ČR: Ceny liekov na internete sa líšia až o 66 %, na Celaskone možno ušetriť 64 Kč

Ce­ny volně pro­dej­ných léků se na inter­ne­tu vý­razně li­ší. Li­dé tak mo­hou při správ­ném ná­ku­pu zna­telně ušetřit. Tý­ká se to zej­mé­na vi­ta­mínů a vý­ži­vo­vých doplňků. Napřík­lad u po­pu­lár­ní­ho Ce­las­ko­nu je roz­díl v ceně u jed­not­li­vých e-shopů až 41 %. Vy­plý­vá to z vý­sledků měření služ­by Kar­sa Mo­ni­tor, kte­rá ana­ly­zu­je ce­ny zbo­ží v inter­ne­to­vých ob­cho­dech.

Ap­li­ka­ce Kar­sa Mo­ni­tor po­rov­ná­va­la ce­ny 470 pro­duktů z ka­te­go­rie volně pro­dej­ných léků u cel­kem 20 e-shopů. Průzkum uká­zal, že roz­dí­ly v ce­nách shod­ných pro­duktů se li­ší u jed­not­li­vých inter­ne­to­vých ob­chodů do­kon­ce o de­sít­ky pro­cent. Největší rozpt­yl cen za­zna­me­na­li ana­ly­ti­ci u léků na trá­ve­ní. Napřík­lad u En­dia­ro­nu může zá­kaz­ník ušetřit správ­ným ná­ku­pem až 42 %. U ob­dob­né­ho příp­rav­ku Imo­dium je to až 52 % a u jed­no­ho ba­le­ní Smec­ty se ce­na v e-sho­pech li­ši­la o 66 %.

Znač­né roz­dí­ly jsou na tr­hu i v ce­nách léků na chřip­ku a na­chla­ze­ní. „Vý­raz­né roz­dí­ly cen v roz­me­zí 40 až 55 pro­cent se tý­ka­jí napřík­lad šu­mi­vých tab­let As­pi­rin ne­bo tab­let Pa­ra­len grip. Z pro­ve­de­né ana­lý­zy je tak jas­né, že li­dé mo­hou správ­ným ná­ku­pem léků na inter­ne­tu vý­razně ušetřit," uvedl Mi­chal Je­žek, ředi­tel spo­leč­nos­ti Kar­sa Tech­no­lo­gies, kte­rá na­bí­zí mo­der­ní clou­do­vý nás­troj Kar­sa Mo­ni­tor pro ana­lý­zu cen pro­duktů v reál­ném ča­se. Pod­le něj pro­dej­ci ta­ké poměrně čas­to mění ce­ny. Napřík­lad u Bru­fe­nu ne­bo Ibal­gi­nu se to sta­lo za sle­do­va­né ob­do­bí průměrně třik­rát.

Co se tý­če srov­ná­ní kon­krét­ních e-shopů, kte­ré se spe­cia­li­zu­jí na pro­dej volně pro­dej­ných léků, služ­ba Kar­sa Mo­ni­tor vy­hod­no­ti­la ja­ko ob­chod s nej­vý­hodnější na­bíd­kou Nej-le­kar­na.cz. Nao­pak nej­vyš­ší ce­ny se vy­sky­to­va­ly v e-sho­pu Pi­lul­ka.cz. Průměrná hod­no­ta cen pro­duktů v těchto ob­cho­dech se li­ši­la o 20 %.

Mož­nost volně pro­dá­vat lé­ky přes inter­net mo­hou pou­ze stá­tem schvá­le­né ka­men­né lé­kár­ny. Ten­to pro­dej se vzta­hu­je pou­ze na re­gis­tro­va­né lé­či­vé příp­rav­ky a příp­rav­ky dos­tup­né bez lé­kařské­ho před­pi­su.

Pod­le tis­ko­vé mluv­čí Stát­ní­ho ús­ta­vu pro kon­tro­lu lé­čiv (SÚKL) Lu­cie Šus­tko­vé hro­zí zá­kaz­níkům v případě vy­uži­tí ne­le­gál­ních na­bí­dek, kdy nej­sou splně­ny po­ža­dav­ky zá­ko­na, váž­ná ri­zi­ka. „Ty­to na­bíd­ky se zpra­vid­la tý­ka­jí lé­či­vých příp­ravků, je­jichž vý­dej je běžně vá­zán na lé­kařský před­pis. V případě ne­le­gál­ních na­bí­dek ne­ní mož­né u příp­ravků do­lo­žit ja­kost, účin­nost ani bez­peč­nost, a uži­tí ta­ko­vých léků může oh­ro­zit zdra­ví člověka," uved­la Šus­tko­vá. Ne­le­gálně jsou čas­to na­bí­ze­ny lé­ky na hub­nu­tí, erek­til­ní dys­fun­kci a na pod­po­ru růstu sva­lo­vé hmo­ty.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter