ČR: Servodata odpredávajú divíziu distribúcie softvéru Redhat

Dal­ším kro­kem stra­te­gie spo­leč­nos­ti Servod­at­a, ve­dou­cí k maximál­ní kon­cen­tra­ci na pos­ky­to­vá­ní pro­fe­sio­nál­ních IT slu­žeb a řeše­ní, je pro­dej dis­tri­buč­ní di­vi­ze softwaru Red Hat spo­leč­nos­ti Ve­ra­comp s.r.o. Spo­leč­nost Ve­ra­comp 5. říj­na přev­za­la dis­tri­buč­ní kon­trakt se spo­leč­nos­tí Red Hat i dis­tri­buč­ní tým Servod­at, kte­rý se za­bý­val pro­de­jem pod­ni­ko­vých open-sour­ce řeše­ní Red Hat.

Servod­at­a se nově stá­va­jí par­tne­rem spo­leč­nos­ti Red Hat a bu­dou je­jí softwaro­vé pro­duk­ty vy­uží­vat v pro­jek­tech pro své stá­va­jí­cí i no­vé zá­kaz­ní­ky. V Servod­at­ech se i na­dá­le roz­ví­jí tým špič­ko­vých spe­cia­listů s nej­vyš­ší­mi cer­ti­fi­ka­ce­mi v ob­las­ti infra­struk­tu­ry, mid­dlewaru a por­tálů, kteří pos­ky­tu­jí služ­by a cer­ti­fi­ko­va­ná ško­le­ní pro open-sour­ce řeše­ní Red Hat i dal­ší tech­no­lo­gie.

„Pro­dej dis­tri­bu­ce pro­duktů Red Hat nám ote­ví­rá pros­tor pro dal­ší roz­voj v ob­las­ti pos­ky­to­vá­ní pro­fe­sio­nál­ních IT slu­žeb a řeše­ní i v seg­men­tech, kde jsme ja­ko dis­tri­bu­tor za­tím ne­moh­li půso­bit. Zá­ro­veň nám ten­to krok umož­ňu­je efek­tivněji spo­lup­ra­co­vat na spo­leč­ných pro­jek­tech s ob­chod­ní­mi par­tne­ry," říká Jiří Vy­tla­čil, ge­ne­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti Servod­at­a. „Děku­ji na­še­mu tý­mu, kte­rý přechá­zí do spo­leč­nos­ti Ve­ra­comp, za skvělou prá­ci, a poděko­vá­ní patří i na­šim par­tnerům, se kte­rý­mi jsme dis­tri­bu­cí Red Hat tech­no­lo­gií do­sa­ho­va­li mno­ho let vý­bor­ných ob­chod­ních vý­sledků."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter