Avion dokončil sieť nabíjacích staníc v Česku a na Slovensku. Nasledovať budú CNG stanice.

Elek­tro­mo­bi­ly si mô­žu v re­kor­dnom ča­se na­biť za­dar­mo už aj náv­štev­ní­ci naj­väč­šie­ho ná­kup­né­ho cen­tra na Slo­ven­sku Avion Shop­ping Park v Bra­tis­la­ve. Od ok­tób­ra toh­to ro­ka je to­tiž pri cen­tre k dis­po­zí­cii 24 ho­dín den­ne uni­kát­na rých­lo­na­bí­ja­cia sta­ni­ca. Sta­ni­ca je je­di­ná svoj­ho dru­hu na Slo­ven­sku a na­raz do­ká­že na­biť až dva elek­tro­mo­bi­ly. V prí­pa­de na­bí­ja­nia jed­né­ho elek­tric­ké­ho au­ta to ten­to typ do­ká­že za zhru­ba 30 mi­nút. Mo­der­nú na­bí­ja­ciu sta­ni­cu pre­vádz­ku­je pri cen­tre par­tner Avio­nu spo­loč­nosť GreenWay.

„Ot­vo­re­ním pr­vej na­bí­ja­cej sta­ni­ce pre elek­tro­mo­bi­ly pri bra­tis­lav­skom Avio­ne sme ús­peš­ne spl­ni­li náš cieľ umies­tniť ta­ké­to za­ria­de­nia pri všet­kých ná­kup­ných cen­trách Avion Shop­ping Park v Čes­ku a na Slo­ven­sku. Chce­me tým uká­zať, že to­to je je­den zo sme­rov, kto­rým sa bu­de v bu­dúc­nos­ti roz­ví­jať eko­lo­gic­ká dop­ra­va. Aj tým­to spô­so­bom pl­ní­me ví­ziu na­šej spo­loč­nos­ti pris­pieť k zní­že­niu emi­sií. Do ro­ku 2019 plá­nu­je­me vo všet­kých na­šich cen­trách zní­žiť spot­re­bu emi­sií CO2 o 15 %. V bu­dúc­nos­ti má­me v plá­ne ot­vo­riť pri Avio­noch aj pl­nia­ce sta­ni­ce pre CNG," prez­ra­dil Ra­dim Ga­ven­da, Fa­ci­li­ty Ma­na­ger spo­loč­nos­ti IKEA Cen­tres ČR/SR, kto­rá vlas­tní, sta­via a ma­na­žu­je ná­kup­né cen­trá Avion Shop­ping Park v Pra­he, Os­tra­ve, Br­ne a v Bra­tis­la­ve. Na­bí­ja­cia sta­ni­ca bu­de slú­žiť na na­bi­tie eko­lo­gic­kých auto­mo­bi­lov s elek­tro­mo­tor­mi, kto­ré pro­du­ku­jú nu­lo­vé emi­sie.

De­ve­lo­per IKEA Cen­tres ČR/SR za os­tat­ných päť ro­kov in­ves­to­val do no­vých tech­no­ló­gií na ús­po­ru ener­gií vy­še mi­lió­na eur. V cen­trách spo­loč­nosť nap­rík­lad me­ni­la kla­sic­ké os­vet­le­nie za LED ap­li­ká­cie, in­šta­lo­va­la in­te­li­gen­tné ria­de­nie os­vet­le­nia a nah­ra­di­la sú­čas­né tech­no­ló­gie za ener­ge­tic­ky ús­por­nej­šie a účin­nej­šie za­ria­de­nia. „Vý­sled­ky sú vi­di­teľ­né už dnes, vďa­ka kon­ti­nuál­nym in­ves­tí­ciám sme v rám­ci Avion Shop­ping Par­kov na Slo­ven­sku a v Čes­ku zní­ži­li na­šu spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie o viac ako 30 %," do­dal Ga­ven­da.

„Avion sa sna­ží náv­štev­ní­kom neus­tá­le po­núk­nuť nie­len no­vé ob­cho­dy, ale aj služ­by. Na­bí­ja­cia sta­ni­ca pre elek­tro­mo­bi­ly k ta­kým roz­hod­ne pat­rí. Vní­ma­me to ako ďal­šiu služ­bu pre po­ho­dlie na­šich zá­kaz­ní­kov. Spo­lu s ďal­ší­mi ak­ti­vi­ta­mi cen­tra chce­me pod­po­riť eko­lo­gic­ky zmýš­ľa­jú­cich ľu­dí a tak im uľah­čiť kaž­do­den­ný ži­vot," uvied­la An­drea Aujes­ká, ria­di­teľ­ka ná­kup­né­ho cen­tra Avion Shop­ping Park v Bra­tis­la­ve.

Rých­lo­na­bí­ja­ciu sta­ni­cu vy­bu­do­va­la spo­loč­nosť GreenWay, kto­rá má po ce­lom Slo­ven­sku sieť 16 na­bí­ja­cích sta­níc vy­bu­do­va­ných v blíz­kos­ti exitov di­aľ­nic, prib­liž­ne kaž­dých 80 km. Mi­lov­ní­ci al­ter­na­tív­nej ener­gie sa tak mô­žu po­hodl­ne dos­tať so svo­jím elek­tro­mo­bi­lom z Ko­šíc až do Bra­tis­la­vy. Tá­to ak­ti­vi­ta bo­la pod­po­re­ná sché­mou Európ­skej únie TEN-T v rám­ci pro­jek­tu CEN­TRAL EURO­PEAN GREEN CORRI­DORS.

„Zá­ujem o elek­tro­mo­bi­li­tu na Slo­ven­sku v pos­led­ných ro­koch rých­lo ras­tie. Kaž­dý rok sa zdvoj­ná­so­bu­je po­čet elek­tric­kých áut na slo­ven­ských ces­tách. To­mu sa mu­sí pris­pô­so­biť aj rast na­bí­ja­cej infra­štruk­tú­ry. Stra­té­gia roz­vo­ja elek­tro­mo­bi­li­ty v Slo­ven­skej re­pub­li­ke pred­pok­la­dá pod­ľa kon­zer­va­tív­ne­ho sce­ná­ra do ro­ku 2020 až 10 000 elek­tric­kých vo­zi­diel a plug-in hyb­ri­dov re­gis­tro­va­ných na Slo­ven­sku. Sme veľ­mi ra­di, že prá­ve ná­kup­né cen­trum Avion Shop­ping Park sa sta­lo sú­čas­ťou na­šej sie­te na­bí­ja­cích sta­níc na Slo­ven­sku. Cen­trum je vo vý­bor­nej lo­ka­li­te - v blíz­kos­ti hlav­ných ces­tných ťa­hov," po­ve­dal Ras­tis­lav Lau­ko, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti GreenWay.

Pod­ľa ne­ho vý­ho­dou no­vej rých­lo­na­bí­ja­cej sta­ni­ce pri Avio­ne je, že do­sa­hu­je naj­vyš­šie na­bí­ja­cie vý­ko­ny v rám­ci GreenWay sie­te, pri­čom do­ká­že na­bí­jať všet­ky ty­py elek­tric­kých vo­zi­diel vy­ba­ve­né rých­lo­na­bí­ja­cí­mi ko­nek­tor­mi. Ide o pr­vý rých­lo­na­bí­ja­cí sto­jan od vý­rob­cu Efa­cec na Slo­ven­sku - do­ká­že to­tiž na­biť vo­zid­lá do 30 mi­nút.

Avion Shop­ping Park v Bra­tis­la­ve má vý­bor­nú dos­tup­nosť na di­aľ­ni­cu a so svo­ji­mi 3 600 bez­plat­ný­mi par­ko­va­cí­mi mies­ta­mi je naj­väč­ším bez­plat­ným par­ko­vis­kom v re­gió­ne. Ma­ji­te­lia elek­tro­mo­bi­lov si mô­žu svo­je za­ria­de­nia do­biť na dvoch špe­ciál­ne vy­hra­de­ných par­ko­va­cích mies­tach na von­kaj­šom par­ko­vis­ku pri vcho­de Se­ver.

Tech­nic­ké dá­ta na­bí­ja­cej sta­ni­ce pre elek­tro­mo­bi­ly pri Avion Shop­ping Par­ku v Bra­tis­la­ve:

  • Vý­rob­ca - por­tu­gal­ská spo­loč­nosť EFA­CEC
  • Typ - EFA­POWER EV-QC45
  • Na­bí­ja­nie všet­kých auto­mo­bi­lov, kto­ré sú v zho­de s nor­ma­mi pre jed­nos­mer­ný na­bí­ja­cí sys­tém CHA­de­MO a CCS a strie­da­vý na­bí­ja­cí sys­tém MEN­NE­KES TYP 2
  • Dĺžka na­bí­ja­nia - v zá­vis­los­ti od aku­mu­lá­to­ra z 0 % na 80 % na­bi­je riad­ne vy­ba­ve­né elek­tro­mo­bi­ly prib­liž­ne za 30 mi­nút
  • Jed­no­du­ché a bez­peč­né pou­ži­tie
  • Vy­so­ké vý­stup­né vý­ko­ny pri na­bí­ja­ní jed­nos­mer­ným prú­dom 50 kW a strie­da­vým prú­dom 43 kVA

Zdroj: GreenWay, Efa­cecOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter