Naše pracovisko je mobilné a mobilní sme aj pri hľadaní práce

Štú­dia 2015 Work Trends Stu­dy spo­loč­nos­ti Adec­co pre­zen­tu­je kľú­čo­vé poz­nat­ky a od­po­rú­ča­nia pre ná­bo­ry za­mes­tnan­cov cez so­ciál­ne sie­te, di­gi­tál­nu re­pu­tá­ciu a no­vov­zni­ka­jú­ce tren­dy pra­co­vis­ka bu­dúc­nos­ti.

Spo­loč­nosť Adec­co Group, glo­bál­ny lí­der v pos­ky­to­va­ní HR rie­še­ní, pub­li­ko­va­la štú­diu 2015 Work Trends Stu­dy. Kľú­čo­vé poz­nat­ky pou­ka­zu­jú na čo­raz mo­bil­nej­šie hľa­da­nie prá­ce a mo­bil­nej­šie pra­co­vis­ká. Prí­nos so­ciál­nych sie­tí pri hľa­da­ní prá­ce a ná­bo­re sa ta­kis­to stá­va viac a viac dô­le­ži­tým. Na­vy­še sa ob­ja­vu­jú no­vé tren­dy, ako je „smartwor­king", kto­ré ov­plyv­nia pra­cov­né pros­tre­die spo­loč­nos­tí a bu­dú vy­ža­do­vať no­vý prís­tup k tra­dič­né­mu vzťa­hu me­dzi za­mes­tná­va­te­ľom a za­mes­tnan­com.

Pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Adec­co sa zú­čas­tni­lo viac ako 31 ti­síc uchá­dza­čov o prá­cu a viac ako 4 100 ná­bo­ro­vých pra­cov­ní­kov z 26 kra­jín. Res­pon­den­ti zdie­ľa­li ich ná­zo­ry a skú­se­nos­ti s vy­uži­tím so­ciál­nych sie­tí po­čas ná­bo­ru a pri hľa­da­ní prá­ce.

Ana­ly­zo­va­né dá­ta pos­ky­tu­jú uce­le­ný poh­ľad na vy­uži­tie so­ciál­nych sie­tí pre pro­fe­sio­nál­ne úče­ly, ich efek­ti­vi­tu pri pri­ra­ďo­va­ní uchá­dza­čov o prá­cu s dos­tup­ný­mi po­zí­cia­mi, na re­le­van­tnosť „on­li­ne re­pu­tá­cie" a jej vplyv na ná­bor, ako aj no­vé tren­dy ty­pu „smartwor­king", pod­ľa kto­ré­ho bu­de flexibi­li­ta kľú­čo­vou vlas­tnos­ťou prá­ce v bu­dúc­nos­ti. Kľú­čo­vé poz­nat­ky ob­sa­hu­jú via­ce­ro za­ují­ma­vých fak­to­rov, kto­ré mô­žu po­môcť HR pra­cov­ní­kom aj uchá­dza­čov ze­fek­tív­niť ich on­li­ne ak­ti­vi­tu.

Lin­ke­dIn je aj na­ďa­lej naj­ob­ľú­be­nej­šia so­ciál­na sieť pre pro­fe­sio­nál­ne úče­ly a to pre ná­bo­ro­vých pra­cov­ní­kov (61%) aj uchá­dza­čov (34%). Fa­ce­book je so­ciál­na sieť, kto­rú ne­mož­no ig­no­ro­vať v rám­ci so­ciál­nych ak­ti­vít, vrá­ta­ne osob­nej pre­zen­tá­cie. Uchá­dza­čom o prá­cu ras­tie prav­de­po­dob­nosť, že ich os­lo­via ná­bo­ro­ví pra­cov­ní­ci, so zvy­šu­jú­cim sa poč­tom so­ciál­nych sie­tí, kto­ré pou­ží­va­jú. Ak je uchá­dzač ak­tív­ny na jed­nej so­ciál­nej sie­ti, prav­de­po­dob­nosť, že ho ná­bo­ro­vý pra­cov­ník os­lo­ví, je 16%. V prí­pa­de, že uchá­dzač vy­uží­va všet­kých 5 naj­väč­ších so­ciál­nych sie­tí, je to až 46%.„Nie je ná­ho­da, že mo­bil­né za­ria­de­nia a so­ciál­ne sie­te zoh­rá­va­jú čo­raz dô­le­ži­tej­šiu úlo­hu aj v na­šom pro­fe­sio­nál­nom ži­vo­te. Na so­ciál­nych sie­ťach ne­chá­va­me od­tlač­ky svo­jej iden­ti­ty a zvyk­li sme si, že vo vrec­ku no­sí­me vše­ve­dia­ce za­ria­de­nie, kto­ré nám od­po­vie na na­še otáz­ky. Tie, kto­ré sa tý­ka­jú pra­cov­ných príl­eži­tos­tí ne­vy­ní­ma­júc," ho­vo­rí Iva­na He­re­tik Va­čo­ko­vá zo spo­loč­nos­ti Adec­co Slo­va­kia.

Štú­dia ta­kis­to zdô­raz­ňu­je, že zá­ujem­co­via o prá­cu sú viac mo­bil­ní, ako ná­bo­ro­ví pra­cov­ní­ci. 65% uchá­dza­čov pra­vi­del­ne ale­bo nie­ke­dy pou­ží­va mo­bil­né za­ria­de­nie pre hľa­da­nie prá­ce. V prí­pa­de HR pra­cov­ní­kov, kto­rí hľa­da­jú vhod­né­ho kan­di­dá­ta, je to 41%.

Vý­sled­ky štú­die prez­ra­di­li aj to, že flexibi­li­ta v prá­ci bu­de v bu­dúc­nos­ti kľú­čo­vá a pri­ne­sie no­vé mož­nos­ti na pra­co­vis­ká. Ho­ci väč­ši­na uchá­dza­čov a viac ako po­lo­vi­ca HR pra­cov­ní­kov o kon­cep­te s náz­vom „smartwor­king" nik­dy ne­po­ču­la, kon­cept in­teg­rá­cie tých­to rie­še­ní do ich kaž­do­den­ných po­vin­nos­tí ich veľ­mi za­ujal. Uchá­dza­či o prá­cu sú no­vé­mu kon­cep­tu viac ot­vo­re­ní, ná­bo­ro­ví pra­cov­ní­ci sú os­tra­ži­tej­ší. Smartwor­king a ďal­šie no­vé kon­cep­ty ov­plyv­nia vzťa­hy me­dzi za­mes­tnan­ca­mi a za­mes­tná­va­te­ľom.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter