MasterCard Identity Check zjednoduší on-line nákupy

Spo­loč­nosť Mas­ter­Card pred­sta­vu­je Mas­ter­Card Iden­ti­ty Check, sa­du tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní, kto­ré vy­uží­va­jú pok­ro­či­lý sys­tém pre ove­re­nie iden­ti­ty spot­re­bi­te­ľov a zá­ro­veň zjed­no­du­šu­jú prie­beh na­ku­po­va­nia on­li­ne.

Exis­tu­jú­ci spô­sob on­li­ne ove­ro­va­nia iden­ti­ty na­ku­pu­jú­ce­ho mô­že spot­re­bi­te­ľa od ná­ku­pu na inter­ne­to­vých strán­kach ob­chod­ní­kov veľ­mi rých­lo od­ra­diť. Ten­to pos­led­ný krok mô­že byť ča­so­vo ná­roč­ný a je pre­to mož­né, že si to zá­kaz­ník eš­te roz­mys­lí a ná­kup ne­do­kon­čí. Ove­re­nie to­tož­nos­ti sys­té­mom Mas­ter­Card Iden­ti­ty Check fun­gu­je po­mo­cou bio­met­ric­kých úda­jov v po­do­be od­tlač­ku prs­ta dr­ži­te­ľa kar­ty a za­sla­ním jed­no­ra­zo­vé­ho SMS hes­la.

„Zá­kaz­ní­ci v dneš­nej do­be vy­uží­va­jú k ná­ku­pu rôz­ne tech­no­lo­gic­ké za­ria­de­nia a oča­ká­va­jú, že pla­tob­né tran­sak­cie pre­beh­nú jed­no­du­cho, rých­lo a bez­peč­ne,"ho­vo­rí AjayB­hal­la, pre­zi­dent En­terpri­se­Se­cu­ri­ty So­lu­tions, di­ví­zie Mas­ter­Card,„a sys­tém Iden­ti­ty Check pres­ne to­to pri­ná­ša."

Mas­ter­Card po­mo­cou tech­no­ló­gie Iden­ti­ty Check zlep­ší bez­peč­nosť on­li­ne pla­tieb. Pou­ži­tie tech­no­ló­gií a dát sa pre­su­nie od spo­lie­ha­nia sa na to, čo spot­re­bi­teľ poz­ná (hes­lo), sme­rom k to­mu, čo pou­ží­va (mo­bil­ný te­le­fón ale­bo iné in­te­li­gen­tné za­ria­de­nie) a čím je (bio­met­ric­ké úda­je). Stov­ky dr­ži­te­ľov ka­riet v Ho­lan­dsku za­ča­li plat­bu cez bio­met­ric­ké úda­je pou­ží­vať už mi­nu­lý me­siac a po­dob­ný tes­to­va­cí pro­ces pre­bie­ha aj v USA.

Ame­ric­ké fi­nan­čné in­šti­tú­cie sa bu­dú môcť do sys­té­mu Mas­ter­Card Iden­ti­ty Check za­po­jiť v po­lo­vi­ci ro­ka 2016 a s ce­los­ve­to­vou expan­ziou sys­té­mu sa po­čí­ta v ro­ku 2017.

Spot­re­bi­teľ­ský pries­kum pod­po­ril zá­ujem o no­vú ge­ne­rá­ciu ove­ro­va­nia

Zá­ujem o no­vú ge­ne­rá­ciu ove­ro­va­nia to­tož­nos­ti bol potvr­de­ný aj spot­re­bi­teľ­mi v ne­dáv­nom ce­los­ve­to­vom pries­ku­me. Pod­ľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card za­bud­ne 53 % na­ku­pu­jú­cich svo­je dô­le­ži­té hes­lá mi­ni­mál­ne raz týž­den­ne a kvô­li ich ob­no­ve stra­tí viac ako de­sať mi­nút.

Vý­sled­kom je, že viac ako tre­ti­na ľu­dí pro­ces on­li­ne ná­kup úpl­ne zru­ší, za­tiaľ čo šesť ľu­dí z de­sia­tich uvá­dza, že kvô­li ob­no­ve hes­la nap­rík­lad nes­tih­lo kú­piť lís­tok na rých­lo vy­pre­da­ný kon­cert. Viac ako po­lo­vi­ca opý­ta­ných by zá­ro­veň uví­ta­la mož­nosť nah­ra­diť hes­lo nie­čím po­hodl­nej­ším, čo by za­bez­pe­čo­va­lo rov­na­kú úro­veň ochra­ny.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter