré prehl­bu­jú zá­ujem mla­dých štu­den­tov o in­for­mač­né tech­no­ló­gie. Ve­rí­me, že aj vďa­ka na­šim All in One po­čí­ta­čom vznik­nú ďal­šie za­ují­ma­vé pro­jek­ty," po­ve­dal Ing. Vla­di­mír Var­za­ly, Coun­try Sa­les Ma­na­ger pre Le­no­vo Slo­va­kia.

Cie­ľom pro­jek­tu je vzde­lá­vať žia­kov na oboch stup­ňoch zá­klad­ných škôl v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a po­čí­ta­čo­vej gra­mot­nos­ti. Pro­jekt má ok­rem iné­ho upo­zor­niť žia­kov zá­klad­ných škôl na rôz­ne nás­tra­hy inter­ne­tu. Prá­ve pre mla­dých žia­kov mô­že byť inter­net nie­len vý­bor­ným po­moc­ní­kom, ale aj veľ­kou hroz­bou. Do pro­jek­tu sa za­po­ji­lo 146 škôl so 123 pro­jek­tmi. Viac in­for­má­cii o pro­jek­te náj­de­te na www.bez­pec­nes­ko­ly.sk.

Zdroj: LenovoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter